Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Osalejad


Kes tegelevad töötajate värbamisega?

  

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)


EPSO täidab avatud konkursside ja valikumenetluste raames järgmisi ülesandeid: konkursiteadete avaldamine ja neist teavitamine, eri testide korraldamine, konkursikomisjonidele haldusliku, logistilise ja andmetöötlusalase abi osutamine ning reservnimekirjade haldamine. EPSO tagab ka selle, et konkursikomisjonid järgiksid rangelt menetluskorda.

 

Konkursikomisjon


Igal konkursil on oma komisjon, mille ülesanne on kandidaatide valimine konkursi eri etappides ning väljavalitud kandidaatide lõpliku nimekirja koostamine. Iga valikukomisjon koosneb ELi institutsioonide ametnikest, sealhulgas alalistest liikmetest (kes on valikumenetluste järjepidevuse tagamiseks määratud tavaliselt 2 kuni 4 aastaks) ja ajutistest liikmetest (kes on määratud konkreetseks valikumenetluseks, et rakendada oma teadmisi).

 

Euroopa institutsioonid


Institutsioonide personalitalituste ülesanne on edukate kandidaatide värbamine. Talitused täidavad konkreetsed vabad töökohad uute töötajatega, kes on kantud kandidaatide nimekirjadesse, mida haldab EPSO. Institutsioonid intervjueerivad võimalikke töötajaid enne neile tööpakkumise tegemist.

Üles