Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Cineálacha fostaíochta

Tá cineálacha éagsúla fostaíochta ar fáil sna hInstitiúidí. Seo thíos cur síos ar na catagóirí éagsúla ball foirne a bhíonn ag obair in institiúidí an AE.

Má tá tuilleadh eolais uait faoi ghairmréimeanna, agus nithe eile amhail earcaíocht, ardú céime, pá agus sochair, féach na Rialacháin Foirne.

Féach, leis, poist atá ar fáil faoi láthair.


Oifigigh bhuana

Tá státseirbhís an AE comhdhéanta d'oifigigh bhuana atá roinnte ina dtrí ghrúpa feidhme – riarthóirí (AD), cúntóirí (AST) agus cúntóirí/rúnaithe (AST/ASC).

Is gnách gurb é is cúram do riarthóirí polasaithe a dhréachtú, dlíthe an AE a chur i bhfeidhm, anailís a dhéanamh agus comhairle a thabhairt. Is féidir ról lárnach a bheith ag an riarthóir i bpróiseas ceaptha reachtaíochta agus buiséad an AE, é ag comhordú polasaithe ginearálta agus polasaithe eile na mBallstát, ag glacadh páirte i gcaibidlíocht trádála le tíortha nach bhfuil san AE, nó ina ionadaí ag na hInsititúidí i bhfóraim idirnáisiúnta. Sin, nó is féidir a bheith de chúram air cigireacht a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta na mBallstát, cuir i gcás, nó clár taighde eolaíochta a bhainistiú, nó taighde agus anailís dlí a dhéanamh don Chúirt Bhreithiúnais, nó cinneadh ón Ombudsman a dhréachtú. Is mar riarthóirí a earcaítear aistritheoirí agus ateangairí freisin. Cuirimid go leor cineálacha deiseanna fostaíochta ar fáil do chéimithe ollscoile, i réimsí amhail an dlí, an t-airgeadas, an eacnamaíocht, an chumarsáid, an eolaíocht, agus in go leor réimsí eile nach iad.

AD 5 go AD 16 an raon grád a chuimsíonn gairm an riarthóra.
• Is ag grád AD 5 is gnách céimithe ollscoile a earcú.
• Uaireanta, i gcás post speisialaithe, earcaítear daoine ag grád AD 6 nó AD 7. Sa chás sin, teastaíonn roinnt blianta de thaithí oibre a bhaineann le hábhar.
• Leibhéal na meán-bhainistíochta is ea iad gráid AD 9–AD 12. Ní féidir duine a roghnú/earcú ag an ngrád sin mura bhfuil taithí ar bhainistíocht aige cheana.
• Féach samplaí de na cáilíochtaí a theastaíonnpdf.

 

Is gnách gur ról feidhmiúcháin agus teicniúil a bhíonn ag cúntóirí (i réimsí amhail an riarachán, cúrsaí airgeadais, an chumarsáid, taighde, agus forbairt agus cur i bhfeidhm polasaithe). Bíonn ról tábhachtach acu i mbainistiú inmheánach na n-institiúidí, go háirithe i gcúrsaí buiséadacha agus airgeadais, i gcúrsaí pearsanra, sa ríomhaireacht, i mbainistiú doiciméad agus in obair eolaíoch i saotharlanna.

•  AST 1 go AST 11 an raon grád a chuimsíonn gairm an chúntóra.
• Is ag grád AST 1 nó AST 3 is gnách ball foirne nua a earcú.
• Ní mór an t-oideachas dara leibhéal a bheith críochnaithe ag iarrthóirí ar phoist AST 1 agus taithí oibre a bhaineann le hábhar a bheith acu, nó neachtar acu cáilíocht ghairmoideachais a bhaineann le hábhar a bheith acu.
• Ní mór an t-oideachas dara leibhéal a bheith críochnaithe ag iarrthóirí ar phoist AST 3, cáilíocht sa ghairmoideachais a bhaineann le hábhar a bheith acu, agus/nó roinnt blianta de thaithí oibre a bheith acu.
• Féach samplaí de na cáilíochtaí a theastaíonnpdf

 

Is gnách gurb é ról a bhíonn ag cúntóirí/riarthóirí tacaíocht riaracháin agus tacaíocht bhainistithe oifige a thabhairt. Lena chois sin, bíonn cúraimí eile orthu uaireanta, ar nós comhaid a ullmhú, cruinnithe a eagrú agus a chomhordú, nó cuidiú le foirne, le bainisteoirí, agus le seirbhísí eile in Institiúidí an AE.

AST/SC1 go AST/SC6 an raon grád a chuimsíonn gairm an chúntóra.
• Is ag grád AST/SC 1 is gnách ball foirne nua a earcú.
• Ní mór an t-oideachas dara leibhéal a bheith críochnaithe ag iarrthóirí ar phoist AST/SC1 agus ní mór taithí oibre a bhaineann le hábhar a bheith acu, nó neachtar acu cáilíocht ghairmoideachais a bhaineann le hábhar a bheith acu.
• AST/SC2: d'iarrthóirí a bhfuil níos mó taithí acu (ceithre bliana ar a laghad).
• Féach samplaí de na cáilíochtaí a theastaíonnpdf

 

Tuarastail*:

Grád  An buntuarastal míosúil (in €)*
40 uair an chloig sa tseachtain
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Tuilleadh eolais maidir le conas cur isteach ar chonradh buan.

