You are here:

Ako EÚ prijíma rozhodnutia

Riadny legislatívny postup EÚ sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

Príprava právnych predpisov EÚ

Komisia pred predložením nových iniciatív posúdi ich možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy. Na tieto účely sa pripravuje dokument nazvaný posúdenie vplyvu, ktorý ozrejmuje pozitívne a negatívne stránky možných alternatív politiky.

Komisia takisto uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú mimovládne organizácie, samosprávne orgány a zástupcovia priemyslu či občianskej spoločnosti. V technických otázkach poskytujú poradenstvo expertné skupiny. Týmto spôsobom Komisia zabezpečuje, že legislatívne návrhy zodpovedajú potrebám tých, ktorých sa najviac týkajú, a nevytvárajú zbytočnú administratívnu záťaž.

Občania, podniky a organizácie sa môžu do procesu konzultácie zapojiť prostredníctvom webovej lokality pre verejné konzultácie.

Vnútroštátne parlamenty môžu formálne vyjadriť výhrady k návrhom, keď sa domnievajú, že dotknutá záležitosť sa dá lepšie riešiť na vnútroštátnej než na európskej úrovni.

Posúdenie a schválenie návrhu

Legislatívne návrhy Komisie posudzujú Európsky parlament a Rada, ktoré k nim môžu predkladať pozmeňujúce návrhy. V prípade, že sa Rada a Parlament dohodnú na znení textu a svojich pozmeneniach, môžu legislatívny návrh prijať už v tomto prvom čítaní. V opačnom prípade sa legislatívny postup posunie do tzv. štádia druhého čítania.

Aj v rámci druhého čítania môžu Parlament a Rada navrhovať zmeny a doplnenia. Za určitých podmienok môže v tomto štádiu Parlament zablokovať celý legislatívny návrh v prípade, že nesúhlasí s pozíciou Rady.

V prípade dohody oboch inštitúcií o texte návrhu po zmenách a doplneniach môže byť legislatívny návrh prijatý v druhom čítaní. Ak sa nedohodnú, zvoláva sa zmierovací výbor Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) français (fr) , ktorý sa pokúsi nájsť riešenie. V tomto záverečnom štádiu môžu legislatívny návrh zablokovať Rada aj Parlament.

Zasadnutia Európskeho parlamentu a niektoré zasadnutia Rady Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) français (fr) je možné sledovať naživo.

Ako sa prijímajú právne predpisy?

    Spolurozhodovanie: Pre objasnenie stlačte ŠTART

    Spolurozhodovanie: Pre objasnenie stlačte ŠTART

    Ako legislatívny návrh postupuje cez jednotlivé štádiá a skryté dodatočné rokovania v rámci spolurozhodovacieho postupu pred tým, ako sa z neho stane právny predpis EÚ alebo ho legislatívne orgány odmietnu.