Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Līgumu veidi

ES iestādēs ir iespējami vairāki darba līgumu veidi. Turpinājumā ir aprakstītas dažādas ES iestādēs strādājošo darbinieku kategorijas.

Plašāku informāciju par karjeru, tostarp par pieņemšanu darbā, paaugstināšanu, atalgojumu un pabalstiem, meklējiet Civildienesta noteikumos.

Iepazīstieties arī ar mūsu pašreizējām vakancēm.


Pastāvīgie ierēdņi

Pastāvīgie ierēdņi veido ES civildienestu, un tie ir iedalīti dažādās funkciju grupās — administratoros (AD), asistentos (AST) un sekretāros (AST/SC).

Administratori parasti piedalās politikas izstrādē un īsteno ES tiesību aktus, veic analīzi un sniedz konsultācijas. Administrators, piemēram, var pildīt svarīgas funkcijas ES likumdošanas un budžeta plānošanas procesā, koordinēt dalībvalstu politiku ekonomikas un citās jomās, piedalīties tirdzniecības sarunās ar ārpussavienības valstīm vai pārstāvēt ES iestādes starptautiskos forumos. Tikpat labi viņi var kontrolēt zvejas flotes dalībvalstīs, izstrādāt vai vadīt īpašas zinātniskās izpētes programmas, veikt juridisku izpēti un analīzi Eiropas Savienības Tiesai vai sagatavot kādu Eiropas Ombuda lēmumu. Arī tulkotājus un tulkus pieņem darbā kā administratorus. Augstskolu absolventiem piedāvājam veidot karjeru visdažādākajās jomās, piemēram, vadībā, jurisprudencē, finansēs, ekonomikā, komunikācijā un zinātnē.

• Administratora karjerai ir pakāpes no AD 5 līdz AD 16.
• Ar pakāpi AD 5 darbā pieņem iesācējus ar augstāko izglītību.
• Atlasot darbiniekus, specializētāku uzdevumu veicējiem var piedāvāt arī pakāpi AD 6 vai AD 7. Tādā gadījumā vajadzīga vairāku gadu darba pieredze attiecīgajā jomā.
• Pakāpes no AD 9 līdz AD 12 ir vidējā līmeņa vadītājiem. Lai cilvēku atlasītu un pieņemtu darbā ar kādu no šīm pakāpēm, ir vajadzīga iepriekšēja pieredze vadītāja amatā.
• Skatiet arī prasītās kvalifikācijas piemēruspdf.

 

Asistenti parasti ir izpildītāji un veic tehniskas funkcijas (administrācijā, finanšu pārvaldē, saziņas jomā, pētniecībā, politikas izstrādē un īstenošanā u.tml.). Viņi kārto institūciju iekšējās lietas, galvenokārt budžeta un finanšu lietas, personāllietas, veic datu apstrādi un lietvedību, kā arī laborantu pienākumus zinātniskās laboratorijās.

• Asistenta karjerai ir pakāpes no AST 1 līdz AST 11.
• Jaunus darbiniekus parasti pieņem ar pakāpi AST 1 vai AST 3.
• Kandidātiem uz pakāpi AST 1 jābūt ieguvušiem vidējo izglītību, viņiem jābūt ar iepriekšēju darba pieredzi vai attiecīgu profesionālo kvalifikāciju.
• Kandidātiem uz AST 3 pakāpi tiek prasīts, lai viņiem būtu pabeigta vidējā izglītība, attiecīga profesionālā kvalifikācija un/vai vairāku gadu darba pieredze attiecīgajā jomā.
• Skatiet arī prasītās kvalifikācijas piemēruspdf

 

Sekretāri parasti nodarbojas ar biroja vadīšanu un administratīvas palīdzības sniegšanu. Viņiem uztic ļoti dažādus pienākumus, piemēram, sagatavot dokumentus, rīkot un koordinēt sanāksmes, kā arī daudzus citus darbus, kas saistīti ar palīdzēšanu kolēģu grupām, vadītājiem vai citiem ES iestāžu dienestiem.

