You are here:

Nařízení, směrnice a další právní akty

Cíle stanovené ve svých Smlouvách naplňuje Evropská unie pomocí několika druhů právních aktů. Některé z nich mají právní závaznost, jiné nikoli. Některé z nich platí ve všech zemích EU, jiné jen v několika.

Nařízení

„Nařízení“ je právně závazné. Platí v celém svém rozsahu v celé EU. Rada jej např. použila, kdy EU chtěla chránit označení zemědělských produktů z některých oblastí (parmská šunka, hořické trubičky atd.).

Směrnice

„Směrnice“ je právní akt stanovující cíl, který musejí všechny země EU splnit. Každá země se však může rozhodnout jakým způsobem. Byl to např. případ směnice o pracovní době, která zakazuje nadměrné přesčasy. Směrnice určuje minimální dobu odpočinku a maximální délku pracovní doby – každý stát však má vlastní zákony, které tyto požadavky naplňují.

Rozhodnutí

„Rozhodnutí“ je závazné pro toho, komu je určeno (např. určité zemi EU nebo konkrétní společnosti), a je přímo použitelné. Například když Komise vydala rozhodnutí o udělení pokuty softwarovému gigantu Microsoft za zneužití dominantního postavení na trhu PDF Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) , platilo pouze pro Microsoft.

Doporučení

„Doporučení“ není závazné. Když např. Komise vydala doporučení, aby struktura odměňování ve finančním odvětví nepodněcovala jeho zaměstnance k nezdravému riskovánípdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , neměl tento krok žádné právní důsledky. Prostřednictvím doporučení mohou orgány EU dát najevo svůj názor a navrhnout určité kroky, aniž by z nich vyvozovaly zákonnou povinnost pro toho, komu je určeno.

Stanovisko

Pomocí „stanoviska“ se orgán EU může vyjádřit k určité otázce nezávazným způsobem, tzn. aniž by tak zakládal zákonnou povinnost pro toho, komu je stanovisko určeno. „Stanovisko“ může vydat hlavní orgán EU (Komise, Rada a Evropský parlament), Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor. Tyto dva výbory vydávají během legislativního procesu stanoviska k návrhům z pohledu regionů nebo hospodářství a sociální oblasti. Výbor regionů například vydal stanovisko k balíčku s názvem Čisté ovzduší pro Evropu PDF Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .