Language selector

Υψηλή αντίθεσηΚανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος γραμματοσειράς

Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες

Συμβάσεις αορίστου χρόνου


 

Γενικοί διαγωνισμοί και εφεδρικοί κατάλογοι προσλήψεων

 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών. Οι διαγωνισμοί αυτοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις, στόχος των οποίων είναι να κρίνουν τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. Δεδομένου ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων, αυτή είναι η δικαιότερη και διαφανέστερη διαδικασία επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι οι αυθόρμητες αιτήσεις (εκτός διαδικασίας διαγωνισμού) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.


Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό εγγράφονται σε εφεδρικό κατάλογο προσλήψεων από τον οποίο τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνεπώς, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι η πλήρωση μιας συγκεκριμένης θέσης, αλλά η δημιουργία μιας εφεδρικής δεξαμενής υποψηφίων για μελλοντικές προσλήψεις, ανάλογα με τις ανάγκες.


Η μορφή αυτών των διαγωνισμών ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία των απαιτούμενων προσόντων.
Κάθε διαγωνισμός ανακοινώνεται με προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής.
Κατά κανόνα, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται σε 5-9 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.Στάδια του διαγωνισμού

 

Ένας γενικός διαγωνισμός περιλαμβάνει συνήθως δύο στάδια: τις προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής και το στάδιο αξιολόγησης.


Και τα δύο στάδια εστιάζουν στις επαγγελματικές σας δεξιότητες και στις εξής γενικές ικανότητες:


Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

εντοπισμός των σημαντικότερων παραμέτρων σε σύνθετα προβλήματα και εξεύρεση δημιουργικών και πρακτικών λύσεων

Επικοινωνία

ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία

ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την παροχή έργου υψηλού επιπέδου εντός καθορισμένων προθεσμιών

Επιμόρφωση και εξέλιξη

ανάπτυξη και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και των γνώσεων για το συγκεκριμένο όργανο και το εργασιακό του περιβάλλον

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

προτεραιότητα στα σημαντικότερα καθήκοντα, επίδειξη ευελιξίας και οργάνωση της δουλειάς με αποτελεσματικό τρόπο

Αντοχή

αποτελεσματικότητα ακόμη και όταν ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων με θετικό τρόπο και προσαρμογή στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος

Ομαδική εργασία

ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους στο πλαίσιο ομάδας και σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και σεβασμός των διαφορών μεταξύ των ατόμων

Ηγετική ικανότητα (μόνον για πτυχιούχους (για θέση διοικητικού υπαλλήλου)

ικανότητα διαχείρισης, ανάπτυξης και ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων

 

Ο τρόπος αξιολόγησης των ειδικών δεξιοτήτων εξαρτάται από τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

 

Προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής στον διαγωνισμό

 

Το στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών αποτελεί έναν αρχικό προκριματικό γύρο που καθορίζει ποιοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο στάδιο αξιολόγησης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει δοκιμασίες με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή εξέταση βιογραφικού (σε διαγωνισμούς ειδικών καθηκόντων). Οι καλύτεροι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο στάδιο της αξιολόγησης.

 

Στάδιο αξιολόγησης:

 

Το στάδιο της αξιολόγησης περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στα απαιτούμενα προσόντα. Όλοι οιυποψήφιοι αξιολογούνται με αντικειμενικό και τυποποιημένο τρόπο:

  • από διάφορους αξιολογητές
  • στο πλαίσιο της ίδιας σειράς ασκήσεων
  • με βάση σαφώς καθορισμένες δεξιότητες.

 

Είδη δοκιμασιών και ασκήσεων:
Τα είδη δοκιμασιών και ασκήσεων εξαρτώνται από τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγωνισμού για την επιλογή πτυχιούχων για κατηγορίες γενικών προσόντων σε τομείς όπως η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, τα νομικά, τα οικονομικά, ο οικονομικός έλεγχος, κ.λπ.

 

 

όπου :

Τύπος δοκιμασιών

Γλώσσα

Αποτέλεσμα

Προκαταρκτική δοκιμασία

Εξεταστικό κέντρο εντός ή εκτός Ευρώπης

Δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας στους αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών

Η κύρια γλώσσα σας

Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία περνούν στο δεύτερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους ανταποκρίνεται επίσης στη συγκεκριμένη θέση εργασίας

Ικανότητα αναλυτικής εξέτασης συγκεκριμένων περιπτώσεων

Η δεύτερη γλώσσα σας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά)

Αξιολόγηση

Εξεταστικό κέντρο εντός ή εκτός Ευρώπης

Γενικές ικανότητες που αξιολογούνται με βάση:

 

Η δεύτερη γλώσσα σας

 

Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία εγγράφονται σε βάση δεδομένων ("εφεδρικός κατάλογος προσλήψεων") από την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν προσωπικό.

Βρυξέλλες ή Λουξεμβούργο

 


Ο τρόπος αξιολόγησης των ειδικών δεξιοτήτων εξαρτάται από τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση.


Εφεδρικός κατάλογος προσλήψεων
Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο αξιολόγησης, θα εγγραφείτε στον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγείτε για συνέντευξη εργασίας σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Οι εφεδρικοί κατάλογοι προσλήψεων για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων ισχύουν για 1 χρόνο. Για άλλες κατηγορίες, ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αρχή σελίδας