Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Valodas


Tulkotājs

 

Dažādu ES iestāžu un struktūru tulkotāji strādā sarežģītā, multikulturālā vidē, palīdzot 500 miljoniem ES iedzīvotāju, kas dzīvo atšķirīgās dalībvalstīs, izprast ES politiku. ES lingvistiem ir svarīga loma ES politikas un tiesību aktu sagatavošanā, viņi veicina un padziļina daudzvalodu komunikāciju Eiropā.

Tulkotāju darbā jāievēro strikti termiņi. Galvenie pienākumi:

 • tulkot plašu dokumentu spektru: politiskus, juridiskus, finanšu, zinātniskus un tehniskus dokumentus;
 • kolēģiem sniegt dažāda veida lingvistiskus padomus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • izcilas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un ļoti labas vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no šīm valodām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • augstākā izglītībajebkurā jomā.

 

Pastāvīgo darbinieku atlases procedūra

Tulkotāju atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu valodu zināšanām, tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem. Te varat uzzināt vairāk par atlases procedūru. Iespējams, jums noderēs arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Tulkotāju atlase sākas katru vasaru (jūnijā vai jūlijā). Ielūkojieties mūsu sākumlapas rubrikā “Gaidāmie konkursi”, kur mēs paziņojam, kuru valodu speciālistus šogad meklējam.

 

Sīkāk par tulkošanu ES iestādēs

Aplāde: ES ierēdņa ikdiena (tulkošanas jomā)

Tulkošana Eiropai
Tulkošanas ģenerāldirektorāta kanāls vietnē “YouTube”


Ielūkojieties arī mūsu Īsajā rokasgrāmatā par praksi ES iestādēspdf. Tur norādītas saites par prakses iespējām tulkošanas jomā.

Tulkotājus var pieņemt darbā arī kā līgumdarbiniekus uz konkrētu laiku.

Lapas sākums

Konferenču tulks

 

ES iestāžu mutiskās tulkošanas dienests ir lielākais pasaulē. Tajā strādājošie konferenču tulki gādā par to, lai sanāksmēs noritošās diskusijas tiktu pareizi pārtulkotas ES oficiālajās valodās. Viņi veic vai nu sinhrono, vai secīgo tulkošanu.

ES tulki strādā stimulējošā, multikulturālā vidē, un viņiem jāspēj

 • efektīvi komunicēt,
 • aptvert ļoti atšķirīgus un bieži vien sarežģītus jautājumus,
 • ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un tiem strauji pielāgoties,
 • strādāt lielas slodzes apstākļos neatkarīgi, tomēr sadarbojoties ar kolēģiem.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • izcilas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un ļoti labas vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no šīm valodām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • pienācīga kvalifikācija konferenču tulkošanā vai augstākās izglītības grāds un vismaz vienu gadu ilga darba pieredze konferenču tulkošanā;
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

 

Atlases procedūra

Konferenču tulku atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu mutiskās tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem.

Mutiskās tulkošanas iemaņas novērtēs vairākos simultānās un konsekutīvās tulkošanas pārbaudījumos, kas notiks jūsu izvēlētajās valodās. Te varat uzzināt vairāk par atlases procedūru. Iespējams, jums noderēs arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Konferenču tulku atlase sākas katru vasaru (jūnijā vai jūlijā). Ielūkojieties mūsu sākumlapas rubrikā “Gaidāmie konkursi”, kur mēs paziņojam, kuru valodu speciālistus šogad meklējam.

 

Sīkāk par mutisko tulkošanu ES iestādēs

Eiropas Komisijas tulki (Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts jeb SCIC)
Eiropas Parlamenta tulki (Eiropas Parlamenta Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts jeb INTE)
Mutiskās tulkošanas kanāls vietnē “YouTube”

Ielūkojieties arī mūsu Īsajā rokasgrāmatā par praksi ES iestādēspdf. Tur norādītas saites par prakses iespējām mutiskās tulkošanas jomā.

Sīkākas ziņas ārštata tulkotājiem varat atrast mūsu lapā par līgumiem uz noteiktu laiku.

