Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Úrad EPSO a Rozvojový program EPSO


Rozvojový program EPSO (EDP)

Rozsiahly program zlepšení a modernizácie vychádzajúci z osvedčených postupov

Uvedené výzvy viedli správnu radu úradu EPSO, v ktorej majú zastúpenie všetky inštitúcie EÚ, k tomu, aby podporila rozsiahly program zlepšení a modernizácie. Rozvojový program EPSO má zabezpečiť, aby EÚ dokázala prilákať a vybrať nasledujúcu generáciu motivovaných, zanietených a vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí prevezmú európsky projekt. Len tak dokáže EÚ zvládnuť dôležité výzvy, ktoré ju čakajú. Cieľom zmien je zabezpečiť výber správnej osoby pre správne zamestnanie, v správnom čase, na správnom mieste a za správnu cenu. Tento program vychádza z medzinárodne uznávaných osvedčených postupov, pričom zachováva kľúčové zásady, ktoré po desaťročia tvorili základ výberu a náboru nových pracovníkov, akými sú výber na základe výsledkov, spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie.

Program EDP je postavený na 3 pilieroch:

Plánovanie a potreby

• Lepšie plánovanie organizácie výberových konaní založené na strategickom plánovaní ľudských zdrojov v úzkom partnerstve s inštitúciami EÚ, ktoré sa dosiahne prostredníctvom programu každoročných výberových konaní, ktorý má zabezpečiť, že úrad EPSO vyberie optimálne množstvo vhodných kandidátov pre inštitúcie.

• Výrazné skrátenie verejných výberových konaní, ktoré pred zavedením Rozvojového programu EPSO mohli trvať až dva roky.

Testovanie a profesionálny prístup

• Využitie osvedčených postupov v rámci výberových konaní a prechod od testovania znalostí k testovaniu schopností, t. j. zistiť nielen to, čo kandidáti vedia, ale aj to, čo dokážu.

• Disponovať efektívnymi, spoľahlivými a spravodlivými testami vrátane testovania abstraktného uvažovania, situačného správania a odborných zručností vo fáze predbežného výberu. Využívanie hodnotiacich centier používajúcich cvičenia zamerané na testovanie požadovaných schopností.

• Umožnenie testovania v rámci predbežného výberu v 24 jazykoch.

Príťažlivosť a rozmanitosť

• Lepšia propagácia zaujímavých a náročných profesií v inštitúciách s cieľom prilákať vysoko motivovaných a nadaných kandidátov. Vytvorenie dôveryhodného súboru prínosov, ktoré zamestnanec získava za svoju prácu (EVP - Employer Value Proposition) a z ktorého jasne vyplýva jedinečnosť práce pre EÚ.

• Vytvorenie pozitívneho obrazu práce v EÚ, ktorého symbolom je značka „eu careers“.

Na začiatok

Zlepšenia

Lepší, rýchlejší a cenovo efektívnejší nábor nových pracovníkov

Rozvojovým programom EPSO sa zaviedlo lepšie plánovanie, ako aj rýchlejší a cielenejší nábor pracovníkov. Začali sa realizovať každoročné výberové konania pre najčastejšie pracovné pozície, čo uľahčuje kandidátom účasť vo výberových konaniach a pomáha inštitúciám EÚ pri strategickom plánovaní ľudských zdrojov. Možnosti úradu EPSO plniť ciele týkajúce sa počtu úspešných uchádzačov, ktorých potrebujú inštitúcie, sa výrazne zlepšila.

Nový postup je aj rýchlejší a účinnejší, v porovnaní s prechádzajúcim systémom ho tvorí menej fáz, pričom výberové konanie pre vyššie stupne AD sa v porovnaní s predchádzajúcim systémom výrazne skrátilo. V minulosti mohlo výberové konanie trvať až 2 roky, pričom v súčasnosti je jeho priemerná dĺžka deväť mesiacov.

K väčšej efektivite a rentabilite výrazne prispelo využívanie nových technológií a sociálnych médií, ako aj spolupráca s národnými vládami pri šírení informácií o aktivitách úradu. Možno právom povedať, že značku „eu careers“ spoločne vlastnia inštitúcie EÚ, úrad EPSO a členské štáty, pričom všetky tieto subjekty ju využívajú na podporu informovanosti a zvýšenie atraktívnosti práce v EÚ.

Na začiatok

Dosiahnuté výsledky

Stanovenie ambicióznych cieľov a dosiahnutie výrazného pokroku

Od realizácie Rozvojového programu EPSO dosiahol úrad výrazný a merateľný pokrok smerom k splneniu svojich ambicióznych cieľov:

• Čas potrebný na organizáciu výberových konaní sa znížil z priemerných 18 mesiacov na 9 - 10 mesiacov v prípade veľkých výberových konaní na pozície administrátorov a asistentov.

• Pokiaľ ide o naplnenie kvóty úspešných kandidátov, došlo k priemernému zvýšeniu zo 69 % v roku 2008 na 92 % v roku 2011.

• Úrad EPSO v roku 2010 úspešne prešiel z predbežného testovania v 3 jazykoch na testovanie v 24 jazykoch. Takto komplexné výberové konania zvláda len málo organizácií na svete.

• Úrad EPSO vytvoril niekoľko nových testov pre konkrétne profily, ako sú napr. tlmočnícke testy pomocou videí, testy situačného správania a testy odborných zručností pre prekladateľov a sekretárov.

• Úrad EPSO v roku 2011 realizoval 99 % svojich počítačových testov bez akýchkoľvek technických problémov. V našich prieskumoch mienky kandidátov sme zakaždým zaznamenali úroveň spokojnosti prevyšujúcu 90 % (pre všetky testovacie centrá).

• Portál „eu careers“ úradu EPSO je v súčasnosti na Facebooku jednou z prvých 10 svetových webových stránok pre nábor pracovníkov.

Všetky úspechy úradu EPSO sú výsledkom práce a zanietenia zamestnancov úradu a sú plodom úzkej spolupráce s inštitúciami, členskými štátmi a externými partnermi. Úrad EPSO naďalej pokračuje v realizácii svojho cieľa – stať sa najlepšou medzinárodnou verejnou organizáciou pre výber pracovníkov na svete, ktorá je schopná prilákať najlepších kandidátov prostredníctvom spoľahlivých a moderných postupov. EPSO sa bude aj naďalej usilovať splniť svoje záväzky týkajúce sa vytvorenia účinnejších náborových systémov, čo mu umožní nájsť motivovaných a nadaných zamestnancov, ktorí pomôžu inštitúciám EÚ zvládnuť problémy súčasnosti a vybudovať Európu budúcnosti.

Na začiatok