Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

Tipi ta’ impjiegi

Hemm għadd ta' modi kif in-nies jistgħu jidħlu jaħdmu mal-Istituzzjonijiet. Hawn taħt issib deskrizzjoni tal-kategoriji differenti ta' persunal li jistgħu jaħdmu fl-Istituzzjonijiet tal-UE.

Għal aktar informazzjoni dwar il-karrieri, inkluż ir-reklutaġġ, il-promozzjonijiet, il-paga u l-benefiċċji ara r-Regolamenti tal-Persunal.

Iċċekkja wkoll l-Opportunitajiet ta’ impjieg attwali tagħna


Uffiċjali permanenti

L-uffiċjali permanenti jiffurmaw is-Servizz Ċivili tal-UE u huma maqsuma fi gruppi b'funzjonijiet differenti – amministraturi (AD), assistenti (AST) u assistenti-sekretarji (AST/SC).

L-amministraturi normalment ikunu inkarigati bl-abbozzar ta' politiki u l-implimentazzjoni tal-liġi Ewropea kif ukoll b'xogħol ta' analiżi u konsultazzjoni. Amministratur jista' jsib ruħu fi rwol importanti fil-proċess leġiżlattiv u baġitarju tal-UE, jikkoordina l-politiki ekonomiċi jew ta' xorta oħra tal-Istati Membri, jieħu parti fin-negozjati kummerċjali ma' pajjiżi barra mill-UE, jew jirrappreżenta lill-Istituzzjonijiet f'forums internazzjonali. Oħrajn jistgħu jkunu qed jispezzjonaw il-flotot tas-sajd fl-Istati Membri, jiżviluppaw jew imexxu xi programm speċifiku ta' riċerka xjentifika, jew iwetttqu riċerka u analiżi legali għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jew abbozzar ta' deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew. It-tradutturi u l-interpreti huma wkoll reklutati bħala amministraturi. Aħna noffru firxa tassew wiesgħa f'dawk li huma opportunitajiet ta' karriera għall-gradwati universitarji inklużi fis-setturi tal-amministrazzjoni, il-liġi, il-finanzi, l-ekonomija, il-komunikazzjoni u x-xjenza biex insemmu ftit minnhom.

• Karriera ta' amministratur tkopri l-gradi AD 5 sa AD 16.
AD 5 huwa l-livell tad-dħul għall-gradwati universitarji.
• L-għażla u r-reklutaġġ jistgħu wkoll jiġu offruti fil-gradi AD 6 / AD 7 għal rwoli iktar speċjalizzati. Tkun meħtieġa esperjenza rilevanti ta’ diversi snin.
• AD 9 / AD 12 huma l-livelli ta’ maniġment intermedju. L-għażla/ir-reklutaġġ f'dawn il-gradi tirrikjedi esperjenza preċedenti ta' maniġment.
• Ara wkoll Eżempji ta’ kwalifiki meħtieġapdf

 

L-assistenti ġeneralment ikunu impjegati fi rwol eżekuttiv u tekniku(amministrattiv, finanzjarju, komunikattiv, ta' riċerka, żvilupp u implimentazzjoni ta' politika, eċċ). Jagħtu sehem importanti fit-tmexxija interna tal-Istituzzjonijiet, l-aktar fl-affarijiet finanzjarji u baġitarji, xogħol relatat mal-persunal, bil-kompjuters, u ġestjoni ta' dokumenti u xogħol ta' laboratorju xjentifiku.

• Karriera ta' assistent tkopri l-gradi AST 1 sa AST 11.
• Persunal ġdid normalment jidħol fil-gradi AST 1 jew AST 3.
• Il-kandidati AST 1 għandhom ikunu lestew l-edukazzjoni sekondarja u jkollhom esperjenza preċedenti rilevanti, jew ikollhom kwalifika vokazzjonali rilevanti.
• Il-kandidati AST 3 jridu jkunu lestew l-edukazzjoni sekondarja, ikollhom kwalifika vokazzjonali rilevanti u/jew esperjenza rilevanti ta’ diversi snin.
• Ara wkoll Eżempji ta’ kwalifiki meħtieġapdf 

 

L-Assistenti-Sekretarji ġeneralment ikunu impjegati fi rwol ta' ġestjoni tal-uffiċċju u assistenza amministrattiva. Ikunu jistgħu jagħmlu firxa wiesgħa ta’ kompiti bħat-tħejjija ta’ fajls, l-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta’ laqgħat, preparazzjoni ta' fajls, kif ukoll bosta oħrajn involuti fl-appoġġ tat-timijiet, maniġers, jew servizzi oħra fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE.

