Navigačný riadok

Ako EÚ prijíma rozhodnutia

Riadny legislatívny postup EÚ sa označuje ako „postup spolurozhodovania“. Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

Príprava právnych predpisov EÚ

Komisia pred predložením nových iniciatív posúdi ich možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy. Na tieto účely sa pripravuje dokument nazvaný posúdenie vplyvu , ktorý ozrejmuje pozitívne a negatívne stránky možných alternatív politiky.

Komisia takisto uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú mimovládne organizácie, samosprávne orgány a zástupcovia priemyslu či občianskej spoločnosti. V technických otázkach poskytujú poradenstvo expertné skupiny. Týmto spôsobom Komisia zabezpečuje, že legislatívne návrhy zodpovedajú potrebám tých, ktorých sa najviac týkajú, a nevytvárajú zbytočnú administratívnu záťaž.

Občania, podniky a organizácie sa môžu do procesu konzultácie zapojiť prostredníctvom webovej lokality pre verejné konzultácie.

Vnútroštátne parlamenty môžu formálne vyjadriť výhrady k návrhom, keď sa domnievajú, že dotknutá záležitosť sa dá lepšie riešiť na vnútroštátnej než na európskej úrovni.

Posúdenie a schválenie návrhu

Legislatívne návrhy Komisie posudzujú Európsky parlament a Rada, ktoré k nim môžu predkladať pozmeňujúce návrhy. V prípade, že sa Rada a Parlament dohodnú na znení textu a svojich pozmeneniach, môžu legislatívny návrh prijať už v tomto prvom čítaní. V opačnom prípade sa legislatívny postup posunie do tzv. štádia druhého čítania.

Aj v rámci druhého čítania môžu Parlament a Rada navrhovať zmeny a doplnenia. Za určitých podmienok môže v tomto štádiu Parlament zablokovať celý legislatívny návrh v prípade, že nesúhlasí s pozíciou Rady.

V prípade dohody oboch inštitúcií o texte návrhu po zmenách a doplneniach môže byť legislatívny návrh prijatý v druhom čítaní. Ak sa nedohodnú, zvoláva sa zmierovací výbor Englishfrançais, ktorý sa pokúsi nájsť riešenie. V tomto záverečnom štádiu môžu legislatívny návrh zablokovať Rada aj Parlament.

Zasadnutia Európskeho parlamentu a niektoré zasadnutia Rady je možné sledovať naživo.

Ako sa prijímajú právne predpisy?

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?