Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Różne formy zatrudnienia

W instytucjach europejskich istnieje wiele rodzajów stanowisk. Poniżej opisano różne kategorie pracowników zatrudnianych przez te instytucje.

Więcej informacji o pracy w instytucjach UE, w tym o naborze, rozwoju zawodowym, zarobkach i świadczeniach, można znaleźć w Regulaminie pracowniczym.

Informacje o aktualnie prowadzonym naborze są dostępne tutaj.


Urzędnicy

Zatrudnieni na stałe urzędnicy służby publicznej UE dzielą się na różne grupy funkcyjne: administratorów (AD), asystentów (AST) i asystentów – sekretarki (AST/SC).

Administratorzy zajmują się opracowywaniem kierunków polityki i wdrażaniem prawa wspólnotowego, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą. Administrator może odgrywać ważną rolę w unijnych procedurach prawodawczych i budżetowych, odpowiadać za koordynację ogólnej polityki państw członkowskich w zakresie gospodarki i w innych dziedzinach, brać udział w negocjacjach handlowych z krajami spoza UE albo reprezentować instytucje unijne na forum międzynarodowym. Może też przeprowadzać inspekcję flot rybackich państw członkowskich, przygotowywać konkretny program naukowo-badawczy lub nim zarządzać albo opracowywać analizy prawne dla Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub przygotowywać decyzje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Tłumacze pisemni i konferencyjni również zatrudniani są jako administratorzy. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości zawodowych dla absolwentów wyższych uczelni w takich dziedzinach, jak administracja, prawo, finanse, ekonomia, komunikacja społeczna, nauki ścisłe itp.

• W przypadku administratorów obowiązują grupy zaszeregowania od AD 5 do AD 16.
• AD 5 to pierwszy stopień − do tej grupy trafiają nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych.
• W przypadku stanowisk wymagających określonej specjalizacji nabór pracowników prowadzi się również na stopnie AD 6 / AD 7. Kandydaci muszą się wykazać kilkuletnim doświadczeniem.
• Do grup zaszeregowania odAD 9 do AD 12 należą kierownicy średniego szczebla. Kandydaci muszą się wykazać doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.
Przykładowe wymogi w zakresie kwalifikacjipdf.

 

Asystenci zazwyczaj wykonują zadania praktyczne i techniczne (administracja, finanse, komunikacja, wyszukiwanie informacji, pomoc przy opracowywaniu kierunków polityki i w jej wdrażaniu itp.). Pełnią oni ważną rolę w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, zwłaszcza na poziomie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych.

• W przypadku asystentów obowiązują grupy zaszeregowania od AST 1 do AST 11.
• Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w stopniu AST 1 lub AST 3.
• Kandydaci na stanowiska AST 1 muszą mieć ukończoną szkołę średnią i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
• Kandydaci na stanowiska AST 3 muszą mieć ukończoną szkołę średnią, odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie.
Przykładowe wymogi w zakresie kwalifikacjipdf

 

Asystenci–sekretarki zatrudniani są zazwyczaj w charakterze pomocy biurowej lub administracyjnej. Mogą wykonywać szereg różnych zadań, takich jak przygotowywanie dokumentów, organizowanie i koordynowanie spotkań oraz wspieranie zespołów, kierowników i innych jednostek w instytucjach UE.

• W przypadku asystentów obowiązują grupy zaszeregowania od AST 1 do AST 11.
• Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w stopniu AST/SC 1.
• Kandydaci na AST/SC1 muszą mieć ukończoną szkołę średnią i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
• Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe (minimum 4 lata) zatrudniani są w grupie zaszeregowania AST/SC2.
• Zobacz również Przykładowe wymogi w zakresie kwalifikacjipdf 

 

Płace*:

Grupa zaszeregowania  Podstawowa pensja miesięczna (w euro)*
40 godzin roboczych tygodniowo
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Jak ubiegać się o pracę na czas nieokreślony – więcej informacji

 

*: Szczegółowe informacje na temat płac

Początek strony

Pracownicy kontraktowi

 

Pracownicy kontraktowi (CAST) są zatrudniani do wykonywania prac fizycznych lub zadań administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Podpisują oni umowę na czas określony, często początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), w zależności od charakteru zadań. W niektórych organach unijnych tego rodzaju umowy mogą być przedłużane na czas nieokreślony.

Dostępny jest dla nich szeroki wachlarz stanowisk o różnym poziomie wymogów w zakresie kwalifikacji. Zasadniczo pracownicy kontraktowi dzielą się na cztery grupy funkcyjne w zależności od wykonywanych zadań. Te zadania to:

I – prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych
II – praca w sekretariacie, prowadzenie biura itp.
III – zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe itp.
IV – zadania administracyjne, doradcze, językowe itp.

Szczegółowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników kontraktowych w Komisji Europejskiejpdf

 

Jak ubiegać się o pracę jako pracownik kontraktowy – więcej informacji

Początek strony

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

 

Pracownicy tymczasowi mogą zostać zatrudnieni do wykonywania szeregu zadań, które wymagają wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej lub mają charakter czasowy.

Więcej informacji na temat różnych rodzajów umów na czas określony można znaleźć w Regulaminie pracowniczym.

 

Jak ubiegać się o pracę na czas określony – więcej informacji

Początek strony

Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

 

Niektóre instytucje zatrudniają również pracowników tymczasowych na bardzo krótkie okresy (do sześciu miesięcy) za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Początek strony

Stażyści

 

Co roku ponad 1200 młodych ludzi ma okazję doskonalić umiejętności zawodowe, rozwijać swoje predyspozycje oraz pogłębiać wiedzę o Unii dzięki stażom w instytucjach UE. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Służba Działań Zewnętrznych, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich organizują dla młodych absolwentów wyższych uczelni staże trwające od trzech do pięciu miesięcy. Osoby przyjmowane na staż muszą mieć dyplom uczelni wyższej, a zatem powierzane są im zadania podobne do tych, które wykonują urzędnicy niższych szczebli z grupy AD.

 

Więcej informacji na temat staży i linki do stron poświęconych stażom w instytucjach europejskich

Początek strony

Oddelegowani eksperci krajowi

 

Oddelegowani eksperci krajowi (SNE) to urzędnicy i inni pracownicy służby publicznej zatrudnieni w instytucjach krajowych lub organizacjach międzynarodowych, którzy tymczasowo pracują dla instytucji UE. Wnoszą oni do instytucji europejskich swoje doświadczenie w dziedzinach, które są im doskonale znane, a następnie wracają do swojej pracy w administracji krajowej wzbogaceni o wiedzę na temat działań i procedur unijnych. 

 

Jak zostać oddelegowanym ekspertem krajowym – więcej informacji  

Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa w państwach członkowskich.

Początek strony

Asystenci parlamentarni

 

Informacje o pracy w charakterze asystenta posła do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie Parlamentu.

Na stronach poszczególnych ugrupowań politycznych dostępne są z kolei informacje o prowadzonym przez nie naborze.

Początek strony