Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Cén fáth Gairmréimeanna AE?


Déan do ghairmréim a fhorbairt ar fud na mór-roinne

An bhfuil post dúshlánach uait i dtimpeallacht dhinimiciúil?
Is spéis linn i gcónaí daoine a aimsiú atá réidh chun dúshláin agus chun leasa na hEorpa.

Osclaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh gairmréim idirnáisiúnta do dhaoine uaillmhianacha, éirimiúla. Má thograíonn tú post a fháil linn, sin an chéad chéim a d'fhéadfadh an iliomad roghanna a chruthú duit i ngairm a mhairfidh ar feadh i bhfad. Beidh tú lonnaithe i gceartlár na hEorpa agus bainfidh tú sult as an timpeallacht idirnáisiúnta agus as freagrachtaí a ghlacadh ón gcéad lá sa phost. Déanaimid freastal ar 500 milliún duine in 28 Ballstát, rud a thabharfaidh réimse an-leathan agus ar scála an-mhór duit mar rogha – agus beidh deis agat difríocht shuntasach bhuan a dhéanamh.

Más mac léinn thú atá ar tí críochnú nó más céimí thú, tig leat iarratas a dhéanamh ar phost ar an leibhéal iontrála san AE i réimsí éagsúla; sin túsphointe do ghairmréim spreagúil Eorpach. Déanaimid céimithe a bhfuil taithí oibre acu, pearsanra riaracháin agus gairmithe oilte a earcú go rialta i réimse leathan speisialtachtaí, agus aistritheoirí agus ateangairí freisin.

Le linn duit bheith ag obair in institiúidí an AE, bainfidh tú úsáid as scileanna láidre anailíseacha, eagrúcháin agus cumarsáide i dtimpeallachtaí éagsúla. Éireoidh leat rudaí a thabhairt chun críche, déanfaidh tú iarracht an toradh is fearr is féidir a bhaint amach agus beidh tú muiníneach ag obair i bhfoireann ilchultúrtha. Tá suim agat san fhoghlaim agus do chuid eolais, do scileanna agus do theangacha a fhorbairt. Maidir leis na poist do chéimithe, léiríonn tú go bhfuil scileanna ceannaireachta agat agus gur féidir leat daoine a spreagadh le torthaí a bhaint amach.

Barr an leathanaigh

Tabhair aghaidh ar dhúshláin na todhchaí

An dteastaíonn uait difríocht a dhéanamh do 500 milliún duine?
Obair do thodhchaí níos fearr atá i gceist leis an obair in institiúidí an AE.

Le leathchéad bliain, d'éirigh leis an AE síocháin agus seasmhacht a bhaint amach dá Bhallstáit agus d'athraigh sé an tslí a mairimid, a n-oibrímid agus a dtaistilímid. De bharr a institiúidí agus a ghníomhaireachtaí éagsúla, is eagraíocht é an AE a chuimsíonn a lán réimsí éagsúla, idir chabhair um fhorbairt agus bheartas comhshaoil.

Go mór mór, sa tréimhse dhúshlánach ina bhfuil an Eoraip agus an domhan faoi láthair, teastaíonn na daoine is cliste agus is fearr chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin agus an tAontas Eorpach a láidriú, le go mbeidh sé ina áit fhiúntach don 500 milliún duine atá ina gcónaí ann. Is féidir leat cuidiú linn an sprioc sin a bhaint amach agus difríocht a dhéanamh san Eoraip.

Ag brath ar do scileanna, do thaithí agus do shainchuntais poist, d'fhéadfadh tú oibriú chun beartais a dhréachtú agus dlí an AE a chur i bhfeidhm, tionscadail a bhainistiú, straitéisí cumarsáide a fhorbairt, comhairle dlí a thabhairt agus bheith páirteach in a lán cúraimí eile i réimsí éagsúla freagrachta.

Is é a chiallaíonn sé bheith ag obair san AE bheith ag obair do cheann d'institiúidí an AE, mar shampla Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh, agus an Coimisiún Eorpach srl.

Féadfaidh tú liosta d'institiúidí uile an AE agus a ngníomhaíochtaí a fháil ar http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ga.htm.

Tá formhór institiúidí an AE suite sa Bhruiséil nó i Lucsamburg, áit a mbeadh tú ag cur fút agus ag obair i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Barr an leathanaigh

Cuir tús le gairmréim saoil

B'fhéidir nach leor post duitse?
Le post in institiúidí an AE, tig leat gairmréim lán de dheiseanna éagsúla a bheith agat.

Tá institiúidí an AE tiomanta tacú leat forbairt a dhéanamh trí roghanna gairme solúbtha agus réalaíocha a thabhairt duit, mar aon le haiseolas dáiríre agus deiseanna triail a bhaint as roghanna éagsúla.

Spreagfaimid thú freisin do ghairmréim a phleanáil ar bhonn réamhghníomhach mar gur tusa amháin atá ábalta do réimsí spéise agus do luachanna a shainiú agus cinntí a dhéanamh faoi do ghairm bheatha atá amach romhat. Cuideoimid leat pleanáil gairme a dhéanamh, láidreachtaí agus réimsí le forbairt a aithint agus clár a chruthú a chuirfidh le do láidreachtaí agus a fhorbróidh scileanna eile.

