Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

EPSO un EPSO attīstības programma


EPSO attīstības programma (EAT)

Tā ir vērienīga uzlabojumu un modernizācijas programma, kas pamatojas uz paraugpraksi

Šie ir iemesli, kuru dēļ EPSO valde (tajā ir pārstāvētas visas ES iestādes) nolēma pieņemt vērienīgu uzlabojumu un modernizācijas programmu, proti, EPSO attīstības programmu. Tās mērķis ir nodrošināt EPSO spēju piesaistīt un atlasīt nākamo motivētu, entuziastisku un ļoti profesionālu darbinieku paaudzi, kas turpinās īstenot tā saukto Eiropas projektu un gādās, lai ES spētu tikt galā ar nopietnajiem uzdevumiem, kas to gaida nākotnē. Izmainīsies akcenti — nu galveno uzmanību pievērsīs tam, lai tiktu atrasts pareizais cilvēks amatam, kas viņam ir vispiemērotākais, un lai tas notiktu pareizajā laikā, vietā un ar pareizajām izmaksām. Programma pamatojas uz starptautiski atzītu paraugpraksi, tajā pašā laikā tajā ir saglabāti svarīgākie principi, pēc kuriem ES darbiniekus atlasījusi daudzus gadu desmitus (piemēram, tas, ka atlasē ņem vērā katra kandidāta nopelnus, izglītību utt., ka tā notiek godīgi un ka pret visiem kandidātiem izturas vienādi).

EAT ir trīs galvenie aspekti, par kuriem sīkāk pastāstīts turpinājumā.

Plānošana un vajadzības

•  Nepieciešams labāk plānot atlases procedūras, pamatojoties uz cilvēkresursu stratēģisko plānošanu un cieši sadarbojoties ar ES iestādēm. Tas tiks panākts ar ikgadēju konkursu programmu. Tādējādi EPSO atlasīs pietiekami daudz piemērotu kandidātu, lai varētu apmierināt iestāžu vajadzības.

• Ieplānots ievērojami samazināt atklātu konkursu rīkošanai patērēto laiku. Pirms EDP pieņemšanas konkursi ilga līdz pat diviem gadiem.

Pārbaudes un profesionalitāte

•  Plānā paredzēts atlasē izmantot paraugpraksi, galveno uzmanību pievēršot nevis zināšanu pārbaudei (tāda pieeja tika īstenota agrāk), bet gan prasmju pārbaudei. Citiem vārdiem izsakoties, svarīgāk ir pārbaudīt, ko kandidāti spēj paveikt, nevis ko viņi zina.

• Testiem jābūt efektīviem, tādiem, uz kuriem var paļauties, un godīgiem (arī saturam jākļūst ciešāk saistītam ar reālo dzīvi). Tajos jāiekļauj abstraktās domāšanas tests, situācijas novērtēšanas un darba iemaņu tests priekšatlases posmā, un novērtēšanas centros jāievieš kompetences pārbaudījumi.

• Priekšatlasei jānotiek daudzvalodu (24 valodu) režīmā.

Pievilcība un daudzveidība 

• Ir labāk jāpopularizē iespējas veidot aizraujošu, izaicinājumiem pilnu karjeru ES iestādēs, lai tās būtu pievilcīgas motivētiem un talantīgiem kandidātiem. Proti, jāizveido konsekvents darba devēja “piedāvājums”, kurā paskaidrots, kāpēc darbs ES struktūrās ir unikāla iespēja.

• Jāveido pozitīvs tēls nodarbinātībai ES iestādēs. Tā kvintesence varētu būt zīmols “ES karjeras”.

Lapas sākums

Uzlabojumi

Labāk, ātrāk, ar lielāku atdevi un ar samērīgām izmaksām

Līdz ar EAT tika uzlabota atlases plānošana, tā kļuva ātrāka un mērķtiecīgāka. Lielākajai daļai tā saucamo profilu konkursus tagad rīko katru gadu, tādējādi kandidāti spēj labāk plānot savu dalību tajos, savukārt ES iestādēm nu ir vieglāk veikt cilvēkresursu stratēģisko plānošanu. Ievērojami uzlabojusies EPSO spēja panākt, ka tiek atlasīts pietiekami liels konkursus izturējušo personu skaits (ka šis skaits atbilst iestāžu vajadzībām).

