Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Dôležité dokumenty


 

Pred tým, ako sa prihlásite do jedného z našich výberových konaní, si pozorne prečítajte tieto dokumenty. 

Informácie týkajúce sa práv a povinností zamestnancov a pracovných podmienok vrátane náboru, pracovného uplatnenia, platov a ďalších výhod nájdete v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie. 

Verejné výberové konania

 • Oznámenie o verejnom výberovom konaní
  Ide o oficiálny, právne záväzný text, ktorým sa riadi organizovanie výberového konania. Obsahuje všetky informácie týkajúce sa konkrétneho výberového konania (napr. povinnosti, požiadavky na uchádzačov, opis testov). Oznámenie sa uverejňuje v Úradnom vestníku EÚ a na webovej lokalite na stránke venovanej konkrétnemu výberovému konaniu (pozri sekciu aktuálne pracovné príležitosti). Jeho uverejnením začína plynúť lehota na podávanie prihlášok.

 • Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania
  Tento dokument obsahuje všeobecné pravidlá a postupy spoločné pre všetky výberové konania. Má rovnaký právny status ako oznámenie o verejnom výberovom konaní a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku a je dostupný prostredníctvom uvedeného odkazu.

  (Upozorňujeme, že uvedené všeobecné pravidlá sa vzťahujú na všetky výberové konania uverejnené po 27. februári 2015. Nahrádzajú predchádzajúce všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania, ktoré sa stále vzťahujú na všetky výberové konania uverejnené do 26. februára 2015.)

 

Výbery zmluvných zamestnancov (CAST)/dočasných zamestnancov

 • Výzva na vyjadrenie záujmu
  Výber zmluvných a dočasných zamestnancov prebieha prostredníctvom „výzvy na vyjadrenie záujmu“, ktorá je kombináciou oznámenia o verejnom výberovom konaní a všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania. Obsahuje všetky informácie týkajúce sa konkrétneho výberového konania (napr. povinnosti, požiadavky na uchádzačov, opis testov). Výzva sa uverejňuje na webovej lokalite na stránke venovanej konkrétnemu výberovému konaniu (pozri sekciu aktuálne pracovné príležitosti). Jej uverejnením začína plynúť lehota na podávanie prihlášok.
 • Postupy preskúmania a opravné prostriedky
  V prípade výberových konaní týkajúcich sa zmluvných zamestnancov sa uplatňujú tieto opravné prostriedkypdf.

 

Príručka pre elektronickú registráciu

 • Ponúka poradenstvo týkajúce sa všetkých etáp online postupu prihlasovania. Odkaz na príručku nájdete v online prihláške a na stránke venovanej verejnému výberovému konaniu. K dispozícii na stiahnutie sú aj verzie v angličtinepdf, francúzštinepdf a nemčinepdf.

Na začiatok