Language selector

Υψηλή αντίθεσηΚανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος γραμματοσειράς

Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες

Πετύχατε σε έναν διαγωνισμό. Τι γίνεται στη συνέχεια;


Εφεδρικοί κατάλογοι προσλήψεων

Μετά την ολοκλήρωση κάθε διαγωνισμού, η EPSO διαβιβάζει στα όργανα της ΕΕ τον κατάλογο των επιτυχόντων και τα βιογραφικά τους σε ηλεκτρονική μορφή . Εδώ τελειώνει ο ρόλος της EPSO όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού από τα θεσμικά όργανα. Συγχρόνως, η EPSO καθορίζει την ποσόστωση ανά όργανο, δηλαδή πόσους επιτυχόντες μπορεί να προσλάβει το κάθε όργανο από τον σχετικό κατάλογο, με βάση τις ανάγκες που αυτό έχει δηλώσει πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού και τον διαθέσιμο αριθμό επιτυχόντων. Κατά κανόνα, η ποσόστωση αίρεται ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του εφεδρικού καταλόγου, οπότε τα όργανα μπορούν να προσλαμβάνουν χωρίς περιορισμούς.

Οι εφεδρικοί κατάλογοι, όπως δείχνει και το όνομά τους, αποτελούν μια δεξαμενή πιθανών υποψηφίων για πρόσληψη, η οποία συνήθως ισχύει για δύο ή τρία χρόνια μετά τον διαγωνισμό. Η περίοδος ισχύος των εφεδρικών καταλόγων παρατείνεται από την EPSO ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων. Η ίδια η EPSO ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. Μπορεί να περάσει αρκετός χρόνος μέχρις ότου κληθούν για συνέντευξη οι επιτυχόντες του εφεδρικού καταλόγου. Υπενθυμίζεται ότι το να βρίσκεται το όνομα κάποιου σε Eφεδρικό κατάλογο δεν αποτελεί εγγύηση για πρόσληψη από τα όργανα.

Αρχή σελίδας

Προσθήκη αναγνωριστικής ένδειξης

Κάθε όργανο μπορεί να χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό εργαλείο για την αναζήτηση στους εφεδρικούς καταλόγους. Επί ένα περίπου μήνα μετά το πέρας του διαγωνισμού τα όργανα εξετάζουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό με κριτήριο τα ειδικά προσόντα που αναζητούν και τις ειδικές απαιτήσεις των θέσεων που επιθυμούν να καλύψουν. Ελέγχουν τα προσόντα των επιτυχόντων προκειμένου να εντοπίσουν εκείνους που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες αυτές από πλευράς γλωσσικών γνώσεων, επαγγελματικής εμπειρίας, εκπαίδευσης κ.λπ. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή με την ονομασία "flagging" (από τη λέξη flag που σημαίνει σημαία), επειδή μόλις ένα όργανο εντοπίσει κάποιον ενδιαφέροντα υποψήφιο, το δηλώνει προσθέτοντας δίπλα στο όνομά του μια αναγνωριστική ένδειξη σε σχήμα μικρής σημαίας. Την κατάσταση αυτή μπορούν να δουν όλα τα άλλα όργανα, αλλά και ο ίδιος ο υποψήφιος. Λεπτομερής επεξήγηση του συστήματος αυτού παρέχεται μέσω του "φακέλλου EPSO" των επιτυχόντων.

Σύστημα αναγνωριστικής ένδειξης για τους γενικούς διαγωνισμούς

Αρχή σελίδας

Πρόσληψη

Μόλις ανακύψει ανάγκη πρόσληψης, τα όργανα επικοινωνούν με τους υποψηφίους για να έχουν μια συνέντευξη μαζί τους, ανάλογα με την έκβαση της οποίας προβαίνουν σε επίσημη προσφορά εργασίας. Για πρακτικούς λόγους, μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους με την ευκαιρία αυτή να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες απαιτούνται πριν από κάθε απόφαση πρόσληψης. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τα κριτήρια ενός οργάνου, το όνομά σας τίθεται ξανά στη διάθεση των άλλων οργάνων, δηλαδή η ένδειξη επαναπροστίθεται για να δείξει ότι είστε εκ νέου διαθέσιμος.

Αρχή σελίδας

Τι πρέπει να κάνετε

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ενημερώνετε τακτικά το βιογραφικό σας σημείωμα στο σχετικό σας "φάκελλο EPSO". Το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων για αναζήτηση στους εφεδρικούς καταλόγους βασίζεται στις επιλογές που οι ίδιοι έχετε κάνει στα πεδία Επαγγελματικός κλάδος και Είδος εκπαίδευσης. Η απευθείας γνωριμία με τα όργανα ή τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει, αλλά τόσο η απόφαση για την προσθήκη αναγνωριστικής ένδειξης όσο και η πρόσκληση σε συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά από τα όργανα.

Μέσω του "φακέλλου EPSO" μπορείτε να ελέγχετε αν ένα όργανο έχει προσθέσει τέτοια ένδειξη δίπλα στο όνομά σας. Αν όντως έχει προστεθεί, δεν μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλα όργανα για να ζητήσετε εργασία ή συνέντευξη, όσο διάστημα υπάρχει η εν λόγω ένδειξη. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε τα στοιχεία σας στον εφεδρικό κατάλογο ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο στο "φάκελλο EPSO". Ο σύνδεσμος αυτός ενεργοποιείται ένα μήνα περίπου μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Αρχή σελίδας

Τι κάνουν τα όργανα στη συνέχεια

Η ένδειξη που έχει προστεθεί από ένα όργανο στο όνομα κάποιου επιτυχόντος παραμένει ουσιαστικά στον κατάλογο για ένα μικρό διάστημα (μέχρι 2 μήνες). Αν εντός του διαστήματος αυτού δεν υπάρξει προσφορά εργασίας από το συγκεκριμένο όργανο, η ένδειξη αφαιρείται και το όνομα του επιτυχόντος τίθεται ξανά στη διάθεση των άλλων οργάνων.

Η διαδικασία του "flagging" αντικατοπτρίζει πρωτίστως τις ανάγκες σε προσωπικό των οργάνων. Γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι προσωπικές σας προτιμήσεις απασχόλησης. Όλα τα όργανα χρειάζονται άριστα καταρτισμένο προσωπικό και σε αριθμό ανάλογο του μεγέθους και της αποστολής τους. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν, παρόλο που επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα συγκεκριμένο όργανο, να επιλεγείτε από κάποιο άλλο. Βεβαίως, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε μια προσφορά εργασίας που θεωρείτε μη κατάλληλη για σας, δεν υπάρχει όμως καμία εγγύηση ότι θα ακολουθήσει νέα προσφορά.

Αρχή σελίδας