Language selector

Υψηλή αντίθεσηΚανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος γραμματοσειράς

Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες

Κατηγορίες θέσεων απασχόλησης

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες προσωπικού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Παρακάτω θα βρείτε την περιγραφή των διαφόρων αυτών κατηγοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία, όπως για τις προσλήψεις, τις προαγωγές, τις αποδοχές και τις παροχές, συμβουλευθείτε τους Κανονισμούς Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Δείτε επίσης τις δυνατότητες απασχόλησης σήμερα


Μόνιμοι υπάλληλοι

Οι μόνιμοι υπάλληλοι αποτελούν τη δημόσια διοίκηση της Ένωσης και διακρίνονται σε διάφορες ομάδες καθηκόντων: διοικητικοί υπάλληλοι (AD), βοηθοί (AST) και βοηθοί-γραμματείς (AST/SC).

Οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι κυρίως για τη χάραξη πολιτικών, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ανάλυση στοιχείων και τη συμβουλευτική υποστήριξη. Ένας διοικητικός υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στη νομοθετική και δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης, συντονίζοντας τις οικονομικές ή άλλες πολιτικές των χωρών μελών, συμμετέχοντας σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με χώρες μη μέλη ή ακόμα εκπροσωπώντας τα ευρωπαϊκά όργανα στα διεθνή φόρουμ. Μπορεί επίσης να επιθεωρεί τον αλιευτικό στόλο των χωρών μελών, να καταρτίζει ή να διαχειρίζεται ειδικά επιστημονικά προγράμματα έρευνας ή να πραγματοποιεί νομική έρευνα και ανάλυση για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή να συντάσσει αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Οι μεταφραστές και διερμηνείς προσλαμβάνονται επίσης ως διοικητικοί υπάλληλοι. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προοπτικών σταδιοδρομίας για πτυχιούχους πανεπιστημίου σε διάφορους τομείς (διοίκηση, νομικά, οικονομικά, επικοινωνία, θετικές επιστήμες, κ.λπ.)

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνει τους βαθμούς AD 5 έως AD 16.
AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τους απόφοιτους πανεπιστημίων.
Μπορεί επίσης να γίνει επιλογή και πρόσληψη σε βαθμούς AD 6 / AD 7 για πιο εξειδικευμένες θέσεις για τις οποίες απαιτείται πολυετής σχετική διοικητική πείρα.
Τα μεσαία διοικητικά στελέχη προσλαμβάνονται στους βαθμούς AD 9 / AD 12. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική πείρα.
Δείτε επίσης παραδείγματα των απαιτούμενων προσόντωνpdf

 

Οι βοηθοί ασκούν κατά κανόνα εκτελεστικά ή τεχνικά καθήκοντα, στους τομείς διοίκησης, οικονομικών, επικοινωνίας, έρευνας, χάραξης και υλοποίησης πολιτικής κ.λπ. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εσωτερική διοίκηση των οργάνων, κυρίως δε σε δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και θέματα προσωπικού, στην πληροφορική, τη διαχείριση εγγράφων και την επιστημονική εργαστηριακή έρευνα.

Η σταδιοδρομία ενός βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11.
Οι νέοι βοηθοί προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST 1 ή AST 3.
Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση.
Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 3 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή/και πολυετή σχετική επαγγελματική πείρα.
Δείτε επίσης παραδείγματα των απαιτούμενων προσόντωνpdf 

 

Οι βοηθοί-γραμματείς έχουν κυρίως βοηθητικά καθήκοντα στους τομείς διαχείρισης γραφείου και διοίκησης. Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν την προετοιμασία φακέλων, τη διοργάνωση και τον συντονισμό συνεδριάσεων, καθώς και πολλές άλλες υποστηρικτικές εργασίες για ομάδες εργασίας, διευθυντικά στελέχη ή άλλες υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

• Η σταδιοδρομία του βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST/SC1 έως AST/SC6.
• Οι νέοι βοηθοί προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST/SC 1.
• Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST/SC1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση.
• Οι βαθμοί AST/SC2 προορίζονται για πιο έμπειρους υποψηφίους (τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας).
Δείτε επίσης παραδείγματα των απαιτούμενων προσόντωνpdf 

 

Μισθοί*:

Βαθμός  Μηνιαίος βασικός μισθός (σε ευρώ)*
40 ώρες εργασίας την εβδομάδα
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Περισσότερα σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας για σύμβαση αορίστου χρόνου

 

*: Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τους μισθούς.

Αρχή σελίδας

Συμβασιούχοι

 

Οι συμβασιούχοι (CAST) προσλαμβάνονται για να ασκούν καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα ή βοηθητικές διοικητικές υπηρεσίες, ή ακόμα για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων μόνιμων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Οι συμβασιούχοι απασχολούνται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών, αναλόγως του είδους της απασχόλησης. Σε ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων, τα οποία προϋποθέτουν διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Οι θέσεις αυτές υπάγονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων:

I. καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης
II. εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα
III. εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα
IV. διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα.

Κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση συμβασιούχων υπαλλήλωνpdf

 

Περισσότερα σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αρχή σελίδας

Έκτακτοι υπάλληλοι

 

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να ασκούν καθήκοντα υψηλής εξειδίκευσης ή καθήκοντα προσωρινού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα είδη συμβάσεων για έκτακτους υπαλλήλους θα βρείτε στους Κανονισμούς Υπηρεσιακής Κατάστασης.

 

Περισσότερα σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας για σύμβαση έκτακτου υπαλλήλου

Αρχή σελίδας

Προσωρινοί υπάλληλοι

 

Ορισμένα όργανα απασχολούν επίσης προσωπικό σε πολύ βραχυπρόθεσμη και προσωρινή βάση (το πολύ για 6 μήνες), μέσω εταιρειών υπεκμίσθωσης εργαζομένων.

Αρχή σελίδας

Ασκούμενοι

 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.200 νέοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την Ένωση χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διοργανώνουν περιόδους άσκησης διάρκειας 3-5 μηνών για νέους αποφοίτους πανεπιστημίων. Οι ασκούμενοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών τους σπουδών και εκτελούν καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα υπαλλήλων του χαμηλότερου βαθμού, της κατηγορίας AD.

 

Περισσότερα σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και σύνδεσμοι προς τους σχετικούς ιστότοπους των θεσμικών οργάνων.

Αρχή σελίδας

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

 

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι εθνικών ή διεθνών υπηρεσιών ή άτομα που εργάζονται στον δημόσιο τομέα τα οποία αποσπώνται προσωρινά σε ένα ευρωπαϊκό όργανο. Προσφέρουν στο όργανο αυτό την εμπειρία τους σε θέματα που κατέχουν και, κατά την επιστροφή τους, μεταφέρουν στην υπηρεσία τους τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την περίοδο απόσπασής τους σχετικά με τις ενωσιακές πολιτικές και διαδικασίες. 

 

Περισσότερα για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων  

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Αρχή σελίδας

Βοηθοί των ευρωβουλευτών

 

Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους βοηθούς των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκεφθείτε επίσης τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεων.

Αρχή σελίδας