Lapas sākums

Korektors, literārais redaktors

 

Publikāciju biroja korektori strādā kolēģu uzraudzībā. Viņu pienākums ir lasīt manuskriptu korektūru savā dzimtajā valodā. Galvenie pienākumi:

 • pārbaudīt manuskriptu stilu un tipogrāfisko salikumu;
 • pārbaudīt pēdējo korektūru pirms drukāšanas;
 • nodot manuskriptu iespiešanai;
 • piedalīties publikāciju veidošanā;
 • piedalīties ar publicēšanu saistīto ražošanas procedūru organizēšanā un uzraudzībā.

Tiesas korektori (literārie redaktori) palīdz sagatavot dokumentus, ko publicē Tiesas judikatūras krājumā. Galvenie pienākumi:

 • publicēšanai paredzētu dokumentu valodas pārbaude un literārā rediģēšana;
 • tekstu salīdzināšana ar oriģinālu, kurš parasti ir franču valodā;
 • pārbaude, vai dokuments atbilst stila noteikumiem;
 • Tiesas judikatūras krājuma numuru sagatavošana drukāšanai (tekstu galīgā noformēšana drukāšanai).

  

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • izcilas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un ļoti labas vēl vienas ES oficiālās valodas zināšanas (vienai no šīm valodām jābūt angļu, franču vai vācu). Lai varētu strādāt Tiesā, jums jābūt vismaz pasīvām franču valodas zināšanām;
 • viena no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  izglītība virs vidusskolas līmeņa un vismaz divus gadus ilga darba pieredze šajā jomā vai
  vidējā izglītība un vismaz piecus gadus ilga darba pieredze.

 

Atlases procedūra

Atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs korektora prasmēm. Tās novērtēs praktiskā korektora testā. Pārbaudīs arī pamatprasmes, kuras prasa no visiem ES ierēdņiem.

Te varat uzzināt vairāk par atlases procedūru. Iespējams, jums noderēs arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Korektoru un literāro redaktoru atlasi var sākt jebkurā laikā visu gadu, tomēr parasti uzaicinājumu publicē pavasarī vai rudenī. Ielūkojieties mūsu sākumlapas rubrikā “Gaidāmie konkursi”, kur mēs paziņojam, kuru valodu speciālistus šogad meklējam.

 

Lapas sākums

Jurists lingvists

 

ES juristiem lingvistiem ir ļoti svarīga loma tiesību aktu izstrādē, — viņi gādā par to, lai jauns tiesību akts visās ES oficiālajās valodās būtu ar vienādu nozīmi.

Šim darbam vajadzīgi spējīgi juristi, kam ir izcilas valodu zināšanas un pieredze juridisku dokumentu izstrādē un tulkošanā, pārbaudē un rediģēšanā. Juristiem lingvistiem jāspēj precīzi saprast, ko iecerēts pateikt ES tiesību aktos, un šo ieceri precīzi atspoguļot savā dzimtajā valodā.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • izcilas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un ļoti labas vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanas;
 • akadēmiskais grāds tiesību zinātnē.

Iepriekšēja pieredze juridisku tekstu tulkošanā un vēl citu svešvalodu zināšanas (papildus prasītajam minimumam) ir priekšrocība.

 

Atlases procedūra

Juristu lingvistu atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs jūsu juridiskajām un valodu zināšanām, tulkošanas iemaņām, kā arī pamatprasmēm, ko prasa no visiem ES ierēdņiem. Te varat uzzināt vairāk par atlases procedūru. Iespējams, jums noderēs arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Juristu lingvistu atlasi var sākt jebkurā laikā visu gadu, tomēr parasti uzaicinājumu publicē pavasarī vai rudenī. Ielūkojieties mūsu sākumlapas rubrikā “Gaidāmie konkursi”, kur mēs paziņojam, kuru valodu speciālistus šogad meklējam.

Ja jūs interesē pagaidu līgumi, ielūkojieties arī Tiesas tīmekļa vietnē.

Lapas sākums