Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Fast anställning


 

Uttagningsprov och reservlistor

 

EU-institutionerna rekryterar sina fast anställda tjänstemän genom allmänna uttagningsprov. Proven består av olika tester och övningar för att bedöma yrkeskunskap och särskilda nyckelkompetenser. Med tanke på de många sökande är detta det rättvisaste och mest öppna rekryteringssättet. Vi tar alltså inte emot några spontanansökningar.


Om du klarar ett uttagningsprov hamnar du på en reservlista som institutionerna kan rekrytera personal från. Syftet med ett uttagningsprov är alltså inte att tillsätta en viss tjänst, utan att skapa en anställningsreserv för kommande behov.


Proven kan variera beroende på yrkesprofilen.
Alla prov utlyses genom ett meddelande om uttagningsprov där man beskriver jobbprofil, behörighetskrav och urvalsförfarande.
I regel tar hela urvalet mellan fem och nio månader, från och med den dag då provet utlyses.



Uttagningsprov i två steg

 

Ett allmänt uttagningsprov består av två steg – tillträde och utvärdering.


Under de båda stegen bedöms din yrkeskunskap och följande allmänna kompetens:


Analys och problemlösning

Identifierar kärnan i komplexa frågor och tar fram kreativa och praktiska lösningar

Kommunikation

För fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt

Kvalitet och resultat

Tar initiativ och personligt ansvar för att arbetet utförs väl inom givna ramar

Inlärning och utveckling

Utvecklar och förbättrar sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och dess omvärld

Prioritering och organisation

Koncentrerar sig på de viktigaste uppgifterna, arbetar flexibelt och organiserar sitt arbete på ett effektivt sätt

Stresstålighet

Arbetar effektivt även under press, hanterar friktioner inom organisationen positivt och anpassar sig till förändrade arbetsförhållanden

Samarbete

Samarbetar väl i grupp och över organisatoriska gränser samt respekterar människors olikheter

Ledarskap (för handläggare/AD-tjänstemän)

Leder, utvecklar och motiverar andra att uppnå resultat

 

Specifika kompetenser kan testas på olika sätt beroende på vilken profil det gäller.

 

Tillträde

 

Tillträdesfasen är ett första steg för att sålla fram sökande som får gå vidare till utvärderingsfasen. Det görs genom datorbaserade tester och/eller urval efter meriter (för uttagningsprov för specialister). De bästa kallas sedan till fler prov på ett utvärderingscentrum.

 

Utvärdering

 

I utvärderingsfasen testas du i olika övningar för att bedöma om du har rätt kompetens för den profil som söks. Alla sökande bedöms på ett objektivt och enhetligt sätt

  • av flera utvärderare
  • i samma övningar
  • enligt tydligt definierade kompetenser.

 

 


Typer av tester och övningar

Vilka tester och övningar du får göra beror på vilken profil du söker till.
Här är ett exempel på ett uttagningsprov för generalistprofiler inom europeisk förvaltning, juridik, ekonomi, revision m.m.

 

 

Var

Typ av test

Språk

Resultat

Tillträde

Provlokal i eller utanför EU

Logiskt, numeriskt och abstrakt tänkande

Ditt huvudspråk

De med högst poäng går vidare till nästa steg, förutsatt att behörighetskraven för profilen är uppfyllda.

Hur du agerar i konkreta situationer

Ditt andra språk (engelska, franska eller tyska)

Utvärdering

Provlokal i eller utanför EU

Test av allmänna kompetenser:

 

Ditt andra språk

 

De med högst poäng läggs in i en databas som EU-institutionerna kan rekrytera från.

Brysseleller Luxemburg

 


Specifika kompetenser kan testas på olika sätt beroende på vilken profil det gäller.


Reservlista
Om du är bland dem som får de högsta poängen i utvärderingen sätts du upp på reservlistan. Det innebär att du kan bli kallad till en anställningsintervju vid någon av EU-institutionerna.
Reservlistorna för generalistprofiler är giltiga i ett år. För andra profiler kan listan gälla längre tid.

Till början