Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Henkilöstöluokat

EU:n toimielimissä on tarjolla useanlaisia työsuhteita, jotka kuvataan tällä sivulla.

Lisätietoa muun muassa hakumenettelyistä, palkkauksesta ja muista työsuhde-etuuksista: Henkilöstösäännöt

Katso myös tämän sivuston osio Avoimet paikat ja haut.


Vakinaiset virkamiehet

Vakinaiset virat luokitellaan seuraaviin tehtäväryhmiin: hallintovirkamiehet (AD), hallintoavustajat (AST) ja sihteerit-virkailijat (AST/SC).

Hallintovirkamiesten tyypillisiä tehtäviä ovat EU:n politiikan ja toimien suunnittelu, lainsäädännön täytäntöönpanotoimet sekä erilaiset analysointi- ja neuvontatehtävät. Hallintovirkamiehet ovat keskeisessä asemassa EU:n lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyissä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi huolehtia jäsenvaltioiden politiikan yhteensovittamisesta yleisellä tasolla, osallistua kauppaneuvotteluihin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai edustaa toimielimiä kansainvälisillä foorumeilla. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi EU:n jäsenmaiden kalastuslaivastojen tarkastus, tieteellisen tutkimusohjelman kehittäminen tai hallinnointi tai EU:n tuomioistuimen tai Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen luonnostelu. Myös kääntäjät ja tulkit ovat hallintovirkamiehiä. EU:n toimielimet tarjoavat monenlaisia uramahdollisuuksia mm. hallinnon, oikeustieteen, rahoitus- ja talousalan, viestinnän ja luonnontieteen alojen korkeakoulututkinnon suorittaneille.

• Hallintovirkamies voi edetä urallaan palkkaluokasta AD 5 palkkaluokkaan AD 16.
• AD 5 on korkeakoulututkinnon suorittaneiden alin palkkaluokka.
• Erityisalojen osaajia voidaan joskus palkata myös suoraan palkkaluokkiin AD 6 ja AD 7. Tämä edellyttää usean vuoden kokemusta alalta.
Keskijohto kuuluu palkkaluokkiin AD 9 – AD 12. Edellytyksenä on aiempi kokemus esimiestehtävistä.
• Katso esimerkkejä vaadituista tutkinnoistapdf.

 

Hallintoavustajat toimivat yleensä toimeenpanoon liittyvissä ja teknisissä tehtävissä (esim. hallinto, taloushallinto, viestintä, tutkimustyö, politiikan kehittäminen ja täytäntöönpano). Heillä on tärkeä rooli toimielinten sisäisessä hallinnoinnissa, sillä he hoitavat usein esimerkiksi budjetti- ja rahoitusasioihin, henkilöstö- ja asiakirjahallintoon ja tietojenkäsittelyyn liittyviä tehtäviä. Hallintoavustajia toimii myös tutkimuslaboratorioissa.

• Hallintoavustajan ura voi edetä palkkaluokasta AST 1 palkkaluokkaan AST 11.
• Uudet hallintoavustajat aloittavat yleensä palkkaluokasta AST 1 tai AST 3.
• AST 1 -palkkaluokkaan edellytetään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa.
• AST 3 -palkkaluokkaan edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa ja/tai usean vuoden työkokemusta.
• Katso esimerkkejä vaadituista tutkinnoistapdf

 

Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö toimii yleensä toimiston hoitoon liittyvissä töissä ja hallinnon tukitehtävissä. Sen vastuulle voi kuulua esimerkiksi asiakirjojen valmistelu, kokousten järjestely ja koordinointi sekä johdon sihteerin tai osastosihteerin tehtävät.

• Sihteerin-virkailijan ura voi edetä palkkaluokasta AST/SC 1 palkkaluokkaan AST/SC 6.
Tähän henkilöstöluokkaan kuuluvat uudet työntekijät aloittavat yleensä palkkaluokasta AST/SC 1.
• AST/SC 1 -palkkaluokkaan edellytetään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa.
• AST/SC 2 -palkkaluokkaan edellytetään vähintään 4 vuoden työkokemusta.
• Katso esimerkkejä vaadituista tutkinnoistapdf

 

Palkat*:

Palkkaluokka  Peruskuukausipalkka (euroina)*
40-tuntinen työviikko
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Vakinaisten virkojen hakumenettely

 

*: Palkat – lisätietoa

Sivun alkuun

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

 

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä (CAST) otetaan palvelukseen suorittavaan työhön tai avustaviin hallinnollisiin tehtäviin sekä tekemään tilapäisesti työtä jollakin erikoisalalla, jos ei ole käytettävissä virkamiehiä, joilla olisi tarvittavat taidot. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteille on vahvistettu tietyt enimmäispituudet. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi. Joissakin EU-elimissä on joissakin tapauksissa mahdollista jatkaa sopimusta määräämättömäksi ajaksi.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, joissa pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Tehtäväryhmiä on neljä:

I. suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät
II. avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät
III. toimeenpanevat tehtävät, tekstien laatiminen, kirjanpito ja muut vastaavat tekniset tehtävät
IV. hallinnolliset, neuvonantaja-, lingvistiset ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteisiin sovellettavat Euroopan komission erityissäännötpdf

 

Määräaikaisten tehtävien hakumenettely – lisätietoa

Sivun alkuun

Väliaikaiset toimihenkilöt

 

Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen erilaisiin erikoistuneisiin tai väliaikaisiin tehtäviin.

Väliaikaisten toimihenkilöiden sopimustyypit, ks. henkilöstösäännöt.

 

Väliaikaisten tehtävien hakumenettely – lisätietoa

Sivun alkuun

Tilapäishenkilöstö

 

Jotkut toimielimet voivat palkata henkilöstöä hyvin lyhytaikaisiin (enintään 6 kk) työsuhteisiin myös tilapäistyövoimaa välittävien yritysten kautta.

Sivun alkuun

Harjoittelijat

 

Vuosittain yli 1 200 nuorta saa mahdollisuuden osallistua EU:n toimielinten harjoittelijaohjelmiin ja kehittää näin ammattitaitoaan, muuta osaamistaan ja EU-tietämystään. Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio, Euroopan ulkosuhdepalvelu, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan oikeusasiamiehen toimisto järjestävät 3–5 kuukauden harjoittelujaksoja hiljattain opintonsa päättäneille nuorille. Harjoittelijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Työtehtävät vastaavat uransa alussa olevien AD-hallintovirkamiesten töitä.

 

Harjoittelu EU-elimissä – lisätietoa ja linkit eri elinten harjoittelusivustoille

Sivun alkuun

Kansalliset asiantuntijat

 

Kansalliset asiantuntijat ovat kansallisia tai kansainvälisen organisaation palveluksessa olevia virkamiehiä tai muita julkishallinnon työntekijöitä, jotka työskentelevät väliaikaisesti jonkin EU-toimielimen palveluksessa. Toimielin voi hyödyntää heidän kokemustaan ja näkemystään asioista, joita he käsittelevät vakituisessa työssään. Omaan organisaatioonsa palattuaan he puolestaan voivat hyödyntää komennuksen aikana kertynyttä tietoutta EU:n politiikasta ja menettelyistä. 

 

Kansallisten asiantuntijoiden hakumenettely – lisätietoa  

Lisätietoa hakumahdollisuuksista saa pysyvistä EU-edustustoista.

Sivun alkuun

Euroopan parlamentin jäsenten avustajat

 

Tietoa parlamentin jäsenten avustajien työstä on Euroopan parlamentin sivustolla.

Tietoa hakumenettelyistä on myös parlamentin poliittisten ryhmien sivustoilla.

Sivun alkuun