Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Alalised töölepingud


 

Avalikud konkursid ja reservnimekirjad

 

ELi institutsioonid valivad alaliste töölepingute kandidaate avalike konkursside kaudu. Need koosnevad testidest ja hindamisharjutustest, millega mõõdetakse kutseoskusi ja erinevaid põhilisi pädevusi. Võttes arvesse kandidaatide suurt arvu, on see kõige õiglasem ja läbipaistvam valikumenetlus. See tähendab, et omal algatusel esitatud taotlusi arvesse ei võeta.


Konkursi edukalt läbinud kandidaatide nimed kantakse reservnimekirja, millest institutsioonid neid vastavalt vajadusele värbavad. Konkursi eesmärk ei ole seega konkreetse ametikoha täitmine, vaid konkursi käigus koostatakse reservnimekiri juhuks, kui tekib vajadus töötajate värbamiseks.


Selliste konkursside formaat on erinev sõltuvalt otsitavast profiilist.
Iga konkurss kuulutatakse välja konkursiteatega, milles esitatakse üksikasjad ametiprofiili, valikukriteeriumide ja valikumenetluse kohta.
Üldiselt kestab valikumenetlus alates konkursikutse avaldamisest 5-9 kuud.Ülevaade konkursi etappidest

 

Avalik konkurss koosneb üldjuhul kahest etapist – eelvalikust ja hindamisest.


Mõlemas etapis keskendutakse kutseoskustele ja järgmistele üldistelepädevustele.


Analüüs ja probleemide lahendamine

oluliste tegurite tuvastamine keerukate probleemide puhul ning loominguliste ja praktiliste lahenduste leidmine;

Suhtlemisoskus

selge ja täpne eneseväljendus (nii suuliselt kui kirjalikult);

Kvaliteedi ja tulemuste tagamine

vastutuse võtmine ja initsiatiivi ülesnäitamine kvaliteetsete töötulemuste esitamiseks kindlaksmääratud tingimuste;

Õppimine ja enesearendamine

oma oskuste arendamine ja parandamine ning organsiatsiooni ja keskkonna tundmine;

Prioriteetide seadmine ja organiseerimine

kõige tähtsamate ülesannete prioriteediks seadmine, paindlikult töötamine ja tööde tõhus organiseerimine;

Stressitaluvus

tõhususe säilitamine ka suure töökoormuse puhul, positiivne toimetulek tööalaste pingetega ning kohandumine muutuva töökeskkonnaga;

Teistega koos töötamine

töötamine koos teistega meeskonnavaimus ning organisatsiooni piire ületavalt ning inimeste erinevuste respekteerimine;

Eestvedamine (vaid administraatorite puhul)

juhtimine, arendamine ja inimeste motiveerimine tulemuste saavutamisele.

 

See, kuidas konkreetseid pädevusi testitakse, sõltub ametiprofiilist, millele kandideerite.

 

Eelvalik

 

Eelvaliku etapp on esimene elimineeriv voor, mille raames selgitatakse välja hindamisetappi pääsevad kandidaadid. See viiakse läbi kas arvutipõhise testimise ja/või CV-de läbivaatamisega (spetsialistide konkursside puhul). Parimad kandidaadid kutsustakse hindamisele.

 

Hindamine

 

Hindamisetapp hõlmab erinevaid ülesandeid kandidaatide sobilikkuse hindamiseks. Kõiki kandidaate hinnatakse objektiivselt ja ühetaoliselt:

  • mitme hindaja poolt;
  • samade ülesannete abil;
  • selgelt määratletud pädevuste olemasolu tuvastamiseks.

 

 


Testide ja ülesannnete liigid:

Testide ja ülesannete liik sõltub profiilist, millele kandideerite.
Siinkohal on esitatud näide üldisema iseloomuga ametiprofiilide (nt Euroopa avaliku halduse, õiguse, majanduse, auditi jne valdkondades) konkursist.

 

 

Asukoht

Testide liigid

Keel

Tulemus

Eelvalik

Testimiskesksus Euroopas või kolmandas riigis

Verbaalne, matemaatiline ja abstraktne loogika

Teie põhikeel

Parimad tulemused saanud kandidaadid saavad edasi teise etappi, eeldusel, et nende taotlus vastab ametiprofiilile.

Olukordade lahendamise oskused

Teie teine keel (inglise, prantsuse või saksa)

Hindamine

Testimiskesksus Euroopas või kolmandas riigis

Üldisi oskusi testitakse:

 

Teie teine keel

 

Parimad tulemused saanud kandidaadid lisatakse andmebaasi (reservnimekirja), millest ELi institutsioonid saavad personali värvata.

Brüsselvõi Luxembourg

 


See, kuidas konkreetseid pädevusi testitakse, sõltub ametiprofiilist, millele kandideerite.


Reservnimekiri
Kui olete üks parima tulemuse saavutanud kandidaatidest, lisatakse teie nimi reservnimekirja. See tähendab, et teid võidakse kutsuda mõnda ELi institutsiooni tööintervjuule.
Üldisema iseloomuga ametiprofiilide konkursside reservnimekirjad kehtivad 1 aasta. Muude profiilide puhul kehtivad need kauem.

Üles