Navigačný riadok

Zmluvy EÚ

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. Znamená to, že každé opatrenie EÚ má oporu v zmluvách, ktoré dobrovoľne a demokraticky schválili všetky členské štáty EÚ. Konkrétne, ak sa určitá oblasť politiky neuvádza v zmluvách, Komisia nemôže v danej oblasti navrhovať právne predpisy.

Zmluva predstavuje záväznú dohodu medzi členskými štátmi EÚ. Ustanovuje ciele EÚ, pravidlá fungovania inštitúcií EÚ, postup prijímania rozhodnutí a vzťah medzi EÚ a jej členskými štátmi.

K zmene alebo doplneniu zmlúv dochádza, keď to pomáha zefektívniť fungovanie EÚ a jej transparentnosť, v rámci príprav na vstup nových členov a pri rozširovaní zmlúv o nové oblasti – ako to bolo napríklad v prípade jednotnej meny.

Na základe zmlúv môžu inštitúcie EÚ prijímať legislatívu, ktorú sú členské štáty následne povinné uplatňovať. Úplné znenia zmlúv, legislatívnych aktov, judikatúry a návrhov právnych predpisov si môžete vyhľadať v databáze európskeho práva EUR-Lex.

Úplné znenia:


Najdôležitejšie zmluvy sú:

Lisabonská zmluva

Dátum podpisu : 13. decembra 2007

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. decembra 2009

Účel : umožniť, aby sa EÚ stala demokratickejšou, transparentnejšou a schopnou lepšie reagovať jednotným spôsobom na globálne problémy, ako sú zmeny klímy.

Hlavné zmeny : posilnenie postavenia Európskeho parlamentu, zmena spôsobu hlasovania v Rade, iniciatíva občanov , trvalá pozícia predsedu Európskej rady, nová funkcia nazvaná vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Lisabonská zmluva prehľadným spôsobom upravuje:

 • výlučné právomoci EÚ
 • právomoci členských štátov EÚ
 • spoločné právomoci.

Zmluva o Ústave pre Európu pdf - 4 MB [4 MB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) podpísaná v roku 2004 – podobné ciele ako Lisabonská zmluva, avšak nikdy nebola ratifikovaná vo všetkých štátoch EÚ.

Zmluva z Nice

Dátum podpisu : 26. februára 2001

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. februára 2003

Účel : reformovať inštitúcie tak, aby EÚ mohla efektívne fungovať aj po zvýšení počtu členských štátov na 25.

Hlavné zmeny : metódy na zmenu zloženia Komisie a prepracovanie spôsobu hlasovania v Rade.

Úplné znenie Zmluvy z Nice

Amsterdamská zmluva

Dátum podpisu : 2. októbra 1997

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. mája 1999

Účel : reforma inštitúcií EÚ v rámci príprav na pristúpenie nových členských štátov.

Hlavné zmeny : zmena a doplnenie, prečíslovanie a konsolidácia zmluvy o EÚ a zmluvy o EHS. Väčšia transparentnosť prijímania rozhodnutí (rozšírenie používania postupu spolurozhodovania ).

Úplné znenie Amsterdamskej zmluvy pdf - 3 MB [3 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Zmluva o Európskej únii – Maastrichtská zmluva

Dátum podpisu : 7. februára 1992

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. novembra 1993

Účel : príprava na Európsku menovú úniu a zavedenie prvkov politickej únie (občianstvo, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spoločná politika v oblasti vnútorných záležitostí).

Hlavné zmeny : vytvorenie Európskej únie a zavedenie postupu spolurozhodovania, ktorý posilnil postavenie Európskeho parlamentu pri prijímaní právnych aktov EÚ. Nové formy spolupráce vlád členských štátov EÚ – napríklad v oblasti obrany a v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Úplné znenie Zmluvy o EÚ pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt)

Jednotný európsky akt

Dátum podpisu : 17. februára 1986 (v Luxemburgu) a 28. februára 1986 (v Haagu)

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. júla 1987

Účel : reforma inštitúcií v príprave na členstvo Portugalska a Španielska a zrýchlenie rozhodovacieho postupu kvôli zavedeniu jednotného trhu.

Hlavné zmeny : rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade (sťažila sa tým možnosť uplatniť právo veta schvaľovanej legislatívy zo strany jediného štátu), zavedenie postupu spolupráce a postupu súhlasu, ktoré posilnili postavenie Európskeho parlamentu.

Úplné znenie Jednotného európskeho aktu pdf - 9 MB [9 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt)

Zmluva o zriadení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev – Bruselská zmluva

Dátum podpisu : 8. apríla 1965

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. júla 1967

Účel : zlúčenie hlavných inštitúcií EHS, Euratomu a ESUO.

Hlavné zmeny : vytvorenie spoločnej Komisie a Rady pre všetky tri Európske spoločenstvá (EHS, Euratom a ESUO). Zmluva bola zrušená Amsterdamskou zmluvou.

Úplné znenie Zmluvy o zriadení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev (Merger Treaty) DeutschfrançaisitalianoNederlands

Rímske zmluvy – Zmluva o založení EHS a Zmluva o Euratome

Dátum podpisu : 25. marca 1957

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. januára 1958

Účel : vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európskeho spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom).

Hlavné zmeny : rozšírenie európskej integrácie na oblasť všeobecnej hospodárskej spolupráce.

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva françaisitalianoNederlands
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pdf - 595 KB [595 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Dátum podpisu : 18. apríla 1951

Dátum nadobudnutia účinnosti : 23. júla 1952

Dátum skončenia platnosti : 23. júla 2002

Účel : vytvorenie previazanosti ťažby uhlia a výroby ocele, aby sa predišlo mobilizácii armády jednej krajiny bez vedomia ostatných štátov. Odstránila sa tým nedôvera a napätie po druhej svetovej vojne. Platnosť Zmluvy o ESUO uplynula v roku 2002.

Úplné znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele DeutschfrançaisitalianoNederlands

Zakladajúce zmluvy boli zmenené a doplnené pri každom rozšírení EÚ o nové štáty:

 • 1973 (Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo)
 • 1981 (Grécko)
 • 1986 (Španielsko, Portugalsko)
 • 1995 (Fínsko, Rakúsko, Švédsko)
 • 2004 (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko)
 • 2007 (Bulharsko, Rumunsko)
 • 2013 (Chorvátsko).

 Klikni tiež na...

 Na prevzatie

 • ABC práva EÚ pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?