You are here:

Förordningar, direktiv och andra rättsakter

Det finns flera olika rättsakter som kan användas för att uppnå målen i EU-fördragen. En del är bindande, andra inte. Vissa gäller för samtliga EU-länder, andra bara för ett fåtal.

Förordningar

En förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. När EU t.ex. ville skydda namnen på jordbruksprodukter från vissa områden, som Parmaskinka, antog rådet en förordning.

Direktiv

Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Så var det t.ex. med arbetstidsdirektivet, som reglerar övertid. Direktivet innehåller minimitider för vila och anger hur många timmar man som mest får arbeta. Men det är upp till varje land att bestämma hur man ska genomföra reglerna.

Beslut

Ett beslut är bindande för dem som det riktar sig till (t.ex. ett enskilt medlemsland eller företag) och är direkt tillämpligt. Ett exempel är när kommissionen utfärdade ett beslut om att bötfälla mjukvarujätten Microsoft PDF Visa översättning av föregående länk   English (en) för att de missbrukade sin marknadsledande position. Det beslutet gällde enbart för Microsoft.

Rekommendationer

En rekommendation är inte bindande. När kommissionen utfärdade en rekommendation om ersättningspolicyn i finanstjänstsektorn för att motverka överdrivet risktagandepdf Visa översättning av föregående länk  fick detta inte några rättsliga konsekvenser. En rekommendation gör det möjligt för EU-institutionerna att framföra sina åsikter och föreslå åtgärder utan att det blir rättsligt bindande.

Yttranden

Ett yttrande är ett uttalande från institutionerna som inte innebär några rättsliga skyldigheter för mottagarna. Ett yttrande är inte bindande. Det kan utfärdas av EU:s största institutioner (kommissionen, rådet, parlamentet), Regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. När lagar ska utformas kan kommittéerna i sina yttranden föra fram lokala, ekonomiska eller sociala synpunkter. Regionkommittén har t.ex. utfärdat ett yttrande om ett program för ren luft i Europa PDF Visa översättning av föregående länk English (en) .