Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Pracovné zmluvy na dobu neurčitú


 

Verejné výberové konania a rezervné zoznamy

 

Inštitúcie EÚ vyberajú kandidátov na pracovný pomer na dobu neurčitú na základe verejného výberového konania. Ide o testy a hodnotiace cvičenia na posúdenie vašich odborných znalostí a niekoľkých kľúčových schopností. Vzhľadom na veľký počet uchádzačov je takýto postup výberového konania najspravodlivejší a najtransparentnejší. Znamená to, že žiadosti o miesto predložené z vlastnej iniciatívy nie sú brané do úvahy.


Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, budú zaradení do rezervného zoznamu, z ktorého inštitúcie podľa potreby prijímajú zamestnancov. Cieľom výberového konania teda nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť rezervnú skupinu kandidátov, ktorých je možné podľa potreby zamestnať.


Forma týchto výberových konaní sa líši v závislosti od požadovaného profilu.
Každé výberové konanie sa vyhlási oznámením o verejnom výberovom konaní, v ktorom sa uvedú údaje o profile, kritériá pre prihlásenie sa a postup výberu.
Vo všeobecnosti môže od uverejnenia oznámenia o výberovom konaní až po jeho ukončenie uplynúť 5 – 9 mesiacov.Prehľad fáz výberového konania

 

Verejné výberové konanie vo všeobecnosti pozostáva z dvoch fáz – predbežného výberu a hodnotenia.


Obe fázy sú zamerané na odborné znalosti a tieto všeobecné schopnosti:


Analýza a riešenie problémov

schopnosť rozpoznať základné prvky v komplexnom probléme a nájsť tvorivé a praktické riešenia

Komunikácia

jasné a presné vyjadrovanie sa v ústnom aj písomnom styku

Orientácia na kvalitu a výsledky

schopnosť prevziať osobnú zodpovednosť a iniciatívu, pokiaľ ide o predloženie výsledkov práce, ktorá v rámci stanovených postupov spĺňa vysoké štandardy kvality

Vzdelávanie a rozvoj

schopnosť rozvíjať sa a zdokonaľovať osobné schopnosti a znalosti o organizácii a jej prostredí

Stanovovanie priorít a organizácia práce

schopnosť stanoviť najdôležitejšie úlohy, flexibilne sa prispôsobiť pracovnej záťaži a efektívne organizovať prácu

Odolnosť

nestrácať výkonnosť ani pri vysokej záťaži, zvládať organizačný stres a prispôsobovať sa zmenám pracovného prostredia

Práca v kolektíve

schopnosť dobre spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami z iných organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi

Vedenie (len pre profily s vysokoškolským vzdelaním – pozície administrátorov)

schopnosť riadiť, rozvíjať a motivovať ľudí k dosahovaniu výsledkov

 

Spôsob, akým sa budú overovať osobitné schopnosti, bude závisieť od profilu pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

 

Fáza predbežného výberu

 

Fáza predbežného výberu je vstupným eliminačným kolom, pri ktorom sa určí, ktorí uchádzači postúpia do fázy hodnotenia. Prebieha buď formou počítačového testovania, a/alebo na základe výberu zo životopisov (pre miesta špecialistov). Najlepší uchádzači sú pozvaní na hodnotenie.

 

Fáza hodnotenia

 

Fázu hodnotenia tvorí séria cvičení určených na posúdenie vhodnosti kandidátov na požadovaný profil. Všetci kandidáti sú objektívne a štandardizovaným spôsobom hodnotení:

  • viacerými hodnotiteľmi;
  • počas toho istého súboru cvičení;
  • pokiaľ ide o jasne definované schopnosti.

 

 


Druhy testov a cvičení:

Druhy testov a cvičení závisia od profilu, o ktorý sa uchádzate.
Toto je príklad výberového konania na výber vysokoškolských absolventov pre všeobecné profily v oblastiach, ako je európska verejná správa, právo, ekonómia, audit atď.

 

 

Kde

Druh testu

Jazyk

Výsledok

Predbežný výber

Testovacie stredisko v Európe alebo mimo nej

Schopnosti verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania

Váš hlavný jazyk

Uchádzači s najvyšším hodnotením postupujú do druhej fázy za predpokladu, že vyhovujú požadovanému profilu.

Situačné správanie

Váš druhý jazyk (anglický, francúzsky alebo nemecký)

Hodnotenie

Testovacie stredisko v Európe alebo mimo nej

Všeobecné schopnosti sa testujú prostredníctvom:

 

Váš druhý jazyk

 

Uchádzači s najvyšším hodnotením sú zaradení do databázy („rezervného zoznamu“), z ktorého inštitúcie EÚ uskutočňujú nábor.

Brusel alebo Luxemburg

 


Spôsob, akým sa budú overovať osobitné schopnosti, bude závisieť od profilu pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.


Rezervný zoznam
Ak vo fáze hodnotenia patríte medzi uchádzačov s najvyšším skóre, budete zaradený do rezervného zoznamu. To znamená, že vás môžu pozvať na pracovný pohovor do niektorej inštitúcie EÚ.
Rezervné zoznamy pri všeobecných výberových konaniach sú platné 1 rok. Pri iných profiloch sú platné dlhšie.

Na začiatok