Ścieżka nawigacji

Rozporządzenia, dyrektywy i inne akty

Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych. Niektóre z nich są wiążące, inne nie. Niektóre stosuje się do wszystkich państw UE, inne tylko do niektórych.

Rozporządzenia

Rozporządzenie jest wiążącym aktem prawnym. Musi być stosowane w całości na całym obszarze UE. Na przykład kiedy UE zamierzała wprowadzić ochronę nazw produktów rolnych pochodzących z niektórych obszarów, takich jak szynka parmeńska, Rada przyjmowała rozporządzenie.

Dyrektywy

Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje. Tak było w przypadku dyrektywy w sprawie czasu pracy, która stanowi, że zbyt duży wymiar nadgodzin jest niezgodny z prawem. W dyrektywie określono minimalne okresy odpoczynku i maksymalną liczbę godzin pracy, lecz każdy kraj musi wypracować własne przepisy dotyczące sposobów wdrożenia tych zasad.

Decyzje

Decyzja jest wiążąca dla tych podmiotów, do których jest skierowana (np. państwo UE lub pojedyncze przedsiębiorstwo) i jest stosowana bezpośrednio. Na przykład, gdy Komisja wydała decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na giganta Microsoft za nadużywanie pozycji dominującej na rynku English, decyzja miała zastosowanie wyłącznie do Microsoftu.

Zalecenia

Zalecenie nie jest wiążące. Gdy Komisja wydała zalecenie, aby struktury wynagrodzenia pracowników sektora finansowego nie zachęcały do podejmowania nadmiernego ryzyka , nie miało ono żadnych konsekwencji prawnych. Za pomocą zaleceń instytucje mogą przedstawić swój punkt widzenia oraz sugerować kierunek działania bez nakładania jakichkolwiek obowiązków prawnych na podmioty, do których zalecenia są skierowane.

Opinie

Opinia jest aktem, za pomocą którego instytucje mogą wydać niewiążące oświadczenie, innymi słowy oświadczenie, które nie nakłada żadnych zobowiązań prawnych na podmioty, do których jest skierowane. Opinia nie jest wiążąca. Opinie mogą wydawać instytucje UE (Komisja, Rada, Parlament), Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Komitety wydają opinie z uwzględnieniem ich określonego regionalnego lub ekonomicznego i społecznego punktu widzenia podczas prac nad przepisami prawnymi. Na przykład Komitet Regionów wydał opinię w sprawie wkładu regionów w realizację celów energetycznych UE English.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?