Ścieżka nawigacji

Zasady podejmowania decyzji w UE

Standardową procedurę decyzyjną UE określa się mianem zwykłej procedury ustawodawczej (dawniej: współdecyzji). Oznacza to, że wybierany w wyborach bezpośrednich Parlament Europejski musi zatwierdzać akty prawne UE wraz z Radą (rządami 28 państw członkowskich UE).

Przygotowywanie projektów aktów prawnych UE

Zanim Komisja zaproponuje nowe inicjatywy, ocenia ich potencjalne skutki gospodarcze i społeczne oraz środowiskowe. W tym celu przygotowuje „ocenę skutków” , w której przedstawia wady i zalety możliwych wariantów politycznych.

Komisja przeprowadza również konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami pozarządowymi, samorządami terytorialnymi oraz przedstawicielami przedsiębiorstw danego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Grupy ekspertów udzielają porad w kwestiach technicznych. W ten sposób Komisja zapewnia zgodność wniosków legislacyjnych z potrzebami najbardziej zainteresowanych osób oraz unika zbędnej biurokracji.

Obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje mogą uczestniczyć w procedurze konsultacji za pośrednictwem stron internetowych poświęconych konsultacjom społecznym.

Parlamenty narodowe mogą formalnie wyrażać zastrzeżenia, jeżeli uznają, że korzystniejsze byłoby rozstrzygnięcie danej kwestii na szczeblu krajowym zamiast na szczeblu UE.

Zgłaszanie poprawek i przyjmowanie aktów

Parlament Europejski i Rada zapoznają się z wnioskami przedstawionymi przez Komisję i proponują poprawki. Jeżeli Rada i Parlament nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie poprawek, odbywa się drugie czytanie.

W drugim czytaniu Parlament i Rada mogą ponownie proponować poprawki. Parlament ma prawo blokowania proponowanych aktów prawnych, jeżeli nie może osiągnąć porozumienia z Radą.

Jeżeli obydwie instytucje zgadzają się w kwestii poprawek, można przyjąć proponowany akt prawny. Jeżeli nie mogą dojść do porozumienia, rozwiązania poszukuje komitet pojednawczy Englishfrançais. Zarówno Rada, jak i Parlament mogą blokować wnioski legislacyjne w ostatnim czytaniu.

Posiedzenia Parlamentu Europejskiego oraz niektóre posiedzenia Rady można oglądać na żywo on-line.

 

Jak przebiega proces stanowienia prawa?

Wideo

Jak to działa?: Europejskie prawa

Jak to działa?: Europejskie prawa

Jak przyjmowane jest prawodawstwo UE.

Współdecydowanie: Naciśnij na START i zobacz, jak to działa

Współdecydowanie: Naciśnij na START i zobacz, jak to działa

Wygrana czy porażka? Dowiedz się, jakie różne etapy i dogrywki w ramach procedury współdecyzji przechodzą projekty ustawodawcze, zanim staną się prawem UE albo zostaną odrzucone.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?