Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Teenistujate kategooriad

Institutsioonides töötamise vorme on mitmeid. Allpool on kirjeldatud ELi institutsioonide teenistujate erinevaid kategooriaid.

Lisateabe saamiseks karjäärivõimaluste, sealhulgas värbamise, edutamiste, töötasu ja hüvitiste kohta tutvuge palun personalieeskirjadega.

Vaadake ka rubriiki Olemasolevad tööpakkumised


Alalised ametnikud

Alalised ametnikud moodustavad ELi avaliku teenistuse ning nad jaotatakse erinevatesse tegevusüksustesse – administraatorid (AD), assistendid (AST) ning sekretärid ja kantseleitöötajad.

Administraatorid tegelevad tavaliselt õigusaktide eelnõude koostamise või kehtivate õigusaktide rakendamisega, samuti analüüsimise ning nõustamisega. Administraator võib mõnikord omada väga olulist rolli ELi seadusandlikes või eelarvemenetlustes, liikmesriikide üldise majanduspoliitika ning muude poliitikavaldkondade koordineerimises, kolmandate riikidega peetavatel kaubandusläbirääkimistel või institutsioonide esindamisel rahvusvahelistel foorumitel. Mõne teise valdkonna administraatorid võivad samas tegeleda kalalaevastike inspekteerimisega liikmesriikides, arendada või hallata konkreetset teadusprogrammi või viia läbi õigusalaseid uuringuid ja analüüsi Euroopa Kohtu jaoks või valmistada ette Euroopa Ombudsmani otsuseid. Tõlkijaid ja tõlke värvatakse samuti administraatoritena. Pakume kõrghariduse omandanud inimestele laialdaselt karjäärivõimalusi, muu hulgas haldus-, õigus-, rahandus-, majandus-, kommunikatsiooni- ja teadusvaldkondades.

• Administraatorite palgaastmed jäävad vahemikku AD 5 kuni AD 16.
AD 5 on algaste ülikooli lõpetanutele.
• Konkreetseid erialaseid teadmisi nõudvate ametikohtade puhul võidakse samuti kuulutada välja valikumenetlusi ja tööpakkumisi astmetel AD 6 / AD 7. Seejuures on nõutav mitmeaastane töökogemus.
• AD 9 / AD 12 on keskastme juhtide tase. Nende tasemete valikumenetluste/värbamise puhul eeldatakse eelnevat juhtimisalast kogemust.
• Vt ka Näited nõutava kvalifikatsiooni kohtapdf

 

Assistente värvatakse tavaliselt täidesaatvate ja tehniliste ülesannete täitmiseks (halduse, rahanduse, kommunikatsiooni, teadusuuringute, poliitikakujundamise, rakendamise jm alal). Neil on tähtis osa institutsioonide sisehalduses, eelkõige eelarve- ja finantsküsimustes, personalitöös, andmetöötluses ja dokumendihalduses, samuti ka teaduslikus laboritöös.

• Assistentide palgaastmed jäävad vahemikku AST 1 kuni AST 11.
• Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST 1 või AST 3 .
• AST 1 kandidaadid peavad omama vähemalt keskharidust ning eelnevat asjakohast töökogemust või omama asjakohast kutsekvalifikatsiooni.
• AST 3 kandidaadid peaksid omama keskharidust, asjakohast kutsekvalifikatsiooni ja/või mitmeaastast asjakohast töökogemust.
• Vt ka Näited nõutava kvalifikatsiooni kohtapdf 

 

Sekretäre ja kantseleitöötajaid võetakse tavaliselt tööle kontori haldamise ja haldustoega seotud ülesannete täitmiseks. Nad võivad täita erinevaid ülesandeid, näiteks valmistada ette toimikuid, korraldada ja koordineerida kohtumisi ning toetada muul moel töörühmade, juhtide või ELi institutsioonide muude talituste tegevust.

