Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

EPSO agus Clár Forbartha EPSO


Clár Forbartha EPSO

Clár leathan de fheabhsuithe agus de nuachóiriú bunaithe ar dhea-chleachtas

Is é an comhthéacs leathan seo ba chúis le go ndearna Bord Bainistíochta EPSO, ar a bhfuil ionadaíocht ag gach institiúid AE, clár leathan de fheabhsuithe agus de nuachóiriú a cheadú – Clár Forbartha EPSO – lena chinntiú go mbeidh EPSO in ann an chéad ghlúin eile de dhaoine ardoilte, tiomanta agus spreagtha a mhealladh agus a roghnú le gur féidir tionscadal na hEorpa a bhrú ar aghaidh agus go mbeidh an AE in acmhainn na dúshláin thábhachtacha atá roimhe a shárú. Tá na hathruithe sin dírithe ar an duine ceart a roghnú don jab ceart, ag an am ceart, san áit cheart agus ar an gcostas ceart. Tá an clár seo bunaithe ar dhea-chleachtas atá aitheanta go hidirnáisiúnta ach ní thréigeann sé na prionsabail ba bhuntaca leis an bpróiseas roghnúcháin agus earcaíochta atá in úsáid againn leis na blianta fada, mar shampla an roghnú a dhéanamh ar bhonn fiúntais, cothroime agus córa comhionainne.

Tá Clár Forbartha EPSO bunaithe ar na trí cholún seo a leanas:

Pleanáil agus Riachtanais

•  Eagrú na bpróiseas roghnúcháin a phleanáil níos fearr trí phleanáil straitéiseach acmhainní daonna i gcomhar leis na hinstitiúidí AE. Déanfar an méid sin trí chlár de chomórtais bhliantúla a úsáid lena chinntiú go roghnóidh EPSO an líon ceart céimithe cuí le riachtanais na n-institiúidí a shásamh;

• An tréimhse a ghlacann sé comórtas oscailte a eagrú a ghiorrú go mór. Dhá bhliain a bhíodh i gceist sular cruthaíodh Clár Forbartha EPSO.

Tástáil agus Gairmiúlacht

•  Leas a bhaint as na cleachtais is fearr sa roghnúchán – cinn atá bunaithe ar inniúlachtaí a thástáil, seachas eolas a thástáil mar a dhéantaí roimhe seo – ciallaíonn sin tástáil a dhéanamh ar an méid atá na hiarrthóirí in ann a dhéanamh seachas an méid atá ar eolas acu;

• Tástálacha éifeachtacha, iontaofa agus cothroma a eagrú – iad a sholáthar ar shlí níos fearr agus an t-ábhar a bheith níos ábhartha. Ag an gcéim réamhroghnúcháin, eagrófar tástáil ar réasúnaíocht theibí, ar an gcumas breithiúnas a thabhairt ar chásanna éagsúla agus ar scileanna gairmiúla, agus tosú ag úsáid Ionad Measúnaithe ina gcuirfear cleachtaí saincheaptha atá bunaithe ar inniúlachtaí os comhair na n-iarrthóirí;

• Tástáil réamhroghnúcháin a chur ar fáil go hilteangach in 24 teanga.

Tarraingteacht agus Éagsúlacht 

• Na gairmréimeanna spreagúla dúshlánacha atá ar fáil sna hinstitiúidí a chur i gcion ar dhaoine ar dhóigh níos tarraingtí ionas go meallfar iarrthóirí spreagtha agus oilte; é seo a dhéanamh trí dhea-thairiscint luacha (EVP) a ullmhú ina míneofar na gnéithe uathúla a bhaineann le post san AE;

• Íomhá dhearfach a chruthú den fhostaíocht san AE – beidh an branda "Gairmréimeanna AE" mar sprioc againn.

Barr an leathanaigh

Feabhsuithe

Níos fearr, níos tapa, níos láidre agus níos mó luacha ar airgead

Le Clár Forbartha EPSO tugadh isteach próiseas pleanála níos fearr agus próiseas earcaíochta níos tapa agus níos spriocdhírithe agus bunaíodh comórtais bhliantúla do na próifílí poist is coitianta – le gur féidir le hiarrthóirí a n-iarratais a phleanáil níos fearr – agus tugadh aghaidh ar phleanáil straitéiseach acmhainní daonna sna hinstitiúidí. Tá feabhas mór tagtha ar chumas EPSO líon na gcéimithe a theastaíonn ó na hinstitiúidí a shásamh.

