Navigatsioonitee

Kuidas ELi otsuseid vastu võetakse

ELi tavapärast otsuste tegemise protsessi nimetatakse seadusandlikuks tavamenetluseks (endine kaasotsustamismenetlus). See tähendab, et otse valitud Euroopa Parlament peab heaks kiitma ELi õigusaktid koos nõukoguga (28 ELi liikmesriigi valitsuse esindajad).

ELi õigusaktide koostamine

Enne kui komisjon teeb ettepaneku uueks algatuseks, hindab ta võimalikke majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tagajärgi, mis selle algatusega võivad kaasneda. Komisjon koostab selleks mõjuhinnangu , milles tuuakse välja võimalike poliitikavalikute tugevad ja nõrgad küljed.

Komisjon konsulteerib ka asjast huvitatud pooltega näiteks valitsusväliste organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega ning tööstuse ja kodanikuühiskonna esindajatega. Eksperdirühmad annavad nõu tehnilistes küsimustes. Sel viisil kindlustab komisjon, et õigusaktide ettepanekud vastavad nende vajadustele, keda ettepanekud kõige rohkem puudutavad ning et välditakse asjatut bürokraatiat.

Kodanikud, ettevõtted ja organisatsioonid saavad osaleda konsultatsioonides avalike konsultatsioonide veebisaidi vahendusel.

Liikmesriikide parlamendid võivad ametlikult väljendada oma seisukoha, kui nende arvates oleks parem teatud küsimusega tegeleda riiklikul tasandil mitte ELi tasandil.

Läbivaatamine ja vastuvõtmine

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad läbi komisjoni ettepanekud ja teevad muudatusettepanekuid. Kui nõukogu ja parlament ei suuda muudatustes kokkuleppele jõuda, toimub teine lugemine.

Teise lugemise ajal teevad parlament ja nõukogu taas muudatusettepanekuid. Parlamendil on õigus blokeerida õigusaktide ettepanekuid, kui nõukoguga ei jõuta ühisele seisukohale.

Õigusakti saab vastu võtta siis, kui kaks institutsiooni on jõudnud kokkuleppele. Kui seda ei saavutata, siis üritab leida lahenduse lepituskomitee Englishfrançais. Viimase lugemise ajal võivad nii nõukogu kui ka parlament õigusakti ettepaneku vastuvõtmise blokeerida.

Euroopa Parlamendi istungjärke ja teatavaid nõukogu istungeid on võimalik jälgida Interneti vahendusel reaalajas.

 

Kuidas õigusakte vastu võetakse?

 • Seadusandlik tavamenetlus (varasem kaasotsustamismenetlus)
  Üksikasjalik selgitus seadusandliku tavamenetluse kohta, mille raames Euroopa Parlament võtab seadusi vastu koostöös Euroopa Liidu Nõukoguga, ning loetelu varasematest õigusaktidest, mille suhtes on kõnealust menetlust kohaldatud
 • Euroopa Ülemkogu kodukorra ametlikud reeglid pdf - 230 KB [230 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk)
  Kuidas Euroopa Ülemkogu tegutseb?
 • Euroopa justiitskoostöö tsiviilasjades
  Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tsiviilasjades

Videod

Kuidas see käib?: Euroopa õigusaktid

Kuidas see käib?: Euroopa õigusaktid

Ülevaatlik video sellest, kuidas ELi õigusakte vastu võetakse.

Kaasotsustamine: vajuta START, et näha, kuidas see töötab

Kaasotsustamine: vajuta START, et näha, kuidas see töötab

Kuidas õigusakti ettepanekut menetletakse ja see läbib kaasotsustamismenetluse „lisavoorud” enne seda, kui õigusakt võetakse vastu või mitte.

 Vaata ka …

 • Otsing seadusandlikest menetlustest  
 • Lisateave seadusandlike menetluste kohta čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) svenska (sv)  
 • Osale ELi poliitika kujundamises  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?