Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Jazyky


Překladatel

 

Překladatelé v jednotlivých orgánech a institucích EU pracují v náročném, multikulturním prostředí. Překládají dokumenty související s politikami EU do úředních jazyků zemí Unie, aby byly k dispozici všem 500 milionům Evropanů. Lingvisté v institucích EU sehrávají zásadní úlohu při rozvoji politik a právních předpisů EU a podporují a upevňují mnohajazyčnou komunikaci v Evropě.

Tato práce, jež je často vázaná plněním přísných lhůt, může zahrnovat:

 • překlad širokého spektra politických, právních, finančních, vědeckých a technických textů
 • poskytování jazykového poradenství kolegům

 

Kvalifikace (orientační údaje)

Musíte prokázat:

 • dokonalou znalost jednoho evropského jazyka a důkladnou znalost alespoň dvou dalších (přičemž alespoň jeden z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v jakémkoli oboru

 

Výběrové řízení pro stálé zaměstnance

Výběrové řízení pro překladatele se zaměřuje na znalost jazyků, překladatelské dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU. Více informací o výběrovém řízení naleznete zde. K dispozici jsou i vzorové testy.

Výběrová řízení pro překladatele se zahajují každý rok v červnu nebo červenci. Zda bude letos předmětem výběrového řízení právě vaše jazyková kombinace, se dozvíte v sekci „Chystaná výběrová řízení“ na naší úvodní stránce.

 

Více informací o překládání pro instituce EU

Podcast: Život úředníka EU – překládání

Překládáme pro Evropu
Překladatelská služba Evropské komise na YouTube


Informace o překladatelských stážích naleznete v našem Stručném průvodci stážemi v EUpdf.

Překladatelé mohou být rovněž zaměstnáváni jako smluvní zaměstnanci na dobu určitou.

Začátek stránky

Konferenční tlumočník

 

Tlumočnická služba orgánů EU je největším útvarem svého druhu na světě – její konferenční tlumočníci zajišťují formou simultánního nebo konsekutivního tlumočení převod rozprav během různých zasedání do některého z úředních jazyků EU.

Tlumočníci EU pracují v podnětném, multikulturním prostředí a vyžaduje se od nich schopnost:

 • účinně komunikovat
 • porozumět velmi různorodým a často složitým otázkám
 • reagovat na měnící se okolnosti a rychle se jim přizpůsobit
 • pracovat pod tlakem, samostatně i v rámci týmu

 

Kvalifikace (orientační údaje)

Musíte prokázat:

 • dokonalou znalost jednoho evropského jazyka a důkladnou znalost alespoň dvou dalších (přičemž alespoň jeden z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • odpovídající kvalifikaci konferenčního tlumočníka nebo ukončené vysokoškolské vzdělání a roční odbornou praxi konferenčního tlumočení
 • víceletou praxi v příslušné oblasti – pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro konferenční tlumočníky se zaměřuje na tlumočnické schopnosti a dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU.

Tlumočnické schopnosti se hodnotí na základě simultánního a konsekutivního tlumočnického výkonu v jazykové kombinaci, kterou si účastník výběrového řízení zvolí. Více informací o výběrovém řízení naleznete zde. K dispozici jsou i vzorové testy.

Výběrová řízení pro tlumočníky se zahajují každý rok v červnu nebo červenci. Zda bude letos předmětem výběrového řízení právě vaše jazyková kombinace, se dozvíte v sekci „Chystaná výběrová řízení“ na našíúvodní stránce.

 

Další informace o tlumočení pro instituce EU

Tlumočnická služba Evropské komise – SCIC
Tlumočnická služba Evropského parlamentu – DG INTE
Tlumočení (SCIC) na YouTube

Informace o tlumočnických stážích naleznete v našem Stručném průvodci stážemi v EUpdf.

Tlumočníci na volné noze (tzv. freelance) naleznou informace na naší stránce pro pracovníky se smlouvou na dobu určitou.

Začátek stránky

Korektor / Editor

 

Korektoři Úřadu pro publikace provádějí korekturu textů psaných v jejich rodném jazyce. Jejich práce zahrnuje:

 • úpravu stylistické stránky textu a typografickou úpravu
 • finální korekturu před tiskem
 • vydávání schválení k tisku
 • účast na přípravě grafické podoby publikací
 • pomoc při organizaci a sledování výrobního postupu spojeného s vydáváním publikací

Korektoři (jazykoví redaktoři) u Soudního dvora pomáhají s přípravou textů ke zveřejnění ve Sbírkách rozhodnutí. Jejich práce zahrnuje:

 • jazykovou kontrolu a redakční úpravy dokumentů určených ke zveřejnění
 • porovnávání textů s původními dokumenty, které jsou obvykle ve francouzštině
 • kontrolu souladu textu se zvyklostmi a pravidly úpravy
 • přípravu Sbírek rozhodnutí do tisku a provádění konečných typografických úprav.

  

Kvalifikace (orientační údaje)

Musíte prokázat:

 • dokonalou znalost jednoho evropského jazyka a důkladnou znalost druhého jazyka (přičemž alespoň jeden z vašich jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina). Pro práci u Soudního dvora je třeba minimálně pasivní znalost francouzštiny.
 • a dále buď
  vysokoškolské vzdělání a alespoň dvouletou odbornou praxi související s náplní práce, nebo
  středoškolské vzdělání a alespoň pětiletou odbornou praxi.

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro korektoryse zaměřuje na korektorské dovednosti, které se hodnotí na základě praktických testů, i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU.

Více informací o výběrovém řízení naleznete zde. K dispozici jsou i vzorové testy.

Výběrová řízení na pozici korektor / editor mohou být vyhlášena kdykoli během roku – obvykle se však zveřejňují na jaře nebo na podzim. Zda bude letos předmětem výběrového řízení právě vaše jazyková kombinace, se dozvíte v sekci „Chystaná výběrová řízení“ na naší úvodní stránce.

 

Začátek stránky

Právník-lingvista

 

Právnici-lingvisté institucí EU hrají při tvorbě evropské legislativy zásadní úlohu, jelikož dohlížejí na to, aby nové právní předpisy měly tentýž význam ve všech úředních jazycích Unie.

Tuto práci vykonávají kvalifikovaní právníci s vynikajícími jazykovými dovednostmi, kteří mají zkušenost s psaním i překládáním legislativy a revizemi právnických textů. Musí mít proto schopnost přesně pochopit, co se v daném právním předpisu EU míní, a věrně převést význam daného textu do svého mateřského jazyka.

 

Kvalifikace (orientační údaje)

Musíte prokázat:

 • dokonalou znalost jednoho evropského jazyka a důkladnou znalost alespoň dvou jiných jazyků EU
 • dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo

Předchozí zkušenost s překladem právních textů, popř. znalost dalších jazyků jsou výhodou.

 

Výběrové řízení (orientační údaje)

Výběrové řízení pro právníky-lingvisty se zaměřuje na znalost práva a jazyků, překladatelské dovednosti i klíčové kompetence, které se požadují od všech zaměstnanců institucí EU. Více informací o výběrovém řízení naleznete zde. K dispozici jsou i vzorové testy.

Výběrová řízení na pozici právník-lingvista mohou být vyhlášena kdykoli během roku – obvykle se však zveřejňují na jaře nebo na podzim. Zda bude letos předmětem výběrového řízení právě vaše jazyková kombinace, se dozvíte v sekci „Chystaná výběrová řízení“ na našíúvodní stránce.

Více informací o pracovních příležitostech na dobu určitou rovněž naleznete na internetových stránkách Soudního dvora.

Začátek stránky