Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Постоянни договори


 

Открити конкурси и списъци на издържалите конкурси

 

Институциите на ЕС подбират кандидати за работа на постоянни трудови договори чрез открити конкурси. Те включват тестове и упражнения за оценка, чиято цел е определяне на професионалните умения и на редица основни компетенции на кандидатите. С оглед на големия брой кандидати, това е най-справедливата и прозрачна процедура за подбор. Това означава, че спонтанни кандидатури не могат да бъдат вземани предвид.


Имената на успешните кандидати се включват в списък на издържалите конкурса, от който институциите набират служители в зависимост от нуждите си. Целта на даден конкурс не е заемане на конкретна позиция, а създаване на база данни с резерв от кандидати за наемане на работа при необходимост.


Форматът на конкурсите зависи от търсения профил.
Всеки конкурс се обявява със съобщение, в което се посочват подробности за профила, критериите за допускане до участие и процедурата на подбор.
По принцип завършването на процедура по подбор отнема от 5 до 9 месеца, смятано от публикуването на обявата за конкурса.Преглед на етапите на конкурса

 

Откритите конкурси по принцип имат два етапа – допускане и оценяване.


И двата етапа са насочени към определяне на професионалните ви умения и следните общи компетенции:


Анализ и разрешаване на проблеми

Идентифициране на важните факти в сложни казуси и разработване на творчески и практични решения

Комуникация

Ясно и точно общуване - както устно, така и писмено

Постигане на качество и резултати

Поемане на лична отговорност и на инициатива за качествено извършване на работата в рамките на установените процедури

Учене и развитие

Развитие и подобряване на личностните умения и на познанията за организацията и нейната среда

Определяне на приоритети и организиране

Даване на приоритет на най-важните задачи, гъвкавост и ефективно организиране на работата

Издръжливост

Запазване на ефективността при голямо натоварване, успешно разрешаване на организационни проблеми и адаптиране към променяща се работна среда

Работа с други хора

Умения за работа в екип и отвъд пределите на дадена организация и уважение на различията между хората

Лидерство (Само за профили за висшисти (администратори)

Ръководене, развитие и мотивиране на хората да постигат резултати

 

Как ще бъдат проверявани специфичните компетенции зависи от профила, за който кандидатствате.

 

Етап на допускане

 

Етапът на допускане е първоначален елиминаторен етап, чрез който се определя кои кандидати ще бъдат допуснати до фазата на оценяване. Той се провежда или чрез компютърен изпит, и/или чрез подбор по автобиографии (при конкурси за специалисти). Най-добрите кандидати се канят за оценяване.

 

Етап на оценяване

 

Етапът на оценяване включва серия упражнения, чиято цел е да се прецени доколко кандидатът е подходящ за съответния профил. Всички кандидатисе оценяват по обективен и стандартен начин:

  • от няколко оценяващи
  • по време на едни и същи упражнения
  • по отношение на ясно определени компетенции.

 

 

Видове тестове и упражнения:
Видовете тестове и упражнения зависят от профила, за който кандидатствате.
Представяме ви пример за конкурс за подбор на висшисти за общи профили в области като европейска публична администрация, право, икономика, одит и пр.

 

 

Къде

Вид тест

Език

Резултат

Допускане

Изпитен център във или извън Европа

Умения за словесно-логическо, математическо-логическо и абстрактно мислене

Вашият основен език

Кандидатите с най-високи резултати се допускат до втория етап, ако кандидатурата им подхожда на профила.

Умения за оценка на ситуации

Вашият втори език (английски, френски или немски)

Оценяване

Изпитен център във или извън Европа

Общи компетенции, които се оценяват чрез:

 

Вашият втори език

 

Кандидатите с най-високи резултати се добавят към база данни („списък на издържалите конкурс“), от която институциите на ЕС наемат на работа.

Брюксел или Люксембург

 


Как ще бъдат проверявани специфичните компетенции зависи от профила, за който кандидатствате.


Списък на издържалите конкурс
Ако във фазата на оценяване резултатът ви е сред най-високите, името ви ще бъде включено в списъка на издържалите конкурса. Това означава, че можете да бъдете поканени на интервю за работа в някоя от институциите на ЕС.
За конкурсите с общ профил валидността на списъците е 1 година. За други профили те са валидни по-дълго.

Начало на страницата