 

* Eolas mionsonraithe faoi thuarastail.

Barr an leathanaigh

Baill foirne ar conradh

 

Earcaítear ball foirne ar conradh (CAST) chun obair láimhe nó cúraimí tacaithe riaracháin nó seirbhíse a dhéanamh, nó chun baill foirne breise a chur ar fáil i réimsí ina bhfuil ganntanas oifigeach a bhfuil na scileanna cuí acu. Is go ceann uastréimhse seasta a earcaítear baill foirne ar conradh, agus is iondúil gur gearrchonradh 6–12 mhí a bhíonn acu ar dtús, de réir an chineáil phoist a bhíonn i gceist. I gcomhlachtaí áirithe de chuid an AE, is féidir síneadh a chur leis an gconradh amanna chun conradh tréimhse éiginnte a dhéanamh de.

Bíonn poist do bhaill foirne ar conradh ar fáil in go leor réimsí, agus leibhéil éagsúla cáilíochtaí ag teastáil lena n-aghaidh. Tá siad roinnte ina gceithre chineál grúpa feidhme:

I. obair láimhe nó cúraimí tacaithe riaracháin nó seirbhíse
II. cúraimí cléireachais nó rúnaíochta, bainistiú oifige nó cúraimí eile den saghas céanna
III. cúraimí feidhmiúcháin, dréachtú, cuntasaíocht agus cúraimí eile den saghas céanna
IV. cúraimí riaracháin, comhairleoireachta, agus teanga agus cúraimí teicniúla eile den saghas céanna

Rialacha a bhaineann le fostú ball foirne sealadach sa Choimisiún Eorpachpdf

 

Tuilleadh eolais maidir le conas cur isteach ar chonradh tréimhse éiginnte

Barr an leathanaigh

Baill foirne sealadacha

 

Is féidir ball foirne sealadacha a earcú chun go leor cineálacha sainchúraimí nó cúraimí aonuaire a dhéanamh.

Tá tuilleadh eolais sna Rialacháin Foirne faoi na cineálacha éagsúla conarthaí a bhíonn ag baill foirne sealadacha.

 

Tuilleadh eolais maidir le conas cur isteach ar chonradh sealadach

Barr an leathanaigh

Baill foirne eatramhacha

 

Uaireanta fostaíonn institiúidí áirithe daoine ar gearrchonradh sealadach (suas le sé mhí) trí ghníomhaireachtaí fostaíochta.

Barr an leathanaigh

Oiliúnaithe

 

Gach bliain, a bhuí le cláir oiliúna an AE, tugtar caoi do breis is 1 200 duine óg cur lena gcuid scileanna gairmiúla, a gcuid tallann pearsanta a fheabhsú, agus an t-eolas atá acu ar an AE a dhoimhniú. Tairgeann Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Iniúchóirí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún, an tOmbudsman Eorpach, tairgeann siad tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile óga, tréimhsí a mhaireann idir trí mhí agus cúig mhí. Ó tharla go mbíonn céim ollscoile bainte amach ag na hoiliúnaithe, bíonn na cúraimí a bhíonn orthu cosúil leo sin a bhíonn ar oifigigh sna gráid íochtair de ghrád AD 5.

 

Tuilleadh eolais maidir le tréimhsí oiliúna agus naisc chuig na leathanaigh ghréasáin ar a bhfuil eolas faoi thréimhsí oiliúna na n-institiúdí.

Barr an leathanaigh

Saineolaithe náisiúnta ar iasacht

 

Is éard is saineolaithe náisiúnta ar iasacht ann státseirbhísigh náisiúnta nó idirnáisiúnta nó fostaithe de chuid na hearnála poiblí a oibríonn go sealadach in institiúid de chuid an AE. Nuair a théann saineolaithe náisiúnta ar iasacht i mbun oibre, tugann siad leo go dtí an institiúid ina bhfuil siad ag obair an taithí atá acu ar na saincheisteanna a mbíonn siad ag déileáil leo sa bhaile, agus nuair a imíonn siad, beireann siad abhaile leo an cur amach ar pholasaithe agus nósanna imeachta an AE a fuair siad nuair a bhí siad ar iasacht. 

 

Tuilleadh eolais maidir le bheith i do shaineolaí náisiúnta ar iasacht.  

Téigh i dteagmháil le buanionadaíocht do thíre chuig an AE chun eolas a fháil faoi na folúntais atá ann faoi láthair.

Barr an leathanaigh

Cúntóirí Parlaiminte

 

Gabh chuig suíomh gréasáin na Parlaiminte chun eolas a fháil faoi chúntóirí parlaiminte fheisirí Pharlaimint na hEorpa.

Féach, leis, suíomhanna gréasáin gach páirtí pholaitiúil chun eolas a fháil faoina nósanna imeachta earcaíochta.

Barr an leathanaigh