Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Buanchonarthaí


 

Comórtais oscailte agus liostaí cúltaca

 

Is trí chomórtais oscailte a roghnaíonn an AE iarrthóirí do bhuanchonarthaí. Bíonn tástálacha is cleachtaí measúnaithe a bhfuil fúthu do scileanna gairmiúla is roinn eochair-inniúlachtaí a thomhas. I ngeall ar líon mór na n-iarratasóirí, sin an nós imeachta roghnúcháin is cothroime agus is trédhearcaí. Is ionann sin is a rá nach féidir uath-iarratais a chur san áireamh.


Iarratasóirí a n-éiríonn leo i gcomórtas, cuirtear ar liosta cúltaca iad, óna dtógann na hinstitiúidí earcaigh nuair is gá dóibh iad. Mar sin, ní bhíonn faoi chomórtas post ar leith a líonadh, ach liosta cúltaca a chur le chéile do riachtanais earcúcháin nuair a tharlaíonn siad.


Braitheann formáid na gcomórtas seo ar an bpróifíl a bhíonn ag teastáil.
Fógraítear gach comórtas i bhfógra comórtais, ina dtugtar sonraí iomlána na próifíle, na critéir incháilitheachta agus an nós imeachta roghnúcháin.
De ghnáth, glacann sé 5-9 mí chun an nós imeachta roghnúcháin a chríochnú, ag tosú ón dáta a fhoilsítear fógra an chomótais.Forléargas ar chéimeanna an chomórtais

 

Dhá chéim a bhíonn i gcomórtas oscailte de ghnáth – Iontráil agus Measúnú.


Sa dá chéim dírítear ar do scileanna gairmiula agus ar na hinniúlachtaí ginearálta seo a leanas:


Anailísiú agus réiteach fadhbanna

fíorais thábhachtacha i gceisteanna casta a aithint agus réitigh praiticiúla, chruthaitheacha a fhorbairt

Cumarsáid

cumarsáid bheacht shoiléir, idir chaint agus scríobh

Cáilíocht agus torthaí a sheachadadh

freagracht is tionscnamh pearsanta a ghlacadh as obair ardchaighdeáin laistigh de nósanna imeachta socra a sheachadadh

Foghlaim agus forbairt

scileanna pearsant is eolas faoin eagras is a thimpeallacht a fhorbairt is a fheabhsú

Cinneadh tosaíochtaí agus eagrúchán

tús áite a thabhairt do na tascanna is tábhachtaí, obair go solúbtha agus ualach oibre a eagrú go héifeachtach

Buanseasmhacht

fanacht éifeachtach faoi ualach trom oibre, bambaí eagraíochtúla a láimhseáil go dearfach agus oiriúnú do chomhshaol oibre síorathraitheach

Obair le daoine eile

obair i gcomhar le daoine eile i bhfoirne agus thar theorainneacha eagraíochtúla agus meas a léiriú ar na difríochtaí idir dhaoine

Ceannaireacht (Do phróifílí do chéimithe (riarthóirí) amháin)

daoine a bhainistiú, a fhorbairt is a spreagadh chun torthaí a bhaint amach

 

Braithfidh an tslí ina dtástáiltear sain-inniúlachtaí ar an bpróifíl a gcuireann tú isteach uirthi.

 

Céim na hiontrála

 

Réamhchéim a chuireann daoine as an áireamh is ea céim na hiontrála, céim lena gcinntear cé na hiarratasóirí a scaoilfear ar aghaidh chuig céim an mheasúnaithe. Is trí thástáil ar bhonn ríomhaire agus/nó CVanna a scagadh (i gcomórtais do speisialtóirí) a dhéantar é. Is iad na hiarratasóirí is fearr a fhaigheann cuireadh chuig an measúnú.

 

Céim an mheasúnaithe

 

I gcéim an mheasúnaithe bíonn sraith cleachtaí chun oiriúnacht iarratasóirí a mheasúnú chun próifíl atá á lorg a líonadh. Measúnaítear na hiarratasóirí uile ar bhealach oibiachtúil, caighdeánaithe:

  • le roinnt measúnóirí
  • agus an tsraith chéanna cleachtaí ar siúl acu
  • in aghaidh inniúlachtaí a sainíodh go soiléir.

 

 

Cinealacha tástála agus cleachtaí:
Ar an bpróifil ar chuir tú isteach uirthi a bhraitheann cinealacha na dtástálacha is na gcleachtaí.
Seo sampla ón gcomórtas chun céimithe a roghnú do phróifílí ginearálaithe i réimsi amhail riarachán poiblí Eorpach, dlí, eacnamaíocht, iniúchóireacht, srl.

 

 

Cén áit?

Cineál Tástálacha

Teanga

Toradh

Iontráil

Lárionad tástála san Eoraip nó lasmuigh di

Scileanna réasúnaíochta briathartha, uimhriúla nó teibí

Do phríomhtheanga

Iarratasóirí a mbíonn na scóir is airde acu, bogann siad ar aghaidh chuig an dara céim, ar choinníoll go n-oireann a n-iarratas don phróifíl.

Scileanna breithiúnais staide

An dara teanga agat (Béarla, Fraincis nó Gearmáinis)

Measúnú

Lárionad tástála san Eoraip nó lasmuigh di

Inniúlachtaí ginearálta á dtástáil ag:

 

An dara teanga agat

 

Iarratasóirí a bhfuil na scóir is airde acu, cuirtear iad isteach i mbunachar sonraí ("an liosta cúltaca"), óna n-earcaíonn institiúidí an AE.

An Bhruiséil nó Lucsamburg

 


Braithfidh an tslí ina dtástáiltear sain-inniúlachtaí ar an bpróifíl a gcuireann tú isteach uirthi.


Liosta cúltaca
Má bhíonn tú i measc na n-iarrthóirí is airde scór i gcéim an mheasúnaithe, cuirfear sa liosta cúltaca thú. Is ionann sin is a rá go mb'fhéidir go roghnófaí d'agallamh ar phost thú i gceann d'institiúidí an AE.
Bailíocht bliana amháin a bhíonn ag liostaí cúltaca do chomórtais go ghinearálaithe. Do phróifílí eile, is sia a bhíonn siad bailí.

Barr an leathanaigh