You are here:

EU-lovgivningen

EU-retten er delt op i "primær" og "sekundær" lovgivning. Traktaterne (primær lovgivning) ligger til grund for alle EU-tiltag.

Den sekundære lovgivning, som omfatter forordninger, direktiver og afgørelser, bygger på traktaternes principper og mål.

Sådan tages beslutningerne i EU

EU's almindelige beslutningsproces kaldes "den almindelige lovgivningsprocedure" (tidligere "den fælles beslutningsprocedure"). Det betyder, at det direkte valgte Europa-Parlament skal godkende EU-lovgivningen sammen med Rådet (de 28 EU-landes regeringer). Kommissionen udarbejder forslag til og gennemfører EU-lovgivningen.

EU-traktater

Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet. Det betyder, at ethvert tiltag fra EU er baseret på traktater, der er blevet godkendt frivilligt og på demokratisk vis i alle medlemslandene.

Med Lissabontraktaten steg antallet af politikområder, hvor "den almindelige lovgivningsprocedure" anvendes. Europa-Parlamentet Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) français (fr) har også flere beføjelser til at blokere et forslag, hvis det er uenigt med Rådet.

Forordninger, direktiver og andre retsakter

De mål, der er fastsat i traktaterne, nås gennem forskellige typer retsakter. Det drejer sig bl.a. om forordninger, direktiver, henstillinger og udtalelser. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle angår alle EU-lande, mens andre kun angår nogle stykker.

Anvendelse af EU-retten

EU-retten giver ikke blot EU-landene rettigheder og pålægger dem forpligtelser. Det gælder også borgerne og virksomhederne, for hvem en række regler finder direkte anvendelse. EU-retten er en del af EU-landenes retssystem. Det er EU-landene, der har det primære ansvar for at gennemføre EU-reglerne i national ret og anvende dem korrekt. Du har derfor ret til at forvente, at de nationale myndigheder overalt i EU værner om dine rettigheder som EU-borger.

Find lovgivning

EU-lovgivning kan have form af:

  • Traktater om oprettelse af Den Europæiske Union, og om hvordan EU fungerer
  • EU-forordninger, -direktiver og -afgørelser – med en direkte eller indirekte virkning for EU-landene.

Find retspraksis

EU's retspraksis består af domme afsagt af EU-Domstolen, som fortolker EU-lovgivningen.

Vær med til at udforme EU's politik

Vil du gerne være med til at udforme EU's politik? Det kan du gøre på mange måder: det europæiske borgerinitiativ, offentlige høringer, andragender til europa-parlamentet, åbenhedsregistret, meddelelser og åbenhedsregistret, vil du indgive en formel klage.

    Sådan fungerer det: Europæisk lovgivning

    Sådan fungerer det: Europæisk lovgivning

    En animeret film om, hvordan EU-lovgivningen vedtages.