Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Umowy na czas nieokreślony


 

Konkursy otwarte i listy rezerwowe

 

Nabór pracowników UE zatrudnianych na czas nieokreślony prowadzony jest w drodze konkursów otwartych. Konkursy obejmują testy oraz zintegrowaną ocenę, których celem jest sprawdzenie kwalifikacji zawodowych kandydata oraz określonej liczby umiejętności podstawowych. Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów jest to najbardziej sprawiedliwa i najbardziej przejrzysta metoda selekcji. Oznacza to, że spontanicznie składane podania o pracę nie są rozpatrywane.


Kandydaci, którzy osiągną w konkursie wymagane wyniki, umieszczani są na liście rezerwowej. Następnie, kiedy instytucje potrzebują nowych pracowników, rekrutują ich spośród kandydatów, którzy znaleźli się na liście. Celem konkursu nie jest zatem obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników.


Format konkursu zależy w dużej mierze od poszukiwanego profilu pracownika.
Za każdym razem gdy organizowany jest konkurs, publikowane jest ogłoszenie o konkursie zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, oraz procedur selekcji.
Z reguły cały proces trwa od 5 do 9 miesięcy, licząc od daty publikacji ogłoszenia o konkursie.Etapy konkursu

 

Konkursy otwarte składają się zasadniczo z dwóch etapów – testów wstępnych oraz oceny.


Celem obydwu etapów jest ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów oraz ich kompetencji ogólnych:


Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

umiejętność dostrzegania w skomplikowanych sprawach najważniejszych faktów oraz wynajdywania kreatywnych i praktycznych rozwiązań

Komunikacja

umiejętność komunikowania się w sposób jasny i precyzyjny ustnie i pisemnie

Jakość i wydajność pracy

podejmowanie indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur oraz wykazywanie się inicjatywą

Nauka i rozwój osobisty

rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności oraz znajomości swojej organizacji i jej otoczenia

Ustalanie priorytetów i organizacja

ustalanie zadań priorytetowych, elastyczność w pracy oraz efektywna organizacja pracy

Odporność

skuteczne działanie pomimo dużego natężenia pracy, radzenie sobie ze stresem i dostosowywanie się do zmieniającego się środowiska pracy

Umiejętność pracy w zespole

współpraca z bezpośrednimi współpracownikami lub pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz poszanowanie odmienności innych ludzi

Umiejętności przywódcze (Tylko w przypadku profilu administratora (dla absolwentów uczelni wyższych))

zarządzanie ludźmi, wspieranie ich rozwoju i motywowanie ich do osiągania wyników

 

Rodzaj szczególnych kompetencji, jakie zostaną poddane ocenie, zależał będzie od profilu danego konkursu.

 

Testy wstępne

 

Testy wstępne to początkowa runda egzaminów pozwalająca stwierdzić, którzy kandydaci dostaną dopuszczeni do etapu oceny. Ten etap polega na testach komputerowych i/lub na ocenie CV (w przypadku konkursów wymagających specjalistycznego przygotowania). Najlepsi kandydaci otrzymują zaproszenie do udziału w etapie oceny.

 

Etap oceny

 

Etap oceny obejmuje szereg zadań, które mają posłużyć do oceny tego, na ile kandydat odpowiada poszukiwanemu profilowi. Wszyscy kandydaci oceniani są w sposób obiektywny i ujednolicony:

  • przez kilku oceniających
  • na podstawie takiego samego zestawu zadań
  • w oparciu o wyraźnie określone kompetencje.

 

 


Rodzaje testów i zadań:

Rodzaje testów i zadań zależą od profilu będącego przedmiotem danego konkursu.
Oto przykład konkursu dla absolwentów uczelni wyższych z profilem ogólnym w takich dziedzinach, jak europejska administracja publiczna, prawo, ekonomia, audyt itp.

 

 

Gdzie?

Rodzaj testów

Język

Wynik

Etap wstępny

Ośrodek egzaminacyjny w Europie lub poza jej granicami

Testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne

Język główny

Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, przechodzą do drugiego etapu, pod warunkiem że również ich zgłoszenie odpowiada profilowi.

Umiejętność oceny sytuacji

Drugi język (angielski, francuski lub niemiecki)

Etap oceny

Ośrodek egzaminacyjny w Europie lub poza jej granicami

Sprawdzian kompetencji ogólnych w formie:

 

Drugi język

 

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższy wynik, znajdą się na liście rezerwowej, czyli w bazie danych, z której instytucje UE rekrutują pracowników.

Brukselalub Luksemburg

 


Rodzaj szczególnych kompetencji, jakie zostaną poddane ocenie, zależał będzie od profilu danego konkursu.


Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie oceny, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Oznacza to, że mogą zostać zaproszeni na rozmowę o pracę przez jedną z instytucji UE.
Listy rezerwowe dotyczące profilu ogólnego są ważne przez rok. W przypadku innych profili czas ich ważności jest dłuższy.

Początek strony