Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Vakinaiset työntekijät


 

Avoimet kilpailut ja varallaololuettelot

 

EU:n toimielinten vakinainen henkilöstö valitaan avoimilla kilpailuilla. Niissä käytetään erilaisia kokeita ja arviointimenetelmiä, joilla mitataan hakijoiden ammattitaitoa ja tiettyjä yleiskompetensseja. Hakijoita on paljon, ja valintamenettelyn on oltava mahdollisimman tasapuolinen ja avoin. Näin ollen oma-aloitteisesti lähetettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon.


Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan ns. varallaololuetteloon, josta toimielimet palkkaavat virkamiehiä tarpeidensa mukaan. Kilpailuja ei siis järjestetä tietyn viran täyttämiseksi, vaan niiden avulla laaditaan luettelo henkilöistä, jotka on mahdollista rekrytoida eri tehtäviin.


Kilpailujen rakenne vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä työntekijöitä etsitään.
Kustakin kilpailusta julkaistaan kilpailuilmoitus, jossa kuvataan haluttu hakijaprofiili, kelpoisuusehdot ja valintamenettely.
Kilpailuilmoituksen julkaisuajankohdasta laskettuna valintamenettely kestää yleensä 5–9 kuukautta.Avoimen kilpailun vaiheet

 

Avoimessa kilpailussa on yleensä kaksi vaihetta: alkukarsinta ja arviointi.


Molemmissa vaiheissa testataan hakijoiden ammattitaitoa ja seuraavia yleiskompetensseja:


Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

Kyky erottaa monimutkaisten asiakokonaisuuksien olennaiset osat ja keksiä luovia ja käytännönläheisiä ratkaisuja

Viestintätaidot

Kyky ilmaista itseään selkeästi ja täsmällisesti sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä

Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

Kyky ottaa henkilökohtaisesti vastuuta siitä, että työt tehdään hyvin ja asianmukaisia menettelyjä noudattaen

Oppimis- ja kehittymiskyky

Kyky kehittää itseään ja parantaa valmiuksiaan sekä tietojaan organisaatiosta ja sen ympäristöstä

Priorisointikyky ja järjestelmällisyys

Kyky asettaa tärkeimmät tehtävät etusijalle, työskennellä joustavasti ja organisoida töitä tehokkaasti

Paineensietokyky

Kyky toimia tehokkaasti myös työmäärän ollessa suuri, käsitellä organisaatiossa esiintyviä ongelmia positiivisessa hengessä ja sopeutua muuttuvaan työympäristöön

Yhteistyökyky

Kyky tehdä yhteistyötä sekä oman ryhmän jäsenten että organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuus

Esimiestaidot (testataan vain hallintovirkamieheksi hakevilta)

Kyky johtaa, kehittää ja motivoida työntekijöitä niin, että he saavat aikaan tuloksia

 

Erityiskompetenssien testaamisessa käytettävät menetelmät riippuvat siitä, minkä alan kilpailusta on kyse.

 

Alkukarsintavaihe

 

Alkukarsintavaiheessa ratkaistaan, ketkä hakijoista pääsevät arviointivaiheeseen. Karsinta tehdään joko tietokonetestien ja/tai hakijoiden ansioluetteloiden perusteella (jälkimmäistä menettelyä käytetään erikoisalojen kilpailuissa). Parhaat hakijat saavat kutsun arviointivaiheeseen.

 

Arviointivaihe

 

Arviointivaihe sisältää tehtäviä, joilla mitataan hakijoiden soveltuvuutta kilpailuilmoituksessa kuvattuihin työtehtäviin. Hakijoiden arviointi pyritään tekemään objektiivisesti seuraavia käytäntöjä noudattaen:

  • arvioijia on useita
  • tehtävät ovat kaikille hakijoille samat
  • testataan selvästi määriteltyjä kompetensseja.

 

 

Koe- ja tehtävätyypit:
Koe- ja tehtävätyypit riippuvat siitä, minkä alan ja tehtäväryhmän kilpailusta on kyse.
Seuraava esimerkki kuvaa kilpailua, jossa haetaan yleisvirkamiehiä tehtäviin, jotka voivat liittyä hallintoon, talouteen, oikeusasioihin, tarkastuksiin tms.

 

 

Koepaikka

Koetyyppi

Kieli

Tulokset

Alkukarsinta

Testikeskus Euroopassa tai sen ulkopuolella

Verbaalista, matemaattista ja abstraktia päättelykykyä mittaava koe

Hakijan pääkieli

Suurimman pistemäärän saaneet hakijat etenevät arviointivaiheeseen, jos myös heidän hakemuksensa täyttää kilpailun kriteerit.

Tilannearviointikykyä mittaava koe

Hakijan toinen kieli (englanti, ranska tai saksa)

Arviointi

Testikeskus Euroopassa tai sen ulkopuolella

Yleiskompetensseja mittaavat kokeet:

 

Hakijan toinen kieli

 

Suurimman pistemäärän saaneet hakijat kirjataan tietokantaan (eli "varallaololuetteloon"), josta EU-elimet rekrytoivat työntekijöitä.

Bryssel tai Luxemburg

 


Erityiskompetenssien testaamisessa käytettävät menetelmät riippuvat siitä, minkä alan kilpailusta on kyse.


Varallaololuettelo
Arviointivaiheessa eniten pisteitä saaneet hakijat kirjataan varallaololuetteloon, josta EU:n toimielimet kutsuvat hakijoita työhaastatteluun, kun ne haluavat rekrytoida uusia työntekijöitä.
Yleisvirkamiesten varallaololuettelot ovat voimassa yhden vuoden. Muiden työntekijäprofiilien varallaololuettelot ovat voimassa pidempään.

Sivun alkuun