Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Druhy pracovných miest

Inštitúcie ponúkajú širokú paletu pracovných pozícií a náplní práce. Na tejto stránke nájdete rozličné kategórie zamestnancov a ich pracovných pozícií v rámci inštitúcií EÚ.

Viac informácií o kariérnych možnostiach vrátane náboru, kariérneho postupu, mzdy a zamestnaneckých výhod nájdete v služobnom poriadku.

Takisto si pozrite naše aktuálne dostupné pracovné príležitosti


Stáli zamestnanci

Stáli zamestnanci tvoria verejnú službu EÚ a sú rozdelení do rôznych kategórií – administrátori (AD), asistenti (AST) a tajomníci a administratívni pracovníci (AST/SC).

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík a uplatňovania právnych predpisov EÚ, analýz a poradenstva. Administrátori môžu zohrávať kľúčovú rolu v legislatívnych a rozpočtových postupoch EÚ, v koordinovaní rozsiahlych hospodárskych a iných politík členských štátov. Takisto sa môžu zúčastňovať obchodných rokovaní s tretími krajinami alebo zastupovať inštitúcie na medzinárodných fórach. Môžu byť poverení previerkou rybárskych flotíl členských štátov, vývojom alebo riadením osobitného vedecko-výskumného programu, právnym výskumom a analýzou pre Európsky súdny dvor alebo prípravou rozhodnutí Európskeho ombudsmana. Prekladatelia a tlmočníci sú takisto prijímaní ako administrátori. V našej ponuke je pestrá paleta kariérnych príležitostí pre vysokoškolských absolventov v odboroch verejná správa, právo, financie, ekonómia, komunikácia, veda a mnohých ďalších.

• Kariérny postup administrátora tvoria triedy AD 5 až AD 16.
AD 5 je vstupnou triedou pre absolventov vysokej školy.
• Pre špecifické pracovné pozície môžu byť takisto organizované výberové konania a nábor do tried AD 6/AD 7. V takýchto prípadoch sa vyžaduje viacročná prax.
• Triedy AD 9/AD 12 sú určené pre stredný manažment. Na účasť vo výberovom konaní a na nábor do týchto tried sa vyžaduje predchádzajúca manažérska prax.
• Pozrite si takisto príklady požadovaných kvalifikáciípdf

 

Asistentské pozície majú prevažne výkonné alebo technické funkcie (administratívne, finančné, komunikačné úlohy, výskum, vývoj politiky a jej uplatňovanie atď.). Asistenti majú dôležitú úlohu pri vnútornom riadení inštitúcií, najmä v rozpočtových, finančných a personálnych otázkach, v oblasti výpočtovej techniky, pri správe dokumentov a vedeckej práci v laboratóriách.

• Kariérny postup asistenta tvoria triedy AST 1 až AST 11.
• Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST 1 alebo AST 3.
Kandidáti na pozíciu AST 1 musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, relevantné predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo príslušnú odbornú prípravu.
Kandidáti na pozíciu AST 3 musia mať navyše relevantné odborné kvalifikácie a/alebo relevantnú viacročnú prax.
• Pozrite si takisto príklady požadovaných kvalifikáciípdf 

 

Tajomníci a administratívni pracovníci vo všeobecnosti plnia podporné administratívne úlohy a úlohy vedenia kancelárií. Rozsah ich úloh je rôznorodý, od prípravy dokumentácie, organizovania a koordinovania stretnutí až po mnohé ďalšie úlohy súvisiace s podporou tímov, manažérov alebo iných služieb v rámci inštitúcií EÚ.

• Kariérny postup tajomníkov a administratívnych pracovníkov tvoria triedy AST/SC 1 až AST/SC 6.
• Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST/SC 1.
Kandidáti na pozíciu AST/SC 1musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, relevantné predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo príslušnú odbornú prípravu.
Pozícia AST/SC 2 je pre skúsenejších kandidátov (aspoň štvorročná prax).
• Pozrite si takisto príklady požadovaných kvalifikáciípdf 

 

Platové podmienky*:

Platová trieda  Základná mesačná mzda (v EUR)*
40-hodinový pracovný týždeň
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Ďalšie informácie o tom, ako sa uchádzať o pozíciu na neurčité obdobie

 

*: Podrobnejšie informácie o platových podmienkach.

Na začiatok

Zmluvní zamestnanci

 

Náplňou práce zmluvných zamestnancov (CAST) sú manuálne a administratívne podporné úlohy. V prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých je nedostatok stálych zamestnancov s požadovanými zručnosťami. Zmluvní zamestnanci sú zamestnaní na stanovené maximálne obdobie, obvykle na základe dočasnej zmluvy na 6 – 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce. Niektoré orgány EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na neurčité obdobie.

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Delia sa na tieto štyri funkčné skupiny:

I. manuálne a administratívne úlohy v rámci podporných služieb
II. kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie a iné súvisiace úlohy
III. výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a iné obdobné technické úlohy
IV. administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy.

Osobitné pravidlá Európskej komisie pre zamestnávanie zmluvných zamestnancovpdf

 

Ďalšie informácie o tom, ako sa uchádzať o zmluvu na určité obdobie

Na začiatok

Dočasní zamestnanci

 

Dočasní zamestnanci môžu vykonávať celý rad rôznych vysoko špecializovaných alebo dočasných úloh.

Ďalšie informácie o rozličných typoch zmlúv pre dočasných zamestnancov nájdete v služobnom poriadku.

 

Ďalšie informácie o tom, ako sa uchádzať o pozíciu dočasného zamestnanca

Na začiatok

Dočasný personál

 

Niektoré inštitúcie zamestnávajú zamestnancov na veľmi krátke obdobie (maximálne 6 mesiacov) prostredníctvom agentúr poskytujúcich personálny lízing.

Na začiatok

Stážisti

 

Každý rok sa môže viac ako 1 200 mladých ľudí zúčastniť stáží ponúkaných EÚ a zlepšiť si tak svoje odborné zručnosti, osobnostné schopnosti a znalosti o Únii. Európsky parlament, Rada, Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Súdny dvor, Dvor audítorov, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a Európsky ombudsman organizujú pre mladých vysokoškolských absolventov stáže v trvaní troch až piatich mesiacov. Podmienkou účasti na stáži je ukončenie prvého stupňa vysokoškolského štúdia, na základe čoho dostávajú stážisti podobné úlohy ako služobne nižšie postavení administrátori.

 

Ďalšie informácie o stážach a odkazy na stránky o možnostiach stáže v jednotlivých inštitúciách.

Na začiatok

Vyslaní národní experti (SNE)

 

Vyslaní národní experti sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ alebo medzinárodnej organizácie, ktorí na určitý čas pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií. Inštitúciám prinášajú skúsenosti z oblasti, v ktorej pracujú. Na oplátku si zo svojho vyslania môžu odniesť skúsenosti s prácou v administratíve EÚ a vedomosti o politikách a postupoch EÚ. 

 

Ďalšie informácie o tom, ako sa stať vyslaným národným expertom  

Pre viac informácií o aktuálnych príležitostiach kontaktujte stále zastúpenie svojej krajiny pri EÚ.

Na začiatok

Asistenti v Európskom parlamente

 

Viac informácií o asistentoch poslancov EP nájdete na webovom sídle Európskeho parlamentu.

Takisto si na webových sídlach jednotlivých politických skupín prečítajte informácie o ich vlastných výberových konaniach.

Na začiatok