• Šāda veida palīga karjerai ir pakāpes no AST/SC1 līdz AST/SC6.
• Jaunus darbiniekus parasti pieņem ar pakāpi AST/SC 1.
• Kandidātiem uz pakāpi AST/SC1 jābūt ieguvušiem vidējo izglītību, viņiem jābūt ar iepriekšēju darba pieredzi vai attiecīgu profesionālo kvalifikāciju.
• AST/SC2 pakāpi piedāvā pieredzējušākiem kandidātiem (kuriem ir vismaz 4 gadu pieredze).
• Skatiet arī prasītās kvalifikācijas piemēruspdf

 

Algas*:

Pakāpe  Mēneša pamatalga (eiro)*
40 h darba nedēļa
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Sīkākas ziņas par to, kā pieteikties uz pastāvīgu līgumu

 

*: sīkāka informācija par algām atrodama te.

Lapas sākums

Līgumdarbinieki

 

Līgumdarbiniekus (CAST) pieņem manuāla darba veikšanai, administratīvā atbalsta pakalpojumu sniegšanai vai specializētās jomās, kur trūkst pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām. Līgumdarbiniekus pieņem darbā uz noteiktu maksimālo laiku, pirmo līgumu nereti noslēdzot tikai uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba veida. Dažās ES struktūrās ir iespējams šādu līgumu pagarināt uz nenoteiktu laiku.

Līgumdarbinieki veic ļoti dažādus darbus, kuros nepieciešama atšķirīga līmeņa kvalifikācija. Šie darbi ir iedalīti četrās amatpienākumu grupās:

I grupa: manuāls darbs un administratīvais atbalsts;
II grupa: lietvedība vai sekretāra pienākumi, biroja vadīšana un citi tamlīdzīgi darbi;
III grupa: izpildes uzdevumi, uzmetumu sagatavošana, grāmatvedība un citi tamlīdzīgi tehniski darbi;
IV grupa: administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski darbi.

Eiropas Komisijas īpašie noteikumi par līgumdarbinieku nodarbināšanupdf

 

Sīkākas ziņas par to, kā var pieteikties līgumdarbinieki

Lapas sākums

Pagaidu darbinieki

 

Pagaidu darbiniekus pieņem dažādu augsti specializētu vai pagaidu darbu veikšanai.

Sīkākas ziņas par dažādiem pagaidu darbinieku līgumu veidiem meklējiet Civildienesta noteikumos.

 

Sīkākas ziņas par to, kā pieteikties uz pagaidu līgumu

Lapas sākums

Īslaicīgais personāls

 

Dažās iestādēs strādā arī darbinieki, kuru līguma termiņš ir ļoti īss un kuri strādā pagaidām (līdz 6 mēnešiem). Šos darbiniekus palīdz atrast pagaidu nodarbinātības aģentūras.

Lapas sākums

Praktikanti

 

Katru gadu vairāk nekā 1200 jauniešiem ir iespēja uzlabot profesionālās iemaņas, attīstīt dotības un padziļināt zināšanas par ES, piedaloties ES praktikantu programmās. Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Ārējās darbības dienests, Eiropas Savienības Tiesa, Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas ombuds organizē 3–5 mēnešus ilgu praksi jauniem augstskolu absolventiem. Visi praktikanti ir ieguvuši pirmā līmeņa augstākās izglītības diplomu, tāpēc viņu pienākumi ir līdzvērtīgi zemākās AD pakāpes ierēdņu pienākumiem.

 

Sīkākas ziņas par prakses iespējām un saites uz iestāžu vietnēm par praksi

Lapas sākums

Valstu norīkotie eksperti

 

Tie ir dalībvalstu civildienesta vai starptautisku organizāciju ierēdņi vai publiskajā sektorā nodarbinātas personas, kas uz laiku norīkotas darbā kādā ES iestādē. Iestādes izmanto šo speciālistu pieredzi jautājumos, kurus viņi pieraduši risināt, savukārt eksperti mājās atgriežas ar pagaidu norīkojuma laikā iegūtām zināšanām par ES politiku un procedūrām. 

 

Plašāk par to, kā var kļūt par valsts norīkotu ekspertu  

Lai uzzinātu par pašreizējām iespējām, sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES.

Lapas sākums

Deputātu palīgi

 

Informāciju par Parlamenta asistentiem, kas palīdz deputātiem, meklējiet Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Izpētiet arī Parlamenta politisko grupu tīmekļa vietnes, kur ir ziņas par grupu izmantotajām atlases procedūrām.

Lapas sākums