Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Etatų rūšys

Europos Sąjungos institucijų darbo santykių formos įvairios. Toliau aprašoma, kokių kategorijų darbuotojai dirba ES institucijose.

Daugiau informacijos apie darbą, įskaitant įdarbinimą, kilimą karjeros laiptais, darbo užmokestį, lengvatas ir kt. žr. Tarnybos nuostatus.

Taip pat susipažinkite su informacija apie šiuo metu siūlomas darbo vietas.


Nuolatiniai darbuotojai

Nuolatiniai darbuotojai yra ES tarnautojai. Jie skirstomi į įvairias pareigybių grupes – administratorius (AD), asistentus (AST) ir asistentus sekretorius (AST/SC).

Administratorių užduotys dažniausiai yra politikos dokumentų rengimas, ES teisės įgyvendinimas, analizavimas ir konsultavimas. Administratoriams gali tekti labai svarbus vaidmuo ES teisėkūros ir biudžeto sudarymo procesuose, jie gali koordinuoti valstybių narių bendrą ekonomikos ir kitų sričių politiką, dalyvauti prekybos derybose su ES nepriklausančiomis šalimis arba atstovauti ES institucijoms tarptautiniuose forumuose. Jiems gali tekti tikrinti valstybių narių žvejybos laivynus, rengti ar administruoti tam tikras mokslinių tyrimų programas arba atlikti teisinius tyrimus ir analizę Europos Teisingumo Teismui, arba rengti Europos ombudsmeno sprendimus. Vertėjai raštu ir žodžiu taip pat priimami į administratorių pareigybę. Institucijos siūlo labai įvairių karjeros galimybių administravimo, teisės, finansų, ekonomikos, ryšių, gamtos mokslų ir kitų sričių specialybes įgijusiems universitetų absolventams.

• Administratorių pareigybės kategorijos yra nuo AD 5 iki AD 16.
AD 5 yra pradinis universitetų absolventų lygmuo.
• Taip pat gali būti vykdoma atranka ir darbinama į labiau specializuotas AD 6 ar AD 7 kategorijos darbo vietas. Tam reikia turėti atitinkamą kelerių metų darbo patirtį.
• AD 9 – AD 12 kategorijos – tai viduriniosios grandies vadovai. Norint būti atrinktiems ir įdarbintiems šių kategorijų pareigybėse būtina ankstesnė vadovavimo patirtis.
• Taip pat žr. būtinos kvalifikacijos pavyzdžiuspdf.

 

Asistentai paprastai priimami vykdomosioms ir techninėms (administracinėms, finansinėms, ryšių, mokslinių tyrimų, politikos formavimo bei įgyvendinimo ir t. t.) užduotims atlikti. Jiems tenka svarbus vaidmuo vidiniame institucijų valdyme, ypač biudžeto ir finansų reikalų, personalo darbo, kompiuterių, dokumentų tvarkymo ir laboratorinio mokslinio darbo srityse.

• Asistentų pareigybės kategorijos yra nuo AST 1 iki AST 11.
• Nauji darbuotojai paprastai priimami į AST 1 arba AST 3 kategorijų pareigas.
• AST 1 kandidatai privalo būti įgiję vidurinį išsilavinimą ir jau turėti atitinkamą patirtį arba būti įgiję atitinkamą profesinį išsilavinimą.
• AST 3 kandidatai turėtų būti įgiję vidurinį išsilavinimą, atitinkamą profesinį išsilavinimą ir (arba) turėti atitinkamą kelerių metų darbo patirtį.
• Taip pat žr. būtinos kvalifikacijos pavyzdžiuspdf

 

Asistentai sekretoriai paprastai priimami biuro valdymo ir pagalbinėms administravimo pareigoms. Jie gali atlikti įvairias užduotis, pavyzdžiui, rengti dokumentus, organizuoti ir koordinuoti posėdžius ir kitaip padėti darbuotojų grupėms, vadovams ir kitoms tarnyboms ES institucijose.

