Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Revīzija


Īsumā par revidenta darbu

Revidents (AD, CAST)

Ja gribat uzzināt vairāk, noskatieties šo video. Tajā runā daži ierēdņi, kas strādā šajā jomā: Aleksejs (Eiropas Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātā), Irēne (Eiropas Savienības Revīzijas palātā) un Nikola (Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorātā).

 

Tā kā ES ir ārkārtīgi sarežģīta organizācija, tai ir augstas prasības pret finanšu, veikuma un iekšējo revīziju. ES iestādes īsteno politiku, kas ietekmē 500 miljonu cilvēku ikdienu 28 ES dalībvalstīs.

Iekšējo un ārējo auditu veicošu ES revidentu galvenie pienākumi:

  • finanšu pārvaldības procedūru pārbaude;
  • pārbaužu veikšana;
  • kontroles sistēmu uzlabošana;
  • konsultēšana par metodoloģiju;
  • palīdzība augstākā līmeņa lēmumu pieņēmējiem;
  • mācības darbiniekiem, kas nav šīs nozares speciālisti;
  • kolēģu uzraudzība un konsultēšana.

Revīzijas veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

 

Aplāde: ES ierēdņa ikdiena (revīzijas jomā)
Video par Revīzijas palātas darbinieku ikdienu

 

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

  • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
  • akadēmiskais grāds vai profesionālā kvalifikācija, kas ir pietiekama, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
  • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties, jo īpaši tām personām, ko pieņem darbā par revidenta palīgiem.

Lapas sākums