You are here:

ES teisė

ES teisę sudaro pirminės ir antrinės teisės aktai. Pirminės teisės aktai – Sutartys – yra taisyklės, kuriomis grindžiama visa ES veikla.

Antrinės teisės aktai – reglamentai, direktyvos ir sprendimai – yra parengti remiantis Sutarčių principais ir tikslais.

Kaip priimami ES sprendimai

Standartinė ES sprendimų priėmimo procedūra vadinama įprasta teisėkūros procedūra (anksčiau vadinta bendro sprendimo procedūra). Tai reiškia, kad ES teisės aktams turi pritarti tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas ir Taryba (28 ES šalių vyriausybės). ES teisės aktus rengia ir įgyvendina Komisija.

ES Sutartys

Europos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės principu. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, kurio imasi ES, yra grindžiamas Sutartimis, kurias savanoriškai ir demokratiškai patvirtino visos ES valstybės narės.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įprasta teisėkūros procedūra imta taikyti daugiau politikos sričių. Be to, Europos Parlamentas turi daugiau galios blokuoti pasiūlymą, jei jis nesutinka su Taryba.

Reglamentai, direktyvos ir kiti teisės aktai

ES sutartyse nustatytų tikslų siekiama kelių rūšių teisės aktais. Tarp jų – reglamentai, direktyvos, rekomendacijos ir nuomonės. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti – ne. Vieni iš jų taikomi visoms ES valstybėms narėms, kiti – tik kelioms.

ES teisės taikymas

Europos Sąjungos teise, kuri yra sudėtinė valstybių narių teisės dalis, suteikiama teisių ir pareigų ne tik valstybėms narėms, bet ir piliečiams bei įmonėms, kuriems tam tikros taisyklės taikomos tiesiogiai. Valstybės narės turi perkelti Europos teisės nuostatas į savo nacionalinę teisę ir tinkamai jas taikyti.

Teisės aktų paieška

ES teisės aktai yra:

  • Europos Sąjungos steigimo ir veikimo sutartys;
  • ES reglamentai, direktyvos ir sprendimai, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomi ES valstybėse narėse.

Tesimo praktikos dokumentų paieška

ES Teismo praktika – tai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, kuriais aiškinami ES teisės aktai.

Dalyvaukite formuojant ES politiką

Norite prisidėti prie Europos politikos formavimo? Tai galima padaryti įvairiais būdais: europos piliečių iniciatyva, viešos konsultacijos, peticijos europos parlamentui, skaidrumo registras, pranešimai ir skaidrumo registras, oficialūs skundai.