Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

EPSO a program rozvoje úřadu


Program rozvoje úřadu EPSO (EDP)

Dalekosáhlýprogram zlepšení a modernizace na základě osvědčených postupů

Na základě tohoto širšího kontextu schválila správní rada EPSO, v níž jsou zastoupeny všechny orgány EU, rozsáhlý program zlepšení a modernizace – tzv. program rozvoje úřadu EPSO (EDP). Ten zaručí, že úřad bude schopen přilákat a vybrat příští generaci motivovaných, odhodlaných a vysoce kvalifikovaných žen a mužů, kteří budou dále rozvíjet evropský projekt a zajistí tak, že Unie bude mít všechny předpoklady k tomu, aby i v budoucnu plnila důležité úkoly. Tyto změny mají za cíl to, aby na určité místo byl vybrán ten nejvhodnější pracovník, a to v odpovídající době a za odpovídající náklady. Tento program byl vytvořen na základě mezinárodně uznávaných osvědčených postupů, ale i nadále je plně v souladu s hlavními zásadami, které charakterizovaly výběr a nábor zaměstnanců v minulých desetiletích, jako je výběr uchazečů na základě dosažených výsledků, spravedlnost a rovnost zacházení.

EDP je založen na následujících třech pilířích:

Plánování a potřeby

• Lépe plánovat organizaci výběrových řízení na základě strategického plánování HR, a to v úzké spolupráci s orgány EU. Výběrová řízení se proto budou konat každý rok. Zajistí se tak výběr vhodných kandidátů, kteří vyhovují potřebám institucí.

• Výrazně zkrátit dobu potřebnou k pořádání otevřených výběrových řízení (dříve to trvalo až dva roky).

Testování a profesionalita

• Při výběru používat osvědčené postupy založené na přechodu od ověřování znalostí ke zkoušení způsobilosti – jinými slovy více zjišťovat, co kandidáti dokáží, ne zjišťovat jen co znají.

• Mít k dispozici účinné, spolehlivé a spravedlivé testy (zlepšit jejich výsledky a zvýšit relevantnost jejich obsahu), včetně testů abstraktního uvažování, situační testů a testů odborných dovedností v předběžné fázi výběru, a vytvořit hodnotící střediska, jež budou používat cvičení specifických schopností.

• V předběžném výběru používat mnohojazyčné testy (24 jazykových verzí).

Atraktivnost a rozmanitost 

• Zlepšit marketing zajímavé a náročné kariéry v evropských institucích, tak aby přilákal vysoce motivované a talentované uchazeče. Zaměstnavatel musí vysvětlit, v čem je práce pro EU výjimečná.

• Vytvořit pozitivní obraz kariéry v evropských orgánech, který by měl vést k ustavení značky „Práce v institucích EU“.

Začátek stránky

Zvýšení kvality

Lépe, rychleji a efektivně

EDP zavedl lepší plánování a rychlejší a cílenější nábor. Pro nejobecnější profesní profily byla zavedena každoroční výběrová řízení. Uchazeči tak mohou podávání přihlášek efektivněji naplánovat a orgány EU zase mohou lépe rozvrhnout své strategické plánování ohledně lidských zdrojů. Díky tomu může úřad EPSO naplnit potřebný počet úspěšných uchazečů, který instituce vyžadují, výrazně lépe.

Nový postup je rovněž rychlejší a efektivnější, zahrnuje méně kroků než předchozí systém, přičemž velký konkurz na místa administrátorů (AD) trvá v průměru devět měsíců namísto dřívějších dvou let.

K větší efektivnosti a rentabilitě přispělo také používání nových technologií a sociálních médií, jakož i spolupráce s vládami jednotlivých členských států při šíření informací. Práce v institucích EU je tedy dobrým příkladem spolupráce mezi úřadem EPSO, orgány EU a vládami členských států, které všechny tuto značku využijí ke zvýšení informovanosti a přitažlivost kariéry v orgánech EU.

Začátek stránky

Výsledky

Ambiciózní cíle a výrazný pokrok

Od zavedení programu rozvoje (EDP) dosáhl úřad EPSO dramatického a měřitelného pokroku v plnění svých ambiciózních cílů:

• Doba potřebná k organizaci výběrových řízení se zkrátila z průměrných 18 měsíců na 9–10 měsíců v případě velkých konkurzů pro administrátory (AD) a asistenty.

• Průměrný počet úspěšných uchazečů, jež vyhovují potřebám institucí, vzrostl ze 69 % v roce 2008 na 92 % v roce 2011.

• Od roku 2010 používá úřad EPSO v předběžném výběru testy ve 24 jazykových verzích (místo dřívějších tří jazyků). Je tak jednou z mála organizací na světě, která poskytuje testování v takovém rozsahu a na vysoké profesionální úrovni.

• EPSO vytvořil nové testy zaměřené na konkrétní profily, například videotesty pro tlumočníky, testy ověřující situační úsudek a testování odborných dovedností pro překladatele a sekretářky.

• V roce 2011 proběhlo více než 99 % testů na počítači bez jakýchkoli problémů. Průzkumy mezi uchazeči ukázaly, že pokaždé je více než 90 % z nich s testy spokojeno (a to ve všech testovacích střediscích na celém světě).

• Naše značka „Práce v institucích EU“ je dnes jednou z deseti nejúspěšnějších stránek týkajících se náboru pracovníků na Facebooku.

Naše úspěchy jsou plodem tvrdé práce a odhodlání našich zaměstnanců a výsledkem úzké spolupráce s evropskými institucemi, členskými státy a externími partnery. EPSO se i nadále snaží plnit svou vizi a chce být uznáván jako nejlepší mezinárodní organizace pro výběr zaměstnanců ve veřejném sektoru. Chce lákat a vybírat nejlepší evropské talenty pomocí spolehlivých, moderních postupů. Náš úřad se bude i nadále usilovně snažit a plnit svůj závazek – vyvíjet účinnější systémy výběru motivovaných a talentovaných zaměstnanců s cílem pomoci institucím EU vypořádat se s otázkami dneška a budovat Evropu zítřka.

Začátek stránky