Jaunā procedūra ir arī ātrāka un efektīvāka, tajā ir mazāk posmu nekā agrākajā procedūrā, un lieliem administratoru konkursiem tā aizņem vidēji deviņus mēnešus (agrākajā sistēmā tam vajadzēja līdz pat diviem gadiem).

Ievērojami uzlabot efektivitāti un samazināt izmaksas ir palīdzējis arī tas, ka tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas un sociālie tīkli un fakts, ka informācijas izplatīšanas jomā notiek sadarbība ar valstu valdībām. Zīmols “ES karjeras” ir viens no piemēriem, kā EPSO, ES iestādes un dalībvalstu valdības kopīgi gādā par zīmolu, lai sabiedrību informētu un darbu ES iestādēs darītu pievilcīgāku.

Lapas sākums

Sasniegumi

Izvirzīti vērienīgi mērķi un sperts liels solis uz priekšu

Kopš EPSO attīstības programmas (EAT) ieviešanas EPSO ir guvis lielus un izmērāmus panākumus, sasniedzot vērienīgus mērķus (sīkāk turpinājumā).

• Lieli AD (administratoru) un AST (asistentu) konkursi agrāk aizņēma vidēji 18 mēnešus, bet tagad viss cikls aizņem 9 – 10 mēnešus.

• EPSO tagad spēj atlasīt pietiekami daudz veiksmīgu kandidātu (2008. gadā izdevās atlasīt vidēji 69 % no vajadzīgā skaita, bet 2011. gadā šis skaitlis pieaudzis līdz 92 %).

• Birojs ir veiksmīgi priekšatlases testos pārgājis no pārbaudēm tikai 3 valodās uz pārbaudēm 24 valodās. Šis princips ir spēkā kopš 2010. gada, un nu EPSO ir viena no pasaulē nedaudzajām organizācijām, kas spēj nodrošināt tik sarežģītu pārbaudes procesu atbilstīgi augstiem profesionālajiem standartiem.

• EPSO ir izstrādājis daudzus jaunus testus konkrētiem darbinieku profiliem, piemēram, video testus mutiskajiem tulkiem, situācijas novērtēšanas testus un darba prasmju testus rakstiskajiem tulkotājiem un sekretāriem.

• 2011. gadā vairāk nekā 99 % ar datoru kārtojamo pārbaudījumu notika bez starpgadījumiem. Esam aptaujājuši kandidātus, un vairāk nekā 90 % atbildēja, ka ir apmierināti ar šiem testiem. Tas attiecas uz visiem mūsu pārbaudes centriem pasaulē.

• EPSO zīmols “ES karjeras” tagad ir starp 10 ietekmīgākajām darbinieku atlasei veltītajām “Facebook” lapām.

Visi EPSO panākumi gūti ar smagu darbu un pateicoties biroja darbinieku entuziasmam. Liela nozīme ir arī ciešai sadarbībai ar ES iestādēm, dalībvalstīm un ārējiem partneriem. EPSO turpina ceļu uz izvirzīto mērķi, — kļūt par pasaulē vislabāko starptautiski atzīto publiskā sektora darbinieku atlases organizāciju. Lai to panāktu, birojs cenšas ar labi pārdomātām un modernām metodēm piesaistīt un atlasīt Eiropas talantīgākos darbiniekus. Birojs arī turpmāk rūpīgi strādās pie tā, lai sistēmu padarītu vēl efektīvāku un lai tādējādi tas spētu atlasīt motivētākos un talantīgākos darbiniekus, kas ES iestādēm palīdzēs risināt gan pašreizējās problēmas, gan veidot nākotnes Eiropu.

Lapas sākums