Právo EU

Jak orgány EU přijímají rozhodnutí

Standardní rozhodovací proces, podle kterého orgány EU postupují, se nazývá řádný legislativní postup (dříve známý pod názvem spolurozhodování). Ten spočívá v tom, že přímo volení poslanci Evropského parlamentu schvalují navrhované předpisy spolu s Radou (tj. zástupci vlád všech 27 zemí EU). Návrhy předpisů předkládá Evropská komise a ta také odpovídá za jejich provádění v členských státech.

Smlouvy EU

Evropská unie používá vlastní soubor právních norem. Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy Unie.

Počet politických oblastí, ve kterých se rozhodnutí přijímají postupem spolurozhodování, se zvýšil přijetím Lisabonské smlouvy. Evropský parlament Englishfrançais má také nyní větší pravomoci v případě, kdy se neshodne s Radou a chce přijetí navrhovaného předpisu zablokovat.

Nařízení, směrnice a další právní akty

Cíle stanovené ve svých Smlouvách naplňuje Evropská unie pomocí několika druhů právních aktů. Konkrétně jde o nařízení, směrnice, doporučení a stanoviska. Některé z nich mají právní závaznost, jiné nikoli. Některé z nich platí ve všech zemích EU, jiné jen v několika.

Uplatňování práva EU

Právo EU ukládá práva a povinnosti nejen členským státům, ale i občanům a podnikům, na něž se přímo vztahuje velké množství předpisů. Je nedílnou součástí právního systému členských států, které nesou zodpovědnost především za provádění a správné používání těchto předpisů. Vašim právem je tedy od vnitrostátních orgánů v celé Evropské unii očekávat, že budou evropské předpisy používat správně.

Právní předpisy a judikatura

Právní předpisy EU zahrnují:

  • smlouvy o založení Evropské unie a o jejím fungování
  • nařízení, směrnice a rozhodnutí EU, které mají přímý nebo nepřímý dopad na členské státy EU.

Judikaturu EU tvoří rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které právní předpisy EU vykládají.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?