• Karriera ta' assistent tkopri l-gradi AST/SC1 sa AST/SC6.
• Persunal ġdid normalment jidħol fil-gradi AST/SC 1.
• Il-kandidati AST/SC1 għandhom ikunu lestew l-edukazzjoni sekondarja u jkollhom esperjenza preċedenti rilevanti, jew ikollhom kwalifika vokazzjonali rilevanti.
• AST/SC2 għal kandidati b'aktar esperjenza (minimu 4 snin).
• Ara wkoll Eżempji ta’ kwalifiki meħtieġapdf 

 

Salarji*:

Grad  Salarju bażiku fix-xahar (f’€)*
Ġimgħa ta’ 40 siegħa xogħol
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Aktar tagħrif dwar kif tapplika għal kuntratt permanenti

 

*: Ara l-informazzjoni fid-dettall dwar is-salarji.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Aġenti kuntrattwali

 

Il-persunal b'kuntratt (CAST) jiġi reklutat biex jagħmel xogħol manwali jew ħidma ta' servizz ta' għajnuna amministrattiva jew biex jipprovdi aktar kapaċità f'oqsma speċjalizzati fejn ma jkunx hemm uffiċjali biżżejjed bil-kapaċitajiet speċjalizzati meħtieġa. Il-persunal b'kuntratt jiġi impjegat għal perjodu massimu fiss, bosta drabi b'kuntratti inizjali iqsar ta' 6-12-il xahar, skont it-tip ta' xogħol. F’xi entitajiet tal-UE, jista’ jkun possibbli li l-kuntratt jiġi mtawwal għal perjodu ta’ żmien indefinit.

Jeżistu pożizzjonijiet għal persunal b'kuntratt f'firxa kbira ta' xogħlijiet, li jirrekjedu livelli differenti ta' kwalifiki. Jinqasmu f’erba’ gruppi funzjonali:

I. xogħol manwali jew ta’ servizz ta’ għajnuna amministrattiva
II. xogħol klerikali jew segretarjali, ta' tmexxija tal-uffiċċju u xogħol ieħor ta’ dan it-tip
III. xogħol eżekuttiv, ta' abbozzar, ta' kontabilità u xogħol ieħor tekniku dan it-tip
IV. xogħol amministrattiv, konsultattiv, lingwistiku u xogħol ieħor tekniku ta’ dan it-ip

Regoli speċifiċi tal-Kummissjoni Ewropea għall-impjegar ta' aġenti kuntrattwalipdf

 

Aktar tagħrif dwar kif tapplika għal kuntratt ta’ terminu fiss

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Persunal temporanju

 

L-aġenti temporanji jistgħu jiġu impjegati biex jagħmlu varjetà kbira ta’ kompiti speċjalizzati jew temporanji.

Ara r-Regolamenti tal-Persunal għal aktar informazzjoni dwar it-tipi differenti ta’ kuntratti għall-persunal temporanju.

 

Aktar tagħrif dwar kif tapplika għal kuntratt temporanju

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Persunal interim

 

Xi Istituzzjonijiet jimpjegaw ukoll persunal għal perjodu qasir u fuq bażi temporanja (sa 6 xhur), permezz ta' aġenziji tax-xogħol temporanju.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Apprendisti

 

'Il fuq minn 1,200 żagħżugħ u żagħżugħa fis-sena jkollhom l-opportunità jtejbu l-kapaċitajiet professjonali tagħhom, jiżviluppaw il-kwalitajiet personali u jżidu l-għarfien tagħhom dwar l-UE permezz tal-programmi ta' apprendistat tal-UE. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, is-Servizz tal-Azzjoni Esterna, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Ombudsman Ewropew jorganizzaw apprendistati għall-gradwati żgħażagħ. Kull wieħed idum bejn 3 u 5 xhur. L-apprendisti kollha jkunu lestew l-ewwel kors universitarju biex b'hekk ikunu jistgħu jagħmlu xogħol bħal dak li jagħmlu l-uffiċjali fil-grad AD l-aktar baxx.

 

Aktar tagħrif dwar l-apprendistati u links għas-siti tal-apprendistat tal-istituzzjonijiet.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Espert nazzjonali ssekondat (SNEs)

 

L-SNEs huma impjegati taċ-ċivil nazzjonali jew internazzjonali jew persuni impjegati fis-settur pubbliku li jaħdmu għal xi żmien ma’ Istituzzjoni tal-UE. Iġibu l-esperjenzi fl-Istituzzjoni dwar kwistjonijiet li jkunu mdorrijin bihom, u jieħdu lura magħhom għarfien dwar il-politiki u l-proċeduri tal-UE li jkunu kisbu waqt il-perjodu ssekondat. 

 

Aktar informazzjoni dwar kif tista’ ssir Espert Nazzjonali Sekondat  

Jekk jogħġbok ikkuntattja r-rappreżentanza permanenti għall-UE f'pajjiżek biex din tinfurmak dwar opportunitajiet attwali.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Assistenti Parlamentari

 

Ara l-websajt tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni dwar l-assistenti parlamentari li jaħdmu għall-Membri tal-Parlament Ewropew.

Ara wkoll il-websajts individwali tal-Gruppi Politiċi għal informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ tagħhom.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna