Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Auditeerimine


Auditeerimisvaldkonna tutvustus

Audiitor (AD, AST)

Täpsema teabe saamiseks vaadake videot mõne selles valdkonnas töötava ametniku kohta: Alexsei (Euroopa Komisjoni personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat), Irene (Euroopa Kontrollikoda) ja Nicole (Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraat).

 

Äärmiselt keerulise organisatsioonina on ELil finants- tulemus- ja siseaudititele kõrged nõudmised. ELi institutsioonide kehtestatud poliitika mõjutab ligikaudu 500 miljoni inimese elu 28 ELi riigis.

ELi audiitorite töö seoses sise- ja välisaudititega hõlmab järgmist:

  • finantsjuhtimise protsesside uurimine
  • uurimiste teostamine
  • kontrollisüsteemide parandamine
  • nõustamine metoodika osas
  • kõrgema tasandi otsustajate toetamine
  • muude kui erialatöötajate koolitamine
  • kolleegide juhendamine ja abistamine

Ka lepingulised töötajad võivad täita auditeerimisülesandeid.

 

Netisaade: Elu ELi ametnikuna – Auditeerimine
Video: Elu Euroopa Kontrollikojas

 

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

  • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
  • omama asjakohast kraadi või erialast kvalifikatsiooni (või saama selle kõnealusel aastal), et teid määrataks astmele AD 5
  • omama kõrgemal astmel alustamiseks (aste AD 7) mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Lepingulistele töötajatele võivad nõuded olla teistsugused, eelkõige abiaudiitorite puhul.

Üles