You are here:

Määrused, direktiivid ja muud õigusaktid

ELi aluslepingutes sätestatud eesmärke on võimalik saavutada erinevat liiki õigusaktide abil. Mõned on siduvad ja mõned mitte. Mõnda kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide ning mõnda vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes.

Määrused

Määrus on siduv õigusakt. Seda tuleb tervikuna kohaldada kogu ELis. Näiteks kui EL soovis kaitsta teatavatest piirkondadest pärinevate põllumajandustoodete nimetusi (nt Parma sink), võttis nõukogu vastu määruse.

Direktiivid

Direktiiv on õigusakt, milles sätestatakse eesmärk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama. Siiski saavad liikmesriigid ise otsustada, kuidas seda teha. See oli nii tööaja direktiivi puhul, milles on sätestatud, et liiga palju ületööd on ebaseaduslik. Direktiivis on sätestatud minimaalne puhkeaeg ja maksimaalne töötundide arv, kuid iga riigi otsustada on, kuidas ta koostab oma seadused selle rakendamiseks.

Otsused

Otsus on siduv nende jaoks, kellele see on adresseeritud (nt ELi liikmesriik või mõni üksik ettevõte) ning see on otseselt kohaldatav. Näiteks kui komisjon tegi otsuse trahvida tarkvarahiidu Microsofti dominantse turupositsiooni ärakasutamise pärast PDF Valige lingiga seotud tõlked   English (en) , kohaldati seda otsust üksnes Microsofti suhtes.

Soovitused

Soovitus ei ole siduv. Kui komisjon avaldas soovituse, et finantssektori töötajate palgakujundus ei tohiks julgustada liigsete riskide võtmistpdf Valige lingiga seotud tõlked , ei olnud sellel mingeid õiguslikke tagajärgi. Soovitus võimaldab institutsioonidel teatavaks teha oma seisukoht ja soovitada meetmete võtmist, ilma et sellega seataks soovituse adressaatidele õiguslikke kohustusi.

Arvamused

Arvamus on vahend, mis võimaldab institutsioonidel avaldada oma arvamust mittesiduval viisil. Teisisõnu, sellega ei seata arvamuse adressaatidele mingeid õiguslikke kohustusi. Arvamus ei ole siduv. Arvamuse võivad esitada ELi institutsioonid (Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament), Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Seaduste koostamisel esitavad komiteed arvamusi oma konkreetsest piirkondlikust, majanduslikust või sotsiaalsest vaatenurgast lähtudes. Näiteks esitas Regioonide Komitee arvamuse Euroopa puhta õhu programmi kohta PDF Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

    Kuidas see käib?: Euroopa õigusaktid

    Kuidas see käib?: Euroopa õigusaktid

    Ülevaatlik video sellest, kuidas ELi õigusakte vastu võetakse.