Navigačný riadok

Právo EÚ

Ako sa prijímajú rozhodnutia EÚ

Riadny legislatívny postup EÚ sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ. Komisia legislatívu EÚ navrhuje a vykonáva.

Zmluvy EÚ

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. Znamená to, že každé opatrenie EÚ má oporu v zmluvách, ktoré dobrovoľne a demokraticky schválili všetky členské štáty EÚ.

Lisabonská zmluva zvýšila počet oblastí politiky, v ktorých sa používa riadny legislatívny postup. Európsky parlament Englishfrançais získal takisto viac právomocí, pokiaľ ide o možnosť zablokovať legislatívny návrh v prípade, keď nesúhlasí s Radou.

Nariadenia, smernice a ďalšie akty

Ciele zakotvené v zmluvách EÚ sa dosahujú prostredníctvom niekoľkých typov právnych aktov. Medzi tieto právne akty patria nariadenia, smernice, odporúčania a stanoviská. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. Niektoré sa vzťahujú na všetky členské štáty, iné iba na niekoľko z nich.

Uplatňovanie práva EÚ

Európsky právny poriadok poskytuje práva a stanovuje povinnosti nielen členským štátom, ale aj občanom a podnikom, na ktorých sa priamo vzťahuje množstvo pravidiel. Je integrálnou súčasťou právneho systému členských štátov, ktoré nesú prvoradú zodpovednosť za zavedenie týchto pravidiel a ich správne uplatňovanie. Preto máte právo očakávať od vnútroštátnych orgánov na celom území Európskej únie, že budú správne uplatňovať vaše európske práva.

Právne predpisy a judikatúra

Právne predpisy EÚ zahŕňajú:

  • zmluvy o založení Európskej únie a o jej fungovaní;
  • nariadenia, smernice a rozhodnutia EÚ s priamymi alebo nepriamymi účinkami v členských štátoch.

Judikatúru EÚ tvoria rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré poskytujú výklad právnych predpisov EÚ.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?