Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Par EPSO


EPSO uzdevums ir kalpot ES iestādēm, nodrošinot kvalitatīvas un efektīvas darbinieku atlases procedūras, ar kuru palīdzību tās var pieņemt darbā pareizo cilvēku vispiemērotākajam darbam un pareizajā laikā.


EPSO atlasa darbiniekus Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam.
Pēc tam katra institūcija var pieņemt darbiniekus no EPSO atlasīto pretendentu vidus.

EPSO nodibināja 2002. gada 26. jūlijā, un tas sāka darbu 2003. gada 1. janvārī.

2008. gadā, kad birojs jau bija nostrādājis piecus gadus (tas veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, kas bija saistīti ar visvērienīgāko ES paplašināšanos, kura notika 2004. un 2007. gadā), ES iestāžu personālvadības jomā bija radusies vajadzība pēc pārmaiņām. Tas bija īstais brīdis modernizēt, uzlabot un paātrināt darbinieku atlases procedūru, kas pēdējo 50 gadu laikā bija izmainījusies maz un bija novecojusi.

Vēl viens iemesls bija tāds, ka tuvākajā desmitgadē ES iestādēs būs līdz šim nepieredzēta problēma,  — pensijā aizies vesela darbinieku paaudze, līdzi paņemot zināšanas un pieredzi. Turklāt ES iestādēm jābūt spējīgām efektīvi konkurēt, piesaistot perspektīvākos un labākos darbiniekus, kas aizstās pensijā devušos kolēģus. Tā būs īsta cīņa par talantīgiem darbiniekiem, kurā izcilākajiem Eiropas universitāšu absolventiem pavērsies vēl nebijušas iespējas veidot starptautisku karjeru.

Tuvākajos gados EPSO centīsies panākt, lai atlases procedūras aizņemtu vēl mazāk laika. Viens no veidiem, kā to iecerēts panākt, ir nesen sāktais biznesa procesu pārveides projekts, ar kura palīdzību iecerēts vienkāršot un paātrināt visas iekšējās procedūras. EPSO arī cieši sadarbojas ar ES iestādēm, lai konkursus izturējušo kandidātu pieņemšana darbā noritētu gludāk, proti, lai visa sistēma kļūtu caurskatāmāka un “lietotājiem draudzīgāka”.

Lapas sākums