• Asistentų sekretorių pareigybės kategorijos yra nuo AST/SC1 iki AST/SC6.
• Nauji darbuotojai paprastai priimami į AST/SC1 kategorijos pareigas.
• AST/SC1 kandidatai privalo būti įgiję vidurinį išsilavinimą ir jau turėti atitinkamą patirtį arba būti įgiję atitinkamą profesinį išsilavinimą.
• AST/SC2 kandidatų reikalaujama daugiau patirties (ne mažiau kaip 4 metų).
• Taip pat žr. būtinos kvalifikacijos pavyzdžiuspdf

 

Darbo užmokestis*:

Kategorija  Bazinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)*
40 valandų darbo savaitė
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti paraišką nuolatiniam darbui gauti

 

*: Žr. išsamią informaciją apie darbo užmokestį.

Į puslapio pradžią

Sutartininkai

 

Sutartininkai (CAST) įdarbinami fiziniam darbui ar pagalbinėms administracinėms užduotims atlikti arba pagelbėti specialiose srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių pareigūnų. Sutartininkams nustatytas tam tikras maksimalus darbo laikotarpis. Dažnai pirma jų sutartis yra trumpesnė ir sudaroma 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį. Kai kuriose ES įstaigose yra galimybė pratęsti sutartį neribotam laikui.

Sutartininkai įdarbinami įvairiausioms pareigoms, kurioms eiti reikia nevienodos kvalifikacijos. Jie priklauso vienai iš keturių pareigų grupių:

I. Fizinis darbas ir pagalbinės administracinės užduotys.
II. Kanceliarinės arba sekretorių užduotys, biuro valdymo ir kitos panašios užduotys.
III. Vykdomosios užduotys, dokumentų rengimo, apskaitos ir kitos panašios techninės užduotys.
IV. Administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos panašios techninės užduotys.

Europos Komisijos sutartininkų įdarbinimo taisyklėspdf

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti paraišką terminuotai darbo sutarčiai gauti

Į puslapio pradžią

Laikinieji darbuotojai

 

Laikinieji darbuotojai gali būti įdarbinami atlikti įvairioms labai specializuotoms arba laikinoms užduotims atlikti.

Daugiau informacijos apie įvairių rūšių laikinųjų darbuotojų sutartis žr. Tarnybos nuostatus.

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti paraišką laikinam darbui gauti

Į puslapio pradžią

Laikinieji pakaitiniai darbuotojai

 

Kai kurios institucijos per laikino įdarbinimo įmones įdarbina ir darbuotojų labai trumpam laikotarpiui (daugiausia 6 mėnesiams).

Į puslapio pradžią

Stažuotojai

 

Kasmet daugiau kaip 1200 jaunuolių turi galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius bei žinias apie ES ir tobulintis dalyvaudami ES stažuotojų programose. 3–5 mėnesių stažuotes jauniems universitetų absolventams rengia Europos Parlamentas, Taryba, Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir Europos ombudsmeno biuras. Visi stažuotojai turi turėti bakalauro diplomą; jiems skiriamos į žemesniosios administratorių kategorijos pareigūnų užduotis panašios užduotys.

 

Daugiau informacijos apie stažuotes ir nuorodos į institucijų stažuočių svetaines.

Į puslapio pradžią

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (SNE)

 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai yra nacionaliniai ar tarptautiniai valstybės tarnautojai arba viešojo sektoriaus darbuotojai, laikinai dirbantys kurioje nors ES institucijoje. Į institucijas jie atsineša savo patirtį, reikalingą tose srityse, kuriose jie paprastai dirba, o grįždami į savo šalies administravimo įstaigas parsiveža ES institucijose įgytų žinių apie ES politiką ir procedūras. 

 

Išsamesnė informacija apie tai, kaip tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu  

Informacijos apie šiuo metu siūlomas galimybes įsidarbinti, teiraukitės savo šalies nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

Į puslapio pradžią

Europos Parlamento narių padėjėjai

 

Informacijos apie Europos Parlamento narių padėjėjus rasite Europos Parlamento interneto svetainėje.

Informacijos apie atskirų frakcijų įdarbinimo tvarką rasite atitinkamose jų svetainėse.

Į puslapio pradžią