Tá an nós imeachta nua níos tapa agus níos éifeachtúla. Níl an méid céanna céimeanna ann agus a bhí sa seanchóras agus ní ghlacann mórchomórtas AD ach naoi mí ar an meán i gcomparáid le dhá bhliain mar a bhí faoin seanchóras.

I ngeall ar an nuatheicneolaíocht agus na meáin shóisialta atá in úsáid againn agus an chomhobair le rialtais náisiúnta chun eolas a scaipeadh tá an córas i bhfad níos éifeachtúla agus tá níos mó luacha á fháil againn ar airgead. Tá "Gairmréimeanna AE" ina eiseamláir d'úinéireacht branda chomhoibríoch idir EPSO, institiúidí an AE agus rialtais na mBallstát a bhaineann úsáid as an mbranda le feasacht ar "Gairmréimeanna AE" agus a tharraingteacht a chur chun cinn.

Barr an leathanaigh

éachtaí

Spriocanna uaillmhianacha agus dul chun cinn suntasach

Ó cuireadh Clár Forbartha EPSO chun feidhme, tá dul chun cinn suntasach agus intomhaiste déanta ag EPSO maidir lena spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach:

• Tá an tréimhse a ghlacann sé comórtais a eagrú laghdaithe ó 18 mí ar an meán go 9 - 10 mí i gcás mhórchomórtais na gcéimithe AD agus na gcúntóirí.

• Maidir le sprioclíon na n-iarrthóirí buacacha d'ardaigh an meán ó 69% de riachtanais na n-institúidí a shásamh in 2008 go 92% in 2011.

• D'éirigh go seoigh le EPSO cur le líon na dteangacha ina gcuirtear an tástáil réamhroghnúcháin ar fáil – ó thrí theanga go 24 teanga in 2010 – ní mórán eagraíochtaí ar domhan a bhfuil córas tástála chomh casta sin agus ar an ardchaighdeán sin á chur ar fáil acu.

• Tá réimse tástálacha nua do shainphróifílí curtha i dtoll a chéile ag EPSO, ar nós tástálacha ateangaireachta ar físeán, tástáil ar an gcumas breithiúnas a thabhairt ar chásanna éagsúla agus tástálacha ar scileanna gairmiúla d'aistritheoirí agus do rúnaithe.

• In 2011 eagraíodh breis is 99% de na tástálacha ar ríomhaire a reáchtáil EPSO gan aon tuaiplis agus léiríonn suirbhéanna na n-iarrthóirí go raibh an rátáil sásaimh níos airde ná 90% sna hionaid tástála uile ar fud an domhain.

• Tá branda EPSO "Gairmréimeanna AE" ar cheann de na 10 leathanach earcaíochta is cáiliúla in Facebook ar fud an domhain.

Is toradh é an méid atá bainte amach ag EPSO ar obair chrua agus ar dhíograis a fhoirne agus ar an dlúth-chomhoibriú idir é agus na hinstitiúidí, na Ballstáit agus na páirtithe seachtracha. Tá ag éirí le EPSO dul chun cinn suntasach a dhéanamh i gcónaí ionsair an bhfís atá aige: aitheantas a fháil mar an eagraíocht idirnáisiúnta roghnúcháin foirne is fearr san earnáil phoiblí agus ar an dóigh sin na hiarrthóirí is oilte san Eoraip a mhealladh agus a roghnú trí phróisis nua-aimseartha den chéad scoth. Oibreoidh EPSO go dian lena thiomantas a chomhlíonadh, is é sin córais a bheidh níos éifeachtúla fós a sholáthar, le go bhféadfaidh sé baill foirne spreagtha chumasacha a roghnú chun go mbeidh institiúidí an AE ábalta dul i ngleic le dúshláin an lae inniu agus an Eoraip a bheidh ag teastáil amach anseo a chur ar fáil.

Barr an leathanaigh