Navigačný riadok

Nariadenia, smernice a iné právne akty

Ciele zakotvené v zmluvách EÚ sa dosahujú prostredníctvom niekoľkých typov právnych aktov. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. Niektoré sa vzťahujú na všetky členské štáty, iné iba na niekoľko z nich.

Nariadenia

Nariadenie je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo svojej celistvosti v celej EÚ. Keď chcela napríklad EÚ zabezpečiť celoplošnú ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z istej oblasti, ako je parmská šunka, prijala Rada nariadenie.

Smernice

Smernica je právny akt, ktorým sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ, pričom sa voľba spôsobu a metód ponecháva na ich vnútroštátne orgány. Tak to bolo aj v prípade smernice o pracovnom čase, ktorá určuje, že nadmerná práca nadčas je v rozpore s právnymi predpismi. Smernica stanovuje minimálny čas odpočinku a maximálny počet pracovných hodín, ale každý členský štát sa môže sám rozhodnúť, akým spôsob tento cieľ dosiahne a aké vnútroštátne právne predpisy prijme, aby smernicu uplatnil.

Rozhodnutia

Rozhodnutie je právny akt záväzný iba pre toho, komu je adresovaný (napr. členskému štátu alebo spoločnosti) a je záväzné v celom rozsahu. Keď napríklad Komisia vydala rozhodnutie o udelení pokuty pre softvérovú spoločnosť Microsoft za zneužívanie dominantného postavenia na trhu English, toto rozhodnutie sa týkalo len spoločnosti Microsoft.

Odporúčania

Odporúčanie nie je právne záväzné. Keď Komisia vydala odporúčanie o tom, že systémy odmeňovania zamestnancov finančného sektora by nemali viesť k podstupovaniu nadmerného rizika , tento dokument nemal žiadne právne následky. Odporúčanie umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke a navrhnúť opatrenia bez toho, aby uložili právne povinnosti tým, ktorým je určené.

Stanoviská

Stanovisko predstavuje pre inštitúcie nástroj na vyjadrovanie nezáväzných postojov – t. j. bez právnych následkov pre jeho adresátov. Stanovisko nie je právne záväzné. Stanoviská môžu vydávať hlavné inštitúcie EÚ (Komisia, Rada, Parlament), Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Výbory poskytujú stanoviská k pripravovaným právnym predpisom. Ich stanoviská odrážajú osobitné regionálne, ekonomické alebo sociálne postoje. Výbor regiónov napríklad vydal stanovisko o tom, akým spôsobom môžu regióny prispieť k dosiahnutiu energetických cieľov EÚ English.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?