• Sekretäride/kantseleitöötajate palgaastmed jäävad vahemikku AST/SC1 kuni AST/SC6.
• Uued töötajad alustavad üldjuhul AST/SC 1 astmel.
• AST/SC1 kandidaadid peavad omama vähemalt keskharidust ning eelnevat asjakohast töökogemust või omama asjakohast kutsekvalifikatsiooni.
• AST/SC2 on suurema töökogemusega kandidaatidele (minimaalselt 4 aastat).
• Vt ka Näited nõutava kvalifikatsiooni kohtapdf 

 

Palgad*:

Palgaaste  Igakuine põhipalk (eurodes) *
40-tunnine töönädal
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Lisateave alalistele ametikohtadele kandideerimise kohta

 

*: Vt üksikasjalikku teavetpalkade kohta.

Üles

Lepingulised töötajad

 

Lepingulisi töötajaid (CAST) värvatakse kas füüsilise töö või haldusabiga seotud ülesannete täitmiseks või suutlikkuse suurendamiseks erivaldkondades, kus napib teatavate erioskustega ametnikke. Lepingulisi töötajaid võetakse tööle tähtajalise lepingu alusel (mille puhul on fikseeritud selle maksimaalne kestus), kusjuures sageli on esialgse lepingu pikkuseks 6-12 kuud, sõltuvalt töö iseloomust. Teatavates ELi asutustes võidakse lepingut pikendada määramata tähtajaks.

Lepingulise töötaja ametikohti leidub paljudes valdkondades ning nende puhul nõutakse erinevaid kvalifikatsioonitasemeid. Lepingulisi töötajaid võib nende tööülesannete järgi jaotada nelja kategooriasse:

I. füüsilise töö ja haldusabi andmisega seotud ülesanded
II. kantselei- ja sekretäritöö, büroo juhtimine ja muud samaväärsed ülesanded
III. täitevülesanded, eelnõude väljatöötamine, raamatupidamine ja muud samaväärsed tehnilised ülesanded
IV. haldusalased, nõuandvad, lingvistilised ja samaväärsed tehnilised ülesanded.

Euroopa Komisjoni erieeskirjad lepinguliste töötajate värbamisekspdf

 

Lisateave tähtajalise lepinguga ametikohtadele kandideerimise kohta

Üles

Ajutised töötajad

 

Ajutisi teenistujaid võidakse värvata erinevate kõrget spetsialiseeritust nõudvate või ajutise iseloomuga ülesannete täitmiseks.

Täiendav teave erinevate ajutiste töölepingute kohta on esitatud personalieeskirjades.

 

Lisateave ajutistele ametikohtadele kandideerimise kohta

Üles

Ajutine kohalik personal

 

Mõned institutsioonid värbavad ajutiste töötajate vahendamisega tegelevate agentuuride kaudu samuti personali väga lühiajalise ning ajutise iseloomuga lepingute alusel (kuni kuus kuud).

Üles

Praktikandid

 

Igal aastal on enam kui 1200 noorel võimalus täiendada oma kutseoskusi, arendada oma isikuomadusi ning täiendada oma ELi-alaseid teadmisi ELi praktikaprogrammide kaudu. Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon, Euroopa välisteenistus, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Ombudsman korraldavad praktikaid noortele ülikoolilõpetanutele. Praktika kestuseks on 3–5 kuud. Praktikantidel peab olema omandatud esimese astme kõrgharidus ning nad saavad täita madalama AD kategooria ametnikega samaväärseid ülesandeid.

 

Täiendav teave praktikavõimaluste kohta ja lingid institutsioonide asjaomastele veebisaitidele.

Üles

Riikide lähetatud eksperdid

 

Riikide lähetatud eksperdid on riiklikud või rahvusvahelised avalikud teenistujad või avaliku sektori töötajad, kes töötavad ajutiselt ELi institutsiooni juures. Nad pakuvad institutsioonile oma kogemusi küsimustes, millega nad on harjunud tegelema, ning toovad oma koduriigi ametiasutusse lähetuse ajal omandatud teadmised ELi poliitikavaldkondade ja menetluste kohta. 

 

Täiendav teave riigi lähetatud eksperdiks saamise kohta  

Teabe saamiseks olemasolevate pakkumiste kohta võtke palun ühendust oma liikmesriigi alalise esindusega Euroopa Liidu juures.

Üles

Parlamendiliikmete assistendid

 

Teave Euroopa Parlamendi liikmete juures töötavate assistentide kohta on esitatud Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Tutvuge ka erinevate fraktsioonide veebsaitidega, et saada teavet nende värbamismenetluste kohta.

Üles