Barr an leathanaigh

Spéis agat san fhoghlaim

An bhfuil spéis agat feabhas a chur ar do scileanna?
Tig leat leanúint dá bhforbairt le linn
do ghairmréime san Eoraip.

Le linn duit bheith ag obair in institiúidí an AE, beidh tú ag forbairt do chuid scileanna i gcónaí le riachtanais na gairmréime dúshlánaí atá agat a shásamh.
Cloisfidh tú go leor teangacha gach lá, agus beidh foghlaim teangacha ina ghné thábhachtach chun gairmréim a fhorbairt. Sula bhfaighidh tú do
chéad ardú céime beidh ort do chumas i dtríú teanga Eorpach a léiriú.

Cuirimid cúrsaí teanga ar fáil sna 24 teanga oifigiúil le go mbeidh sé níos éasca cumarsáid a dhéanamh le baill eile den fhoireann. Beidh rogha agat idir 6 leibhéal éagsúla (ó leibhéal tosaitheora go hardleibhéal), dianchúrsaí, cúrsaí coicísiúla nó cúrsaí ríomhfhoghlama.
Chomh maith leis na cúrsaí teanga, cuirimid réimse leathan cúrsaí oiliúna ar fáil le go bhféadfaidh tú do scileanna pearsanta a fhorbairt agus a bheith ar an eolas faoi na forbairtí is déanaí i do shainréimse-se. Cuirfear an oiliúint in oiriúint do do phleanáil gairme agus do riachtanais na foirne ina mbeidh tú.

Barr an leathanaigh

Bí i gcoílár na hEorpa

24 teanga agus 28 náisiún le chéile!
Sin an saol agus tú ag obair i gcroílár na hEorpa.

Má thagann tú ag obair linn, beidh tú ag obair le daoine ó chuile chearn den Eoraip. Ní hamháin go mbeidh gné idirnáisiúnta i do phost laethúil, ach gach seans go mbeidh tú lonnaithe sa Bhruiséil nó i Lucsamburg, péire de na cathracha is ilchultúrtha agus is éagsúlaí.

Toisc gur anseo atá na hinstitiúidí Eorpacha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile suite, bíonn daoine ó gach cearn den mhór-roinn ina gcónaí agus ag obair anseo, agus cloisfidh tú an iliomad teangacha á labhairt ar na sráideanna. Tá sár-áiseanna siopadóireachta agus rogha mór siamsaíochta ag an dá chathair, idir bhialanna, chlubanna agus bheáranna, ionaid chultúrtha agus chlubanna spóirt. Ní cathracha rómhór atá iontu, agus ní fada ó lár na cathrach go dtí an tuath.

Is i gcroílár na hEorpa atá siad suite, agus níl roinnt príomhchathracha eile (Amstardam, Páras, Londain) ach cúpla uair an chloig taistil uathu. Má tá clann agat nó má tá tú ag smaoineamh clann a thógáil, tá scoileanna náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta den chéad scoth sa Bhruiséil agus i Lucsamburg agus cuirfimid i dteagmháil thú le naíonraí, naíolanna agus áiseanna eile.

Bíodh gur sa Bhruiséil agus i Lucsamburg atá bunáit an Choimisiúin Eorpaigh, tá oifigí (ionadaíochtaí) aige i ngach tír san AE agus toscaireachtaí i bpríomhchathracha ar fud an domhain. Tá roinnt mhaith gníomhaireachtaí agus comhlachtaí díláraithe ag an AE freisin atá lonnaithe i dtíortha éagsúla.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na hoifigí sin, féach http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ga.htm

Barr an leathanaigh

Fostaitheoir solúbtha, nua-aimseartha

Tairiscint duitse!
Tacaíocht agus forbairt le linn do ghairmréime

Fara tacaíocht agus cabhair a thabhairt d'fhoireann nua agus iad ag bogadh, tugann institiúidí an AE pacáiste cuimsitheach pá, lena n-áirítear pinsean, cúram sláinte agus dea-thuarastal tosaigh. Ag brath ar do shaol pearsanta, b'fhéidir go mbeifeá i dteideal liúntas easaoránachta, taistil nó cleithiúnaigh.

Tá breis eolais faoi choinníollacha oibre oifigigh uile an AE ar fáil sna Rialacháin Foirne, fairis an bhfaisnéis is déanaí faoi thuarastail d'oifigigh agus do ghníomhairí ar conradh.

Spreagaimid soghluaisteacht agus forbairt ghairme leanúnach, lena n-áirítear cláir oiliúna teanga agus eile. Téann an fhoireann ar aghaidh trí chéimeanna sinsearachta ina ngrád, agus is tapa a fhaigheann foireann ardfheidhmíochta arduithe céime. Fairis sin, tacaímid le hobair sholúbtha, comhdheiseanna agus cur chuige a thacaíonn le teaghlaigh.

Barr an leathanaigh