You are here:

Регламенти, директиви и други актове

Целите, определени с договорите за ЕС, се постигат чрез няколко вида правни актове. Някои са задължителни, а други не. Едни се отнасят до всички страни от ЕС, а други само до някои от тях.

Регламенти

Регламентът е задължителен законодателен акт. Той трябва да се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС. Например, когато ЕС искаше да защити наименованията на селскостопански продукти, произхождащи от определени райони (напр. пармска шунка), Съветът прие регламент.

Директиви

Директивата е законодателен акт, с който се определя цел, която всички страни от ЕС трябва да постигнат. Отделните страни обаче сами решават по какъв начин да стане това. Такъв беше случаят с директивата за работното време, съгласно която прекомерният извънреден труд е незаконен. С директивата се определят минимални периоди за почивка и максимална продължителност на работното време, но всяка страна самостоятелно изготвя законите за това.

Решения

Решенията са задължителни за този, за когото се отнасят (например страна от ЕС или предприятие), и се прилагат пряко. Например, когато Комисията издаде решение за налагане на глоба на софтуерния гигант „Майкрософт“ поради злоупотреба с господстващо пазарно положение PDF Избор на превод за предходната връзка   English (en) , решението се отнасяше само за „Майкрософт“.

Препоръки

Препоръките не са задължителни. Когато Комисията издаде препоръка за структура на заплатите на служителите във финансовия сектор, която не насърчава прекомерното поемане на рисковеpdf Избор на превод за предходната връзка , тя не породи правни последици. Препоръката позволява на институциите да изразяват своето мнение и да предлагат насоки за действие, без това да води до правни задължения за тези, към които тя е насочена.

Становища

Становището е инструмент, който позволява на институциите да направят изявление, без да налагат правни задължения на тези, за които то е предназначено. Становища могат да издават основните институции на ЕС (Комисия, Съвет, Парламент), Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет. Когато се изготвят закони, комитетите дават становища от своята специфична регионална или икономическа и социална гледна точка. Комитетът на регионите например публикува становище по пакета от мерки „Чист въздух за Европа“ PDF Избор на превод за предходната връзка English (en) .