Forordninger, direktiver og andre retsakter

De mål, der er fastsat i traktaterne, nås gennem forskellige typer retsakter. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle angår alle EU-lande, mens andre kun angår nogle stykker.

Forordninger

En "forordning" er en bindende retsakt. Det skal følges i alle enkeltheder i hele EU. Da EU for eksempel ønskede at beskytte navnene på landbrugsprodukter fra visse områder, såsom Parmaskinken, vedtog Rådet en forordning.

Direktiver

Et "direktiv" er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå. Det er dog op til det enkelte land at beslutte hvordan. Det var tilfældet med arbejdstidsdirektivet, der fastsætter, at for meget overarbejde er ulovligt. Direktivet fastsætter mindstekravene med hensyn til hvileperioder og det maksimalt tilladte antal arbejdstimer, men det er op til hvert enkelt land at lave sine egne love om, hvordan det skal gennemføres.

Afgørelser

En "afgørelse" er bindende for dem, den er rettet til (f.eks. et EU-land eller en individuel virksomhed) og er direkte gældende. Da Kommissionen for eksempel vedtog en afgørelse, der pålagde softwaregiganten Microsoft en bøde for at have misbrugt sin dominerende markedsposition English, gjaldt afgørelsen kun for Microsoft.

Henstillinger

En "henstilling" er ikke bindende. Da Kommissionen udstedte en henstilling om, at lønstrukturerne for ansatte i finanssektoren ikke måtte føre til overdreven risikovillighed , havde dette ingen retlige konsekvenser. En henstilling giver institutionerne mulighed for at give deres mening til kende og foreslå en retningslinje, uden derved at pålægge dem, den er rettet til, nogen retlige forpligtelser.

Udtalelser

En "udtalelse" er et instrument, der giver institutionerne mulighed for at fremsætte en ikkebindende erklæring, dvs. at den ikke pålægger dem, den er rettet mod, nogen forpligtelser. En udtalelse er ikke bindende. Den kan afgives af de vigtigste EU-institutioner (Kommissionen, Rådet, Parlamentet), Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Mens lovene udformes, afgiver udvalgene udtalelser fra deres særlige regionale eller økonomiske og sociale synspunkt. For eksempel afgav Regionsudvalget udtalelse om, hvordan regionerne bidrager til EU's mål på energiområdet English.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?