Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Anställningsformer

EU-institutionerna har olika anställningsformer och personalkategorier, som du kan läsa om på den här sidan.

Mer om anställningsvillkor och löner hittar du i tjänsteföreskrifterna.

Se också vilka aktuella jobbmöjligheter som finns.


Fast anställda tjänstemän

De flesta EU-anställda är fast anställda tjänstemän och är antingen handläggare (AD), assistenter (AST) eller sekreterare (AST/SC).

Handläggare arbetar i allmänhet med policyutveckling, analyser och rådgivning och ser till att EU-lagstiftningen följs. Handläggarna är ofta nyckelpersoner i EU:s lagstiftnings- och budgetarbete och samordnar EU-ländernas politik på olika områden, deltar i handelsförhandlingar med länder utanför EU eller företräder institutionerna i internationella forum. Andra arbetsuppgifter kan vara att inspektera EU-ländernas fiskeflottor, ansvara för särskilda forskningsprogram, ta fram underlag till EU-domstolen och formulera EU-ombudsmannens beslut. Översättare och tolkar anställs också som handläggare. Vi erbjuder en mängd olika karriärvägar för dig med högskoleexamen i till exempel administration, juridik, finans, ekonomi, kommunikation och naturvetenskap.

• Handläggare är anställda i lönegraderna AD 5 till AD 16.
• AD 5 är ingångsnivån för personer med högskoleexamen.
För vissa specialisttjänster kan du också rekryteras i AD 6 eller AD 7. För det krävs flera års relevant arbetslivserfarenhet.
• AD 9 till AD 12 är nivån för mellanchefer. För att rekryteras i dessa lönegrader måste du ha tidigare chefserfarenhet.
Exempel på kvalifikationerpdf

 

Assistenter har i regel en administrativ och teknisk funktion (administration, ekonomi, kommunikation, forskning, policyarbete m.m.). De spelar en viktig roll i EU-institutionernas interna förvaltning och sysslar bland annat med budget och ekonomi, personalfrågor, it, dokumenthantering och laboratoriearbete.

Assistenter är anställda i lönegraderna AST 1 till AST 11.
Nya assistenter börjar vanligtvis i lönegrad AST 1 eller AST 3.
För AST 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant arbetslivserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning.
För AST 3 måste du ha gymnasieutbildning, relevant yrkesutbildning och/eller flera års relevant arbetslivserfarenhet.
Exempel på kvalifikationerpdf 

 

Sekreterare anställs i allmänhet för kontorsledning och administrativt stöd. De arbetar till exempel med att förbereda ärenden och att organisera och samordna möten. De hjälper också chefer och övrig personal med olika sekretariatsuppgifter.

• Sekreterare är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6.
• Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1.
• För AST/SC 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant arbetslivserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning.
• För AST/SC 2 ska du ha minst fyra års erfarenhet.
Exempel på kvalifikationerpdf 

 

Lönetabell*:

Lönegrad  Grundlön (euro/månad)*
40 timmars arbetsvecka
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Läs mer om fast anställning

 

* Läs mer om lönerna

Till början

Kontraktsanställda

 

Kontraktsanställda kan anställas för olika typer av manuellt eller administrativt arbete, eller inom specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens. Anställningstiden är begränsad. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb. Vid vissa EU-organ kan kontraktet förlängas tills vidare.

Arbetsuppgifterna är mycket varierade och kräver olika kvalifikationer. Det finns fyra kategorier av arbetsuppgifter:

I. Manuellt och administrativt servicearbete
II. Kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter
III. Verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter
IV. Administrativa, rådgivande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

EU-kommissionens anställningsvillkor för kontraktsanställdapdf

 

Läs mer om kontraktsanställning

Till början

Tillfälligt anställda

 

Tillfälligt anställda rekryteras för mycket specialiserade eller tillfälliga uppgifter på olika områden.

Mer information om olika typer av tillfälliga anställningar hittar du i tjänsteföreskrifterna.

 

Läs mer om tillfällig anställning

Till början

Extraanställda

 

En del institutioner anlitar också bemanningsföretag för att anställa tillfällig personal med mycket korta kontrakt (högst sex månader).

Till början

Praktikanter

 

Varje år får över 1 200 unga chansen att lära sig mer om EU och utveckla sina yrkeskunskaper och personliga egenskaper genom EU:s praktikantprogram. Praktikperioden är mellan tre och fem månader. Du kan praktisera hos Europaparlamentet, rådet, kommissionen, utrikestjänsten, domstolen, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannen. För att få praktisera måste du ha en högskoleexamen. Du får jobba med ungefär samma arbetsuppgifter som nyare handläggare.

 

Läs mer om EU-praktik

Till början

Utsända nationella experter

 

Nationella och internationella tjänstemän eller offentliganställda kan bjudas in att jobba några år vid en EU-institution. De bidrar då med sina erfarenheter och kan i gengäld ta med sig kunskap om EU:s verksamhet till sin gamla arbetsplats. 

 

Läs mer om nationella experter  

Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer.

Till början

Parlamentsassistenter

 

Europaparlamentets webbplats kan du se vilka parlamentsassistenter som jobbar åt parlamentsledamöterna.

Du kan också gå in på de politiska gruppernas webbplatser och läsa om hur de rekryterar assistenter.

Till början