Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Om Epso


Epso hjälper EU-institutionerna att hitta rätt person till rätt jobb vid rätt tidpunkt – genom en effektiv och ändamålsenlig rekryteringsprocess.


Epso ansvarar för att välja ut personal till EU:s institutioner och organ, bland annat Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, utrikestjänsten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska datatillsynsmannen och EU-ombudsmannen.
Varje institution anställer sedan själv sin personal från Epsos lista över godkända sökande.

Epso bildades den 26 juli 2002 och började sin verksamhet den 1 januari 2003.

De första åren hjälpte vi EU-institutionerna att rekrytera personal från de tolv länder som gick med i EU 2004 och 2007. Men 2008 insåg vi att det var dags att modernisera, förbättra och snabba på urvalsförfarandet – som knappt förändrats på femtio år – för att kunna tillgodose EU-institutionernas personalbehov.

Under de närmaste tio åren kommer en hel generation att gå i pension och ta med sig enorma erfarenheter och kunskaper. EU-institutionerna måste dessutom konkurrera med andra arbetsgivare. Nyutexaminerade toppakademiker har större möjligheter än någonsin att göra internationell karriär.

Vi arbetar för att göra rekryteringsprocessen ännu snabbare. Vi ska bland annat se över vår interna organisation och klargöra, förenkla och snabba på våra egna rutiner. Dessutom samarbetar vi med EU-institutionerna för att förbättra anställningsförfarandet för dem som klarat uttagningsproven. Hela systemet ska bli öppnare och lättare att använda.

Till början