Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Finančná oblasť


Finančný manažér (AD, CAST)

EÚ prijíma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú každodenný život 500 miliónov ľudí v 28 krajinách EÚ.


Finanční manažéri EÚ pracujú v nesmierne zložitých finančných štruktúrach a úzko spolupracujú s nadriadenými pracovníkmi pri prijímaní rozhodnutí. K tejto práci patrí:

 • definovanie finančných a rozpočtových postupov,
 • príprava výročných správ a ročných účtovných uzávierok,
 • pomoc pri auditoch a inšpekciách,
 • riadenie organizačných rizík,
 • dozor a mentorstvo kolegov.


Na vykonávanie niektorých finančných úloh sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • príslušný titul (alebo získanie titulu v príslušnom odbore v tomto roku) na začlenenie do triedy AD 5,
 • niekoľko rokov príslušných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Na začiatok

Asistent pre finančný manažment/pomocný účtovník (AST, CAST)

K povinnostiam asistenta pre finančný manažment/pomocného účtovníka patrí používanie konkrétnych nástrojov IT (napríklad integrovaného účtovného systému) pri:

 • realizácii účtovného a finančného systému,
 • finančnom a rozpočtovom účtovaní,
 • navrhovaní, vypracúvaní a vykonávaní postupov podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách,
 • vypracúvaní rozpočtových odhadov a výročných správ/účtovných uzávierok,
 • uzatváraní účtov a predkladaní účtovných uzávierok,
 • plánovaní a riadení postupov verejného obstarávania,
 • vykonávaní finančného a prevádzkového riadenia zákaziek alebo dotácií,
 • účasti na riadení hotovostných tokov alebo zálohových účtov a na kontrole súladu bankových účtov,
 • monitorovaní finančných a rozpočtových postupov,
 • vykonávaní dohľadu nad účtovnými metódami a finančnom hospodárení s príjmami.

Na vykonávanie niektorých finančných a účtovných úloh sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • buď
  - vysokoškolské vzdelanie v oblasti finančníctva alebo účtovníctva a aspoň 3 roky odborných skúseností v tejto oblasti, alebo
  - stredoškolské vzdelanie a aspoň 6 rokov odborných skúseností v oblasti finančníctva alebo účtovníctva.

V prípade zmluvných zamestnancov môžu byť požiadavky iné.

Na začiatok