Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

EPSO ja EPSO arengukava


EPSO arengukava

See on ulatuslik programm, mis hõlmab parimatele tavadele tuginevaid parendusi ja ajakohastamist

Olukord võimaldas EPSO juhatusel, kuhu kuuluvad kõikide ELi institutsioonide esindajad, kinnitada EPSO arengukava kui ulatusliku parenduste ja ajakohastamise programmi, et tagada EPSO suutlikkus pälvida uue põlvkonna tähelepanu ning valida välja motiveeritud, pühendunud ja kõrgelt kvalifitseeritud naised ja mehed, kes arendavad Euroopat ning tagavad, et EL on tulevaste oluliste probleemide lahendamiseks hästi ette valmistatud. Muutuste keskpunktis on õige inimese valimine õigele tööle õigel ajal, õiges kohas ning õige hinna eest. Programm tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud parimatele tavadele, jäädes samas truuks peamistele põhimõtetele, mis on olnud valiku ja värbamise aluseks kümnete aastate jooksul, s.o tulemuspõhisele valikule ning õiglasele ja võrdsele kohtlemisele.

Arengukava tugineb kolmele sambale:

Kavandamine ja vajadused

•  Strateegilisel kaadriplaneerimisel tugineva valikumenetluse korraldamise parem kavandamine tihedas koostöös ELi institutsioonidega. Seda teostatakse iga-aastaste konkursside programmi vahendusel, mis tagab, et EPSO valib välja institutsioonide vajadustele vastava õige arvu sobivaid kandidaate;

• Avatud konkursside korraldamiseks kuluva aja oluline lühendamine (arengukavale eelneval ajal kulus selleks kuni kaks aastat).

Testimine ja professionaalsus

•  Valikuks parimate tavade kasutamine, mis tugineb üleminekule teadmiste testimiselt oskuste testimisele, s.t selle välja selgitamisele, mida kandidaat teha oskab, mitte mida ta teab;

• Tõhus, usaldusväärne ja õiglane testimine (tulemuste parem esitamine ja sisu tähtsustamine), mis hõlmab abstraktset mõtlemist, olukordade hindamist ja kutseoskuste teste eelvaliku etapis ning hindamiskeskuste rakendamist, kus kasutatakse spetsiaalseid kompetentsuse hindamisele kohandatud ülesandeid;

• Mitmekeelsus, s.o eelvaliku testide läbiviimine 24 keeles.

Atraktiivsus ja mitmekesisus 

• Institutsioonides huvitava ja väljakutseid esitava karjääri parem turustamine, et püüda väga motiveeritud ja andekate kandidaatide tähelepanu, luues tugeva nn hinnatud tööandja kuvandi, millega näidatakse, miks on töötamine ELi heaks ainulaadne;

• ELis töötamisest positiivse kuvandi loomine, mis tipneb kaubamärgiga „EU Careers”.

Üles

Parendused

Parem, kiirem, tugevam ja majanduslikult tasuv

EPSO arengukavaga nähakse ette parem kavandamine ja sihipärasem värbamine, millega luuakse iga-aastaste konkursside süsteem kõige levinumate töökohtade täitmiseks, mis võimaldab kandidaatidel paremini kavandada kandideerimist ning on abiks ELi institutsioonidele strateegilisel kaadriplaneerimisel. EPSO suutlikkus valida eesmärgiks seatud arv kandidaate, mida institutsioonid vajavad, on seeläbi oluliselt paranenud.

Uus menetlus on ka kiirem ja tõhusam, hõlmates vähem etappe, kui varasem süsteem. See kestab peamiste administraatorite konkursside puhul keskmiselt üheksa kuud (varasema süsteemi puhul kuni kaks aastat).

Uue tehnoloogia ja sotsiaalmeedia kasutamine ning koostöö liikmesriikide valitsustega teabe levitamisel on aidanud olulisel määraal kaasa suurema tõhususe ja majandusliku tasuvuse saavutamisele. „EU Careers” võib õigustatult olla näide ühisest kaubamärgist, kus nii EPSO, ELi institutsioonid kui ka liikmesriikide valitsused kasutavad seda, et edendada teadlikkust töövõimaluste kohta ELi institutsioonides ning juhtida tähelepanu sellisele karjäärile.

Üles

Tulemused

Ambitsioonikad eesmärgid ja suured edusammud

Alates EPSO arengukava rakendamisest on tehtud suuri mõõdetavaid edusamme ambitsioonikate eesmärkide saavutamise suunas:

• Konkurssideks kuluvat aega on peamiste administraatorite ja assistentide konkursside puhul vähendatud keskmiselt 18 kuult 9–10 kuule.

• Eesmärgiks seatud edukate kandidaatide arv, mida institutsioonid vajavad, tõusis 69 protsendilt 2008. aastal 92 protsendile 2011. aastal.

• Alates 2010. aastast viib EPSO eelvaliku teste läbi mitte enam kolmes vaid kahekümne kolmes keeles, mis teeb temast ühe vähestest organisatsioonidest maailmas, mis viib läbi niivõrd keerukat testimist kõrgel professionaalsel tasemel.

• EPSO on koostanud mitmeid uusi teste konkreetsete profiilide tarbeks, nagu näiteks videopõhised suulise tõlke testid, olukorra hindamise testid ja kutseoskuste testid tõlkijatele ja sekretäridele.

• 2011. aastal sooritati üle 99 protsendi EPSO arvutipõhistest testidest ilma igasuguste probleemideta ning kandidaatide seas läbiviidud küsitlusest ilmneb, et kõigis testimiskeskustes üle kogu maailma on kandidaatide rahulolu määr alati üle 90 protsendi.

• EPSO kaubamärk "EU Careers" on nüüd Facebookis 10 esimese värbamislehekülje seas maailmas.

Kõik EPSO saavutused on raske töö ja selle asutuse töötajate pühendumuse tulemus ning institutsioonide, liikmesriikide ja välispartneritega tehtud koostöö vili. EPSO jätkab edusamme oma visiooni elluviimiseks, et olla parim rahvusvaheline avaliku sektori personalivaliku asutus maailmas, olles ligitõmbav Euroopa parimatele talentidele ning tehes nende hulgast valiku, kasutades selleks kindlaid ajakohaseid protsesse. EPSO jätkab tööd oma kohustuste täitmiseks veelgi tõhusamate süsteemide rakendamisel, mis võimaldavad valida motiveeritud ja andekaid töötajaid, et ELi institutsioonid saaksid lahendada tänaseid küsimusi ning ehitada homset Euroopat.

Üles