Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Видове договори

Има няколко начина да започнете работа в институциите. По-долу е представено описание на различните категории служители, които могат да работят за институциите на ЕС.

За повече информация за кариерите, включително за наемането на работа, повишенията, заплащането и обезщетенията, вижте Правилника за длъжностните лица.

Разгледайте също текущите възможности за работа


Постоянни служители

Постоянните служители съставляват администрацията на ЕС и са разделени в различни функционални групи – администратори (AD), асистенти (AST) и асистент-секретари (AST/SC).

Администраторите обикновено работят по създаването на политики и прилагането на правото на ЕС, изготвят анализи и предоставят съвети. Администраторите могат да играят важна роля в законодателния и бюджетния процес на ЕС, да координират икономическите и други политики на страните членки, да участват в търговски преговори със страни извън Съюза или да представляват институциите на международни форуми. Други могат да проверяват риболовните флоти на страните членки, да разработват или ръководят конкретна програма за научни изследвания или да извършват правен анализ за Съда на Европейските общности, както и да подготвят решения на европейския омбудсман. Писмените и устните преводачи също се наемат на работа като администратори. Предлагаме много широк спектър от възможности за кариера за завършилите висше образование, включително администрация, право, финанси, икономика, комуникации, природни и точни науки и други.

• Кариерата на администраторите обхваща степени AD 5 – AD 16.
• AD 5 е началната степен за служители с висше образование.
• При по-специализирани длъжности може да ви предложат да започнете и от степен AD 6 / AD 7. Изискват се няколко години стаж в съответната област.
• Средното управленско равнище обхваща степени AD 9 – AD 12. За да започнете работа на тези степени, се изисква управленски опит.
• Вижте също примерите за необходими квалификацииpdf.

 

Асистентите обикновено имат изпълнителни и технически функции (административни, финансови, комуникационни, изследователски, разработване и прилагане на политики и др.). Те играят важна роля във вътрешното управление на институциите и по-конкретно в бюджетните и финансови дела, работата на персонала, компютърните системи, управлението на документи и научната лабораторна работа.

• Кариерата на асистентите обхваща степени AST 1 – AST 11.
• Новопостъпилите служители обикновено започват на степен AST 1 или AST 3.
• Кандидатите за степен AST 1 трябва да имат завършено средно образование и подходящ опит или професионална квалификация.
• Кандидатите за степен AST 3 трябва да имат завършено средно образование, съответна професионална квалификация и/или няколко години подходящ опит.
• Вижте също примерите за необходими квалификацииpdf

 

Асистент-секретарите обикновено изпълняват длъжности, свързани с управление на офиса и административна помощ. В техните задължения могат да влизат множество задачи, като например подготовка на документи, организация и координация на съвещания и много други, свързани с предоставяне на помощ на екипи, мениджъри или други служби в рамките на институциите на ЕС.

• Кариерата на тези асистенти обхваща степени AST/SC 1 – AST/SC 6.
• Новопостъпилите служители обикновено започват на степен AST/SC 1.
• Кандидатите за степен AST/SC 1 трябва да имат завършено средно образование и подходящ опит или професионална квалификация.
• Степен AST/SC 2 може да бъде предоставена на кандидати с повече опит (поне 4 години).
• Вижте също примерите за необходими квалификацииpdf

 

Заплати*:

Степен  Основна месечна заплата (в евро)*
40 часова работна седмица
AD1210 406,80
AD97 185,01
AD75 612,65
AD54 384,38
AST33 424,90
AST12 675,40
AST/SC22 654
AST/SC12 345

 

Допълнителна информация за кандидатстването за постоянна длъжност

 

*: Вижте подробна информация за заплатите.

Начало на страницата

Договорно нает персонал

 

Договорно наетите служители (CAST) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те биват наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои органи на ЕС е възможно договорът да бъде удължен за неопределено време.

Постовете за договорно наети служители обхващат широк кръг от работни места, изискващи различна степен на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи:

I. технически задачи и задачи по административно обслужване
II. деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи
III. изпълнителни функции, изготвяне на документи, счетоводство и други подобни технически задачи
IV. административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

Правила на Европейската комисия за договорно наетите лицаpdf

 

Допълнителна информация за кандидатстването за работа на срочен договор

Начало на страницата

Временно нает персонал

 

Временно наетият персонал може да изпълнява най-различни тясно специализирани или временни задачи.

Вижте Правилника за длъжностните лица за повече информация за различните видове договори за временно наети служители.

 

Допълнителна информация за кандидатстването за временна длъжност

Начало на страницата

Временен персонал

 

Някои институции наемат също персонал за много кратък период от време (до 6 месеца) чрез агенции за временна заетост.

Начало на страницата

Стажанти

 

Всяка година повече от 1200 млади хора имат шанса да повишат професионалните си умения, да развият личните си качества и увеличат познанията си за ЕС чрез неговите програми за стажанти. Европейският парламент, Съветът, Комисията, Службата за външна дейност, Съдът на ЕС, Сметната палата, Икономическият и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман организират стажове от по 3-5 месеца за наскоро завършили висше образование. Всички стажанти трябва да са завършили първата си университетска степен. Те получават задачи, подобни на тези на служителите администратори с по-ниска степен.

 

Допълнителна информация за стажовете и връзки към сайтовете на институциите за стажове

Начало на страницата

Командировани национални експерти

 

Командированите национални експерти са държавни служители или служители в международни организации, или лица, наети на работа в публичния сектор, временно работещи за някоя институция на ЕС. Те внасят в институцията опита си по проблеми, с които обикновено се занимават, а в своите администрации отнасят знания за политиките и процедурите на ЕС, придобити по време на тяхната командировка. 

 

Как да станете командирован национален експерт  

Свържете се с постоянното представителство на вашата страна в ЕС за информация за възможностите в момента.

Начало на страницата

Парламентарни сътрудници

 

Вижте уебсайта на Европейския парламент за информация за парламентарните сътрудници, работещи за членове на Европейския парламент.

Вижте също сайтовете на политическите групи за информация за техните процедури за набиране на служители